2011

Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika 2010 / Health Statistics of Lithuania 2010”

2011 10 26

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro išleistame periodiniame sveikatos statistikos leidinyje „Lietuvos sveikatos statistika / Health statistics of Lithuania 2010” skelbiami pagrindiniai praėjusių metų Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, pavaizduoti lentelėse ir diagramose, bei trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.

Leidinyje analizuojama gyventojų demografinė situacija, mirtingumas, sergamumas įvairiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinė ir stacionarinė veikla, sveikatos priežiūros ištekliai bei išlaidos sveikatai ir vaistų suvartojimui.

Rodikliams skaičiuoti naudojami sveikatos priežiūros įstaigų, specializuotų sveikatos įstaigų bei institucijų metinių ataskaitų, epidemiologinių registrų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos SVEIDRA, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

Leidinį rasite Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai”.

Daugiau informacijos teikia Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita@lsic.lt.