2012

Sužalojimų stebėsena Olandijoje, Austrijoje ir Švedijoje

2012 04 18

2012 m. kovo mėn. Amsterdame, Vienoje ir Stokholme Higienos instituto atstovai, įgyvendinantys „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos sukūrimas“  projekto veiklą  „Užsienio šalių gerosios patirties traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos srityje analizė“ Lietuvoje, dalyvavo susitikimuose su sužalojimų stebėsenos ekspertais. Susitikimų tikslas - susipažinti su olandų, austrų bei švedų sužalojimų stebėsenos sistema, duomenų bazėmis, ataskaitomis, aptarti kitus bendradarbiavimo klausimus, susijusius su sužalojimų prevencija.

Pasinaudojus užsienio šalių praktika, bus galima išvengi klaidų kuriant stebėsenos modelį, o sukurtą sistemą maksimaliai adaptuoti prisijungimui prie bendro Europos Sąjungos šalių traumų registro.

Susitikime Amsterdame dalyvavo Vartotojų Saugos Instituto darbuotojai, Vienoje – atstovas iš Austrijos Kelių Saugos Departamento, Stokholme – atstovas iš Švedijos Nacionalinės Sveikatos ir Socialinės Apsaugos Valdybos  bei  „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos sukūrimas“  projekto vykdytoja iš Lietuvos.

Susitikimų metu buvo supažindinama su kiekvienos iš šių trijų šalių sužalojimų stebėsenos sistemomis: kokie duomenys renkami, kaip bendradarbiaujama su ligoninėmis, kas ligoninėse dirba su duomenų sistema, kaip darbuotojai motyvuojami, iš kur jiems gaunamas finansavimas, kaip sistemoje suvesti duomenys yra tikrinami.

Olandijoje už sužalojimų stebėseną atsakinga nevyriausybinė organizacija - Vartotojų Saugos Institutas  (angl. Consumer Safety Institute, toliau–CSI), kurio pagrindinis tikslas yra duomenų rinkimas. Duomenys CSI renkami nuo 1983 m. 1997 m. duomenų rinkimo sistema pasikeitė ir buvo pavadinta LIS (oland. Letsel Informatie Systeem). Tai visų sužalotų asmenų, kurie pateko į skubios pagalbos skyrių 14-oje Olandijos ligoninių, registravimas. Šios sistemos pagrindiniai uždaviniai:
• rinkti administravimo ir medicininius duomenis, kurie padėtų gerinti pacientų paslaugas ir gydymą;
• rinkti informaciją, kuri padėtų formuoti politiką sužalojimų prevencijos srityje.

Už traumų registravimą Austrijoje atsakingas Austrijos Kelių Saugos Departamentas (vok. Kuratorium für Verkehrssicherheit - KFV). Jame yra 2 institucijos: pelno nesiekianti organizacija ir kompanija, priklausanti asociacijai.  Austrijos traumų registre 80 proc.  užima eismo sužalojimai. Austrijoje įdiegta Europos namų ir laisvalaikio sužalojimų sistema ELAS (angl. European Home and Leisure accidents database) 2003-2004 m. buvo praplėsta tyčiniais sužalojimais, darbo traumomis ir t.t.,  bei pavadinta Sužalojimų duomenų baze IDB (angl. Injury Data Base, toliau ¬- IDB). Šios duomenų bazės tikslas - tirti sužalojimų aplinkybes (pvz., atsisakyti pavojingų daiktų) ir jų kaštus Valstybei.

Švedijoje už traumų stebėseną atsakinga vyriausybinė įstaiga - Nacionalinė Sveikatos ir Socialinės Apsaugos Valdyba. Švedijoje 2011 m. užregistruoti 145 930 sužalojimų atvejų. Šiuo metu bendradarbiaujama tik su 9 ligoninėmis. Tai sudaro 9 proc. populiacijos. Siekiamybė – 15 proc. Švedija gan sėkminga šioje srityje, nes turi daug patirties, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, susidomėjusiomis sužalojimų statistika. Diegiama nauja sužalojimų registravimo sistema SKADA. Tikimasi, kad 2013 pradžioje ši sistema jau bus įdiegta.

Išnagrinėjus užsienio praktiką sužalojimų stebėsenos srityje, galima teigti, jog:

  •  visos šalys  vienaip ar kitaip susiduria su problemomis, daugiausiai susijusiomis su finansavimo stygiumi ir ligoninių personalo motyvacijos trūkumu;
  • Lietuvoje reiktų atrasti tinkamą finansavimo mechanizmą, nes visose šalyse jis skiriasi;
  • norint pasiekti tikslą, reiktų motyvuoti ligonines, atskleisti  naudą joms, kurią suteiktų renkami statistiniai duomenys;
  • nuimti per didelę atsakomybę, užkrautą gydytojams.

Projektas „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos sukūrimas“ pradėtas vykdyti nuo 2011 m. gegužės 19d. Jo metu įvykdytos veiklos: „Teisinės bazės analizė“, „Duomenų šaltinių identifikavimas, jų turinio bei informacijos srautų analizė“ ir „Svarbiausiuose duomenų šaltiniuose esančių duomenų, susijusių su būsimos stebėsenos sistemos veikla, kokybės įvertinimas“. Šiuo metu vykdomos veiklos: „Siekiamų rinkti duomenų nustatymas ir jų gavimo galimybių analizavimas“, „Užsienio šalių gerosios patirties traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos srityje analizė“ ir „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos modelio sukūrimas“.
 
Norinčius gauti daugiau informacijos apie užsienio gerąją praktiką sužalojimų stebėsenos srityje, prašome kreiptis į Viktoriją Andreikėnaitę el. p. viktorija.andreikenaite@smlpc.lt arba tel. (8-5) 247 73 42.