2014

Sveikatos priežiūros specialistai diskutavo apie rengiamą nepageidaujamų įvykių asmens sveikatos priežiūros įstaigose registravimo, stebėsenos ir prevencijos modelį

2014 02 25
Higienos institutas 2014 m. vasario 21 d. surengė seminarą–diskusiją „Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos modelis“, kurio metu siekta aptarti ekspertų rengiamą nepageidaujamų įvykių asmens sveikatos priežiūros įstaigose registravimo, stebėsenos ir prevencijos modelį, jo privalumus bei trūkumus, pasidalyti nuomonėmis dėl modelio diegimo galimybių Lietuvos  ligoninėse.

Diskusijoje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, Valstybinės ligonių kasos atstovai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų administratoriai ir gydytojai.

Renginys organizuotas įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (VP1-4.3-VRM-02-V-05-012) (toliau – Projektas).

Diskusijos dalyviai buvo supažindinti su projekto tikslais ir uždaviniais, atliktais bei planuojamais darbais diegiant NĮ registravimo sistemą. Diskusijos svečias iš Ispanijos, Ciudad Real ligoninės kokybės skyriaus vadybininkas C. L. Parrado, pristatė Ispanijos sveikatos sektoriaus NĮ registravimo sistemą, jos diegimą ir panaudojimą NĮ prevencijai, pasakojo kaip  informacija grįžta duomenų teikėjams, mokymus ir prevencines kampanijas, siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, plėtoti pacientų saugą.

Projekte paslaugas teikianti ekspertų grupė pristatė Lietuvos sveikatos sistemai pritaikyto NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos modelio projektą: siūlomų registruoti NĮ sąrašą, informacijos tvarkymo procesus, duomenų panaudojimo analizei ir prevencijai galimybes. Renginio dalyviai diskusijų metu pasakė nuomonę apie ekspertų siūlomą registruotinų NĮ sąrašą, pasiūlė palikti galimybę registruoti ir kitus, į sąrašą neįtrauktus NĮ. Daugumos dalyvių nuomone, pacientų skundų registravimas turėtų būti įdiegtas per vėlesniuos etapus, kai bus sukurta elektroninė duomenų teikimo sistema.

Kitas renginyje plačiau diskutuotas klausimas – modelio valdymo struktūra. Ekspertų grupė diskusijai pateikė tris alternatyvas, kuriose įvardytos skirtingos nacionalinės institucijos ir joms priskirtos funkcijos – Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba ir Higienos institutas. Dauguma diskusijos dalyvių pabrėžė, jog tam, kad NĮ būtų kokybiškai registruojami, svarbu teisingai pasirinkti nacionalinę instituciją , mat bus tiekiami išsamesni duomenys ir rengiamos  prevencinės priemonės. i. Akcentuota, kad surenkami duomenys būtų panaudoti ne ASPĮ veiklos kokybei vertinti, o prevencinių priemonėms, rekomendacijoms kurti, taip pat informacijai, gerosios praktikos sklaidai tarp ASPĮ plėtoti. Todėl dauguma diskusijos dalyvių prioritetą teikė institucijai, neturinčiai viešojo administravimo funkcijų, nevykdančiai sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vertinimo. Taip pat išreikšta nuomonė, kad analizuoti duomenis ir rengti prevencines priemones būtų tikslinga vienoje institucijoje, nes taip būtų lengviau sutelkti pakankamus žmogiškuosius resursus. Siūlyta rengiant prevencines priemones numatyti galimybę pasitelkti įvairių sričių specialistus – ekspertus.

Atsižvelgiant į dalyvių pateiktas pastabas ir pasiūlymus pakoreguotas NĮ modelis bus išbandomas keturiose Lietuvos  ligoninėse. Šių įstaigų specialistai,  registruojantys  NĮ, turės galimybę tobulinti žinias ir gebėjimus pacientų saugos ir NĮ srityje projekto metu organizuojamuose mokymuose bei tarptautiniuose renginiuose. Jų metu susipažins su ES šalyse jau įdiegtomis NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemomis, jų įgyvendinimu ir plėtojimu, duomenų panaudojimo naudingumu, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, geros praktikos įgyvendinimo temomis.

Seminaro-diskusijos pranešimai:
1. Patient safety and clinical risk management in our healthcare area (Liet. Pacientų sauga ir klinikinės rizikos valdymas mūsų sveikatos priežiūros srityje). César Llorente Parrado, Ciudada Real ligoninės kokybės skyriaus vadybininkas. Ispanija (atsiųsti).
2. Nepageidaujamų įvykių registravimo sistemos modelio pristatymas. M. Daugirdas, UAB Ernst & Young Baltic, projekto vadovas (atsiųsti).
3. Siūlomų privalomai registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašas ir jų apibrėžimai. I. Paulauskienė, UAB Ernst & Young Baltic ekspertė (atsiųsti).
4. Duomenų apie nepageidaujamus įvykius analizė ir panaudojimas prevencijai. J. Garšvienė, UAB Ernst & Young Baltic ekspertė (atsiųsti).

Išsamesnę informaciją apie projektą, jo veiklas ir planuojamus renginius galima rasti Higienos instituto tinklalapyje adresu http://www.hi.lt/technologijos.

Daugiau informacijos apie renginį Jums gali suteikti Kęstutis Rudaitis, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu kestutis.rudaitis@hi.lt.