2016

Veiklą pradeda Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras

2016 11 24
Šių metų lapkričio 23 d. buvo pasirašytas žinybinio Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas. Tai reiškia, kad registras pradeda veiklą.
 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1207. Registre bus registruojami specialistai, atliekantys visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose.
 
 Registro valdytojas yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, o registro tvarkytojai – Higienos institutas, tvarkysiantis visų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenis, ir Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausiančios visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, tvarkysiančios savo įstaigos darbuotojų duomenis.
 
Registras kaups, sistemins ir analizuos visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenis, o turima informacija padės įvertinti specialistų kvalifikaciją ir kompetencijas, numatyti šių specialistų poreikį, nustatyti kvalifikacijos tobulinimo kryptis, planuoti kvalifikacijos tobulinimui reikalingas lėšas. Registro dėka turėsime aktualius, nuolat atnaujinamus duomenis apie visuomenės sveikatos žmogiškuosius išteklius. Informacija registre bus renkama, saugoma ir platinama, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, reglamentuojančiu tiek paties registro kūrimą, tiek informacijos kaupimą ir platinimą. Registro duomenų gavėjai galės būti fiziniai ir juridiniai asmenys.
 
Šių metų spalio–lapkričio mėnesiais registro tvarkytojų įgalioti asmenys buvo apmokyti tvarkyti registro duomenis. Mokymų dalyviai supažindinti su duomenų tvarkymo tikslais, registro objektu, registro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, duomenų tvarkymo schema, naudotojais ir jų funkcijomis, registro administravimu, įstaigos specialistų duomenų tvarkymu ir kt. Vyko praktiniai specialistų duomenų įvedimo, tvarkymo užsiėmimai, aptarti iškilę klausimai ir problemos.
 
Registras sukurtas įgyvendinant ES paramos projektą ,,Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ pagal 2007‒2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 4 prioriteto priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ (2010–2015 m.). Siekiant sukurti specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemą ir tikslingai organizuoti specialistų kvalifikacijos tobulinimą bei planuoti specialistų rengimą aukštosiose mokyklose, projekto įgyvendinimo metu iškilo poreikis turėti visuomenės sveikatos žmogiškųjų išteklių stebėsenos įrankį, teikiantį informaciją apie specialistų pasiskirstymą pagal demografines charakteristikas, išsilavinimą, regionus, įstaigas, visuomenės sveikatos sritis ir pan.
 
Sukurti registrą paskatino automatizuotos ir efektyvios visuomenė sveikatos priežiūros specialistų apskaitos (stebėsenos) nebuvimas (kasmet rankiniu būdu renkama informacija Lietuvos sveikatos statistikai apie žmogiškuosius resursus, kuri teikiama ir Europos Sąjungos agentūroms), tikslingo specialistų kvalifikacijos tobulinimo neužtikrinimas (specialistai labai netolygiai tobulina kvalifikaciją), specialistų rengimo planavimo poreikis (net keturi Lietuvos universitetai rengia visuomenės sveikatos specialistus). Manome, kad Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro veikla prisidės prie geresnio Visuomenės sveikatos žmogiškųjų išteklių valdymo, racionalesnio jų panaudojimo vykdant visuomenė sveikatos funkcijas.
 
Daugiau informacijos apie Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registrą galite rasti Higienos instituto tinklalapyje http://www.hi.lt/visuomenes-sveikatos-specialistu-registras-poskyris.html
 

 

Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė, tel. (8 5) 262 5479 arba el. p. virginija.kanapeckiene@hi.lt.