2011

Patvirtinti Kraujo donorų registro nuostatai

2011 06 03
Higienos institutas informuoja, kad šių metų gegužės 11 dieną Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-462 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 713 „Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo patvirtino Kraujo donorų registro nuostatus (Žin., 2011, Nr.60-2858). 

Šie nuostatai reglamentuoja Kraujo donorų registro (toliau – registras) paskirtį, jo objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises, pareigas ir funkcijas, registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų apsaugą, registro duomenų skelbimą ir teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga ir asmens duomenų valdytoja yra Sveikatos apsaugos ministerija. Centrinė registro tvarkymo įstaiga ir asmens duomenų tvarkytoja – Higienos institutas. Kitos registro tvarkymo įstaigos ir asmens duomenų tvarkytojos yra kraujo donorystės įstaigos.

Patvirtinus nuostatus, registras yra laikomas oficialiai įsteigtu ir šiuo metu pradedami registro kūrimo darbai: su suinteresuotomis institucijomis derinami registro duomenų saugos nuostatų, kitų saugos dokumentų, bei registro techninės specifikacijos projektai.

Pagrindinės Kraujo donorų registro funkcijos – registruoti kraujo ir kraujo sudedamųjų dalių donorus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro  duomenis. 

Minėtame įsakyme numatyta, jog Kraujo donorų registro veiklos pradžia – 2012 m. balandžio 1 d. 

Kraujo donorų registro nuostatai (atsiųsti).

Daugiau informacijos suteikiama telefonu (8 5) 277 3302 arba el. paštu: vaivagera@hi.lt.