2012

Įvyko mokslinė praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų valdymas: naujų sprendimų poreikis”

2012 05 04
Šių metų balandžio mėn. 27 dieną Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje vyko mokslinė praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų valdymas: naujų sprendimų poreikis”. Renginį organizavo Higienos institutas kartu su Vilniaus miesto klinikine ligonine.

Konferencija buvo skirta esamai hospitalinių infekcijų valdymo situacijai, kylančioms naujoms grėsmėms, ES šalių patirčiai, vykdant hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą, jų prevenciją ir kontrolę aptarti. Konferencijos metu vyko diskusijos trijose darbo grupėse.

Rankų higienos grupėje vyko diskusija rankų higienos laikymosi gerinimo klausimu. Pagrindinės išsakytos problemos: kai kuriose ligoninėse trūksta priemonių rankų higienai atlikti, taip pat maža darbuotojų motyvacija, trūksta skatinimo ir palaikymo iš administracijos. Diskusijos dalyviai įvardino galimus problemų sprendimo būdus: gerosios praktikos pavyzdžių keitimasis tarp gydymo įstaigų, kokybiškesnių, mažiau alergizuojančių rankų higienos priemonių įsigijimas, rankų antiseptiko sunaudojimo stebėjimas įstaigose ir jų atskiruose skyriuose.

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros darbo grupėje aptartos pagrindinės hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų rinkimo, registravimo klaidos, naujų hospitalinių infekcijų kintamųjų diegimo galimybės, infekcijų kontrolės specialistų problemos analizuojant duomenis, išsakytos bendradarbiavimo galimybės tarp sveikatos priežiūros įstaigų.

Grupės, skirtos aptarti infekcijų kontrolės specialistų vykdomas funkcijas, diskusijos metu paaiškėjo, kad labai skiriasi darbai, atliekami didžiosiose ir mažosiose Lietuvos ligoninėse. Dalyvių nuomone, jie norėtų atlikti daugiau darbų, kuriems tiesiogiai reikia infekcijų kontrolės specialisto kompetencijų, daugiau laiko skirti ekspertavimo ir stebėjimo, epidemiologinių tyrimų atlikimui, mažiau darbams, kurie nereikalauja aukštos kompetencijos.

Bendroje diskusijoje įvardintos hospitalinių infekcijų valdymo probleminės sritys, aptartos galimos tolesnės veiklų gairės vietiniu ir nacionaliniu lygmenimis. Tiek pranešimų lektoriai, tiek diskusijų dalyviai akcentavo, kad pagrindinė su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų valdymo priemonė yra tinkamas rankų higienos laikymasis, tačiau ne visada yra sąlygos bei galimybės šiai priemonei įgyvendinti.

Konferencijoje dalyvavo asmens sveikatos priežiūros įstaigų administratoriai, gydytojai, infekcijų kontrolės specialistai bei kiti asmenys, atsakingi už hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą, taip pat visuomenės sveikatos įstaigų administratoriai ir specialistai – iš viso 96 dalyviai.

Konferencijos pranešimai

Hospitalinių infekcijų ir antimikrobinio atsparumo valdymo problemos, ES šalių patirtis (dr. R. Valintėlienė, Higienos institutas) (atsiųsti)

Numatomi esminiai pasikeitimai infekcijų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose (I. Kisielienė, SAM Visuomenės sveikatos departamentas) (atsiųsti)

Medicinos darbuotojų rankų higienos žinios (dr. G. Gailienė, LSMUL Kauno klinikos) (atsiųsti)

Dar viena multirezistentiška bakterija: Acinetobacter (dr. J. Miciulevičienė, Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Higienos institutas) (atsiųsti)

Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra J. Ašembergienė, Higienos institutas) (atsiųsti)

Nauji užkrečiamųjų ligų iššūkiai.Maistu plintančios infekcijos (G. Zagrebnevienė, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras) (atsiųsti)


Daugiau informacijos suteiks Rūta Markevičė, tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu ruta.markevice@hi.lt