Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK)

Profesijų klasifikatorius pateikia sistemą, pagal kurią suskirstomos į atskiras grupes visos įmonės, šakos ar šalies profesijos. Praktinis profesijų klasifikavimas remiasi paprastu, integruotu, stabiliu veiklos ir sugebėjimų modeliu, kuris apibūdina asmens atliekamą darbą ir suteikia informaciją, pagal kurią asmuo priskiriamas tam tikrai profesinei grupei. 

Profesijų klasifikatorius yra nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į naujų profesijų poreikį. 2007 m. išleistas 2-asis pataisytas ir papildytas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus leidimas, remiantis tarptautiniu standartu ISCO-88. Lietuvos Profesijų klasifikatoriuje pateikiama tarptautiniu mastu pripažinta profesijos sąvoka, kurioje profesija siejama su darbu, atliekamu vieno asmens. Šis klasifikatorius palengvina informacijos apie Lietuvos gyventojų profesinę veiklą kaupimą, klasifikavimą, analizę, garantuoja jos palyginamumą tarptautiniu mastu. Taip pat padeda adekvačiau įvertinti profesinio užimtumo informaciją Lietuvoje, sprendžiant tarptautinio bendradarbiavimo, užsienio investicijų, darbo jėgos migracijos, įdarbinimo, mokslinių tyrimų ir kitas problemas.
Lietuvos profesijų klasifikatorius skelbiamas Statistikos departamento svetainėje www.stat.gov.lt  skyriuje KLASIFIKATORIAI pagal nuorodą Centrinė klasifikatorių duomenų bazė.    

 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2)

 

Nuo 2008 metų sausio 1 dienos įsigaliojo nauji Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) kodai. EVRK skirtas duomenų, susijusių su veiklos vienetais, skirstymui į kategorijas pagal veiklos rūšis, kurios įtakoja mokestinių bei kitokių procedūrų vykdymą. Europos Parlamentas ir Taryba 2006 m. gruodžio 20 d. priėmė reglamentą Nr. 1893/2006, nustatantį statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90). Vadovaujantis minėto reglamento nuostatomis parengta ir Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 226 (Žin., Nr. 119-4877 ) patvirtinta EVRK 2 redakcija. Šiuo įsakymu buvo patvirtinta ir EVRK 1.1 bei EVRK 2 ryšių lentelė. Ryšių lentelė skirta įmonės veikai perkoduoti. (atsiųsti)

 

Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas Australijos modifikacija. Sisteminis ligų sąrašas (TLK-10-AM)

 

TLK-10-AM – Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas, Australijos modifikacija. TLK-10-AM parengė Nacionalinis medicininės klasifikacijos centras (NCCH). TLK-10-AM atspindi naujausias šių dienų viešojo ir privačiojo sektorių klinicistų, epidemiologų, ligų klasifikavimo ir statistikos specialistų idėjas bei informaciją. (atsiųsti)

 
Lietuvos Respublikos apskričių klasifikatorius (atsiųsti)

Savivaldybių kodai (atsiųsti)

Europos profesinių ligų statistikoje naudojami klasifikatoriai

 

Trumpasis profesinių ligų priežasčių sąrašas (atsiųsti)

 

Naudojimo kategorijų (produktų) klasifikacija (atsiųsti)

 

Europos profesinių ligų sąrašas (atsiųsti)

Europos profesinių ligų statistikos vadovas. 2004 m. (atsiųsti) 

 

© Higienos institutas. Biudžetinė įstaiga
Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius
Tel. +370 5 26 2 4583, faks. +370 5 262 4663.
El.paštas institutas@hi.lt
Juridinio asmens kodas 111958286.
Duomenys apie Higienos institutą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.