2012

Parengtos visuomenės sveikatos specialistų tobulinimo programos

2012 10 02

Higienos institute, įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą “Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas” parengtos ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderintos 5 specialistų tobulinimo programos:

1. „Profesinės rizikos veiksniai ir profesinių ligų nustatymas“ (kodas HI-01)
Vadovas – dr. R. Jankauskas.
Tikslai – atnaujinti specialistų profesinės sveikatos priežiūros pagrindų žinias; atnaujinti žinias apie profesinės rizikos veiksnius, suteikti naujausių žinių apie profesinės rizikos įvertinimą; suteikti naujausių žinių bei patobulinti įgūdžius profesinių ligų nustatymo ir ekspertizės srityje.
Tikslinė klausytojų grupė – darbo medicinos gydytojai, medicinos gydytojai, visuomenės sveikatos specialistai.
Apimtis – 40 val.

2. „Psichikos sveikatos stiprinimas darbo vietoje” (kodas HI-02)
Vadovas - dr. B. Pajarskienė.
Tikslai - suteikti žinių, tobulinti praktinius įgūdžius ir išmokyti spręsti psichikos sveikatos problemas darbo vietoje.
Tikslinė klausytojų grupė - visuomenės sveikatos specialistai, profesinės sveikatos specialistai ar kiti specialistai, kurie vykdo ar siekia vykdyti saugos ir sveikatos specialistų funkcijas įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
Apimtis - 40 val.

3. „Profesinės sveikatos priežiūra įmonėje“ (kodas HI-03)
Vadovas - D. Gorobeciene.
Tikslai - suteikti žinių apie profesinės sveikatos priežiūros teisinę bazę, šių paslaugų organizavimą įmonėse, kenksmingų rizikos veiksnių poveikio sveikatai vertinimą, profesinės rizikos vertinimą, darbuotojų sveikatos apsaugos, sveikatos stebėsenos, sveikatos stiprinimo principus ir jų taikymą praktikoje, atnaujinti turimus įgūdžius, siekti naujų kompetencijų, ugdyti gebėjimus.
Tikslinė klausytojų grupė - darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistai (profesinės sveikatos specialistams, atitinkantiems reikalavimus pagal Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. 968 patvirtinto Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo reikalavimus.
Apimtis - 40 val.

4. „Bendruomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo principai ir jų taikymas praktikoje“ (kodas HI-04)
Vadovas - dr. L. Narkauskaitė.
Tikslai - suteikti sveikatos stiprinimo specialistams žinių apie bendruomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo principus bei jų taikymą praktikoje.
Tikslinė klausytojų grupė - visuomenės sveikatos priežiūros specialistai dirbantys ar siekiantys dirbti savivaldybės visuomenės sveikatos biure sveikatos stiprinimo srityje ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai dirbantys ar siekiantys dirbti švietimo įstaigoje.
Apimtis - 40 val.

5. „Visuomenės sveikatos stebėsena” (kodas HI-05)
Vadovas - J. Jaselionienė
Tikslai - suteikti žinių ir įgūdžių, kurie realizuojami gebėjimu organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną, analizuoti statistinę visuomenės sveikatos informaciją, išmanyti tyrimų metodikas ir jas taikyti praktiniame darbe, gebėti naudotis informacinėmis technologijomis, interpretuoti gautus rezultatus ir juos pateikti visuomenei.
Tikslinė klausytojų grupė - savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos stebėsenos specialistai ir kiti visuomenės sveikatos specialistai.
Apimtis - 40 val.

Programos suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-856 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“ penkeriems metams nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos, ir įtrauktos į tobulinimo programų sąvadą.

Įgyvendinant projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ pagal šias programas bus rengiami tobulinimo kursai, apie juos bus skelbiama Instituto interneto puslapyje: www.hi.lt>>Naujienos>>Renginiai


Daugiau informacijos jums gali suteikti Jolanta Čepienė telefonu (8 5) 261 2084 arba el. paštu: jolanta.cepiene@hi.lt