2010

Higienos instituto taryba informuoja

2010 12 08
Lapkričio 26 d. įvyko Higienos instituto tarybos posėdis, kuriame pristatytas mokslinio tyrimo projektas, baigiamoji mokslinio darbo ataskaita bei dvi metodinės rekomendacijos.

Tarybos patvirtintoje baigiamojoje mokslinio darbo ataskaitoje „Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 metų programos vertinimas“ akcentuojama, kad Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 m. programos tikslas įgyvendina Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros strategijos uždavinius, tačiau programos tikslo, uždavinių ir priemonių formuluotėms trūksta konkretumo ir rezultatyvumo. Nustatyta, kad programos įgyvendinimas turėjo teigiamos įtakos gyventojų sveikatos žinioms, nuomonei ir elgsenai. Rekomenduotina visuomenės sveikatos biurų veiklą orientuoti ir įgyvendinti įvairiuose lygmenyse, kad ji paliestų visus bendruomenės sluoksnius, būtų skatinamas jos aktyvumas ir biurų bendravimas su bendruomenėmis.

Taryba patvirtino ir dvejas metodines rekomendacijas. Rekomendacijos „Hospitalinių infekcijų protrūkio epidemiologinis tyrimas“ parengtos įgyvendinant Hospitalinių infekcijų valdymo sveikatos priežiūros įstaigose 2007–2011 metų programą, o rekomendacijos „Viršutinių kvėpavimo takų infekcijų diagnostika ir gydymas antibiotikais“ – vykdant Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programą. Rengiant rekomendacijas, remtasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Pasaulio sveikatos organizacijos bei Europos Tarybos rekomendacijomis, Lietuvoje atliktais moksliniais tyrimais, įvairių kitų šalių metodinėmis rekomendacijomis bei gerosios praktikos pavyzdžiais.

Mokslinio tyrimo projektu „Smurtas prieš vaikus, jo priežasčių ir taikomo prevencinio modelio vertinimas“ siekiama įvertinti smurto prieš mokyklinio amžiaus vaikus paplitimą Lietuvoje ir jam įtaką darančius veiksnius bei išanalizuoti smurto prieš vaikus valdymo modelį Lietuvoje. Recenzentai pasiūlė pakoreguoti projektą ir dar kartą teikti tarybai svarstyti.

Taryba pritarė Higienos instituto nuostatų projekte išdėstytoms naujoms instituto funkcijoms, kurias pristatė instituto direktorius dr. R. Jankauskas.

Daugiau informacijos gali suteikti Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu virginija.kanapeckiene@hi.lt.