Asmens duomenų apsauga

Mieli naujienų prenumeratoriai, 
 
gerbdami Jūsų privatumą, įsipareigojame mūsų naujienų siuntimo Jums elektroniniu paštu (taigi ir naudodami Jūsų elektroninio pašto adresą informavimo tikslu) laikotarpiu iki tol, kol neatšauksite savo sutikimo jas gauti, visomis galimomis priemonėmis sąžiningai ir skaidriai tvarkyti Jūsų elektroninio pašto adresą bei užtikrinti jo saugumą. Jūsų elektroninio pašto tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas.
 
Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Duomenų valdytojo rekvizitai
Higienos institutas
Juridinio asmens kodas 111958286
Adresas: Didžioji g. 22, Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583
 
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 206 0122, el. p. duomenuapsauga@hi.lt.

Higienos instituto duomenų apsaugos pareigūnas – tai darbuotojas, kuris prižiūri Higienos instituto atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679 ir padeda ją užtikrinti (Reglamento (ES) 2016/679 37 str. 6 d., 38 str. 1 d., 39 str. 1 d.).

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas (atsiųsti)

Asmens duomenų tvarkymo Higienos institute tvarkos aprašas (atsiųsti)
Asmens duomenų tvarkymo Higienos institute tvarkos aprašo pakeitimas (atsiųsti)

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Higienos institute tvarkos aprašas (atsiųsti)
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma (word formatu) (atsiųsti

Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl rekomenduojamos prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Higienos instituto tvarkomuose registruose ir Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje tvirtinimo“ (atsiųsti)

Informacija atnaujinta 2019-11-29.