2010

Profesinės sveikatos specialistų mokymai „Profesinės sveikatos srities teisės aktų įdiegimas įmonėje“

2010 12 30
Šių metų gruodžio 29 dieną Higienos institute įvyko mokymai „Profesinės sveikatos srities teisės aktų įdiegimas įmonėje“, skirti profesinės sveikatos specialistams.

Mokymų metu buvo pristatyti tarptautiniai profesinės sveikatos priežiūros standartai (Pasaulio sveikatos organizacijos Globalinis profesinės sveikatos veiksmų planas), Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 161 „Dėl profesinės sveikatos tarnybų“ įgyvendinimo aktualijos Lietuvoje, apžvelgti nacionaliniai saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai, detaliai supažindinta su profesinės sveikatos tarnybų veiklos principais pagal 2010 m. išleistą leidinį „Pagrindinės profesinės sveikatos tarnybos“ (mokymų programa).

Mokymai organizuoti įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 669 patvirtinto Darbuotojų saugos ir sveikatos 2009–2012 metų strategijos 2009–2010 metų priemonių plano (Žin., 2009, Nr. 80-3345) priemonę Nr. 3.3.2. „Organizuoti tęstinio podiplominio profesinės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursus“. Atsakingi priemonės vykdytojai patvirtinti  Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-877 "Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos 2009-2012 metų strategijos ir jos įgyvendinimo 2009-2010 metų priemonių plano vykdytojų patvirtinimo".

Daugiau informacijos suteiks dr. Saulius Vainauskas, tel. (8 5) 212 1969, el. p. saulius.vainauskas@dmc.lt.