2011

Patvirtinta Kraujo donorų registro veikimo schema

2011 06 10
Higienos institutas informuoja, kad šių metų birželio 8 dieną Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-592 „Dėl Kraujo donorų registro veikimo schemos patvirtinimo“ patvirtino Kraujo donorų registro veikimo schemą.

Kraujo donorų registro veikimo schema parengta vadovaujantis LR valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr.86-2043; 2004, Nr. 124-4488) 8 straipsnio 3 dalimi, Valstybės registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo taisyklėmis (Žin., 2005, Nr. 58-2015) bei Kraujo donorų registro nuostatais, patvirtintais LR Sveikatos apsaugos ministro šių metų gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-462 (Žin., 2011, Nr. 60-2858). Rengiant veikimo schemos projektą konsultuotasi su informacinių technologijų specialistais, taip pat, su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos.

Veikimo schemoje nustatyta registro vidinė organizacinė struktūra, išoriniai ryšiai, duomenų registravimo, kaupimo ir saugos sistemos, taip pat registro duomenų teikimo sistema.

Kraujo donorų registro veikimo schema detalizuota techniniame aprašyme (specifikacijoje), kuris šiuo metu derinamas su suinteresuotomis institucijomis.

Centrinė registro tvarkymo įstaiga ir asmens duomenų tvarkytoja – Higienos institutas. 

Daugiau informacijos suteikiama telefonu (8 5) 277 3302 arba el. paštu: vaivagera@hi.lt.