2014

Įvyko TUBIDU projekto suinteresuotų institucijų ir potencialių partnerių atstovų baigiamasis susitikimas

2014 07 08

2014 m. birželio 16 d. Vilniuje vyko TUBIDU projekto suinteresuotų institucijų ir potencialių partnerių atstovų baigiamasis susitikimas, kurio pagrindinis tikslas buvo pristatyti projekto metu įgyvendintas veiklas, atliktų tyrimų rezultatus ir išleistas rekomendacijas, taip pat pristatyti tuberkuliozės ir ŽIV situaciją Lietuvoje bei aptarti tuberkuliozės (TB) prevencijos ir gydymo problemas tarp rizikos grupės asmenų, ypač vartojančiųjų švirkščiamuosius narkotikus (ŠNV) ir užsikrėtusiųjų ŽIV.

Susitikime dalyvavo 38 nevyriausybinių organizacijų, socialinės paramos centrų, nakvynės namų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų atstovai.

TUBIDU projektas - tai Europos Komisijos, Europos sveikatos ir vartotojų vykdančiosios agentūros inicijuotas ir remiamas projektas. Projektas vykdytas 6 Europos Sąjungos šalyse (Latvija, Estija, Suomija, Bulgarija, Rumunija, Lietuva). Pagrindinis TUBIDU projekto tikslas - prisidėti prie TB epidemijos prevencijos tarp ŠNV ir ŽIV užsikrėtusiųjų. Įgyvendinant projektą buvo siekiama stiprinti tarpinstitucinį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą TB, ŠNV ir ŽIV prevencijos srityje, didinti bendruomeninių organizacijų ir sveikatos priežiūros įstaigų specialistų sąmoningumą TB ir ŽIV srityje.

Susitikimo metu identifikuotos problemos ir jų sprendimų siūlymai:
1) Nepakankamai užtikrinama DOT (tiesiogiai stebimas gydymas) programa ir besigydančiųjų motyvacija bei dingusių pacientų ir naujų tuberkuliozės atvejų paieška. Gydymo režimo laikytis gali būti skatinama per socialinę paramą (kelionės apmokėjimas į gydymo vietą, parama maisto paketais ir kt.). Tarpinstituciniu lygmeniu apsibrėžti, kas turi ieškoti pacientų, kokias būdais jie turi būti ieškomi ir kaip užtikrinti, kad jie gautų gydymą.
2) Stinga bendradarbiavimo tarp valstybinių įstaigų, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų. Dažniausiai rizikos grupei priklausantis asmuo į įstaigą kreipiasi su problemų kompleksu, todėl jos ir turėtų būti sprendžiamos kartu, kompleksiškai, neišmėtant atskiroms įstaigoms. Siūloma sudaryti aiškias bendradarbiavimo schemas ir sutartis, kuriose apibrėžtos funkcijos ir atsakomybės. 
3) Ne visada ir ne visuose rajonuose aišku, kur nukreipti rizikos grupės ir/ar įtariamą TB asmenį ir užtikrinti jo ištyrimą:
-   Sudėtingas nedraustų asmenų patekimas pas gydytoją, jų nukreipimas. Ne visada užtikrinamas nedraustų asmenų ištyrimas atskirose savivaldybėse;
-  Žemutinės grandies specialistams trūksta žinių ir informacijos, kur nukreipti asmenį dėl TB ištyrimo, net jeigu tokia pagalba ir egzistuoja. Todėl būtina ne tik plėtoti paslaugų tinklą, bet ir didinti visų specialistų informuotumą ir kompetencijas, taikyti atvejo vadybos modelį;
-  Svarbu, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų atsakingi asmenys už nukreipimą, žinantys kur ir kokia pagalba tame rajone teikiama, labai svarbūs anoniminiai kabinetai, į kuriuos būtų galima nukreipti pagalbai ir ištyrimui rizikos grupių asmenis. 
4)  Žemo slenksčio paslaugų prieinamumas:
-  Rizikos grupių asmenims sudėtinga pasiekti paslaugas, jei jos yra toliau nei jų gyvenamo rajono centras - žalos mažinimo paslaugas teikianti institucija turėtų būti bent jau visuose rajonų centruose;
-  Finansinės paramos stoka: „Žemo slenksčio paslaugų kabinetai“ negauna pakankamo valstybinio finansavimo, užtikrinančio paslaugų tęstinumą ir efektyvumą. 
 

Pagrindinis siūlymas:
Susitikimo dalyvių nuomone, labai reikalingas yra tarpinstitucinis (valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus bei bendruomeninių organizacijų) ir/ar tarpministerinis (Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų) bendras veiksmų planas dėl TB prevencijos, ištyrimo ir gydymo tarp rizikos grupės asmenų su aiškiomis atsakomybėmis, vertinimo kriterijais ir finansiniais ištekliais.


Daugiau informacijos apie TUBIDU projektą ir įvykusį susitikimą suteikti gali Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė Rūta Markevičė, tel. 261 6681 arba el. paštu ruta.markevice@hi.lt