2014

Seminaras „Sveikatos netolygumai Lietuvoje ir jų mažinimas“

2014 06 02
Šių metų gegužės 28 d. Higienos institute (HI) įvyko seminaras „Sveikatos netolygumai Lietuvoje ir jų mažinimas“, kurio metu buvo pristatyti HI atlikto tyrimo „65 metų ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje“ rezultatai, pasidalyta instituto ir savivaldybių Visuomenės sveikatos biurų (VSB) gerąja patirtimi vykdant tarptautinius projektus, skirtus sveikatos netolygumams mažinti, aptartos HI ir VSB bendradarbiavimo problemos ir galimybės.

Seminaro dalyvius pasveikino HI direktorius dr. Remigijus Jankauskas. Renginyje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovai.

HI Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė dr. Aušra Želvienė seminaro dalyvius supažindino su pagrindiniais tarptautiniais ir nacionaliniais dokumentais, kuriuose akcentuojama sveikatos netolygumų mažinimo svarba, pristatė sveikatos netolygumų analizei taikomus objektyvius ir subjektyvius vertinimo kriterijus, pavyzdžiais iliustravo sveikatos netolygumų šalyje analizę pagal pasirinktus rodiklius.

Seminaro metu buvo pristatyti HI atlikto tyrimo „65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje“ rezultatai. Šis tyrimas parodė, kad vyresnio amžiaus asmenų sergamumas, ligotumas ir mirtingumas savivaldybėse yra netolygus. Tyrimas atskleidė, kad apie trečdalis vyresnio amžiaus respondentų susiduria su sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo sunkumais. Dažniau paslaugos neprieinamos turintiems žemesnį išsilavinimą ir gaunantiems mažesnes pajamas asmenims. Tyrimas taip pat parodė, kad vyresnio amžiaus asmenys savo sveikatą vertina priklausomai nuo demografinių, ekonominių ir socialinių veiksnių, todėl tyrimo autoriai rekomenduoja visuomenės sveikatos specialistams siekti, kad į sveikatinimo programas senjorams būtų įtraukiama daugiau priemonių, orientuotų į socialinę gerovę.

Seminaro dalyviai turėjo galimybę susipažinti su HI, Klaipėdos raj. ir Rokiškio raj. savivaldybių VSB patirtimi dalyvaujant projektuose, skirtuose mažinti sveikatos netolygumus. Instituto ir VSB specialistai savo pranešimuose akcentavo, kad didžiausia tarptautinių projektų teikiama nauda – galimybė specialistams įgyti specialių žinių ir analitinių įgūdžių, kurių reikia rengiant veiksmų planus sveikatos netolygumams mažinti.

Kadangi nemažai HI tyrimų vykdomi bendradarbiaujant su savivaldybių VSB, seminaro metu buvo diskutuojama kaip gerinti HI ir VSB bendradarbiavimą. Savivaldybių VSB asociacijos pirmininkė Danguolė Avižiuvienė renginio dalyviams pristatė HI ir VSB bendradarbiavimo viziją. Pranešime pirmininkė akcentavo būtinybę gerinti VSB informuotumą apie HI planuojamus tyrimus, kuriems atlikti reikės VSB pagalbos, siūlė tyrimus organizuoti taip, kad rezultatai atskleistų situaciją ne tik bendrai šalyje, bet ir savivaldybių lygmeniu, tyrimų temas labiau sieti su VSB vykdoma veikla. Pirmininkės nuomone, biurams ypač trūksta metodinės pagalbos kokias priemones ir kaip turėtų vykdyti biurai idant būtų pasiekti išsikelti sveikatinimo tikslai. 

Daugiau informacijos apie įvykusį seminarą suteiks Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro, Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė Vaida Aguonytė, tel. (8 5) 261 4184 arba el. paštu vaida.aguonyte@hi.lt.