2009

Higienos instituto taryba informuoja

2009 11 27
Lapkričio 24 dieną įvyko Higienos instituto tarybos posėdis, kuriame pristatytos instituto perspektyvinės veiklos kryptys bei kiekvienos krypties ilgalaikės kompleksinės mokslinių tyrimų programos.
Instituto taryba apsvarstė ir patvirtino pristatytas perspektyvines veiklos kryptis bei aštuonias ilgalaikes kompleksines mokslinių tyrimų programas:
-    „Aplinkos poveikio gyventojų sveikatai moksliniai tyrimai“ (vadovė dr. R. Valintėlienė);
-    „Lietuvos pacientų saugos užtikrinimo moksliniai tyrimai“ (vadovė dr. R. Valintėlienė);
-    „Lietuvos vaikų sveikatos moksliniai tyrimai“ (vadovė dr. L. Stonienė);
-   „Darbo aplinkos poveikio Lietuvos įmonių darbuotojų sveikatai tyrimai” (vadovė dr. B. Pajarskienė);
-    „Lietuvos darbuotojų sveikatos tyrimai” (vadovas dr. S. Vainauskas);
-    „Lietuvos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų veiklos efektyvumo tyrimai” (vadovas: dr. R. Jankauskas);
-    „Sveikatos netolygumų moksliniai tyrimai“ (vadovas dr. R. Gurevičius);
-    „Lietuvos sveikatos politikos ir technologijų moksliniai tyrimai“ (vadovas dr. R. Gurevičius).

Vadovaudamasi Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. VII-20 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, instituto taryba patvirtino Higienos instituto mokslo darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų aprašą.

Daugiau informacijos:
Dr. Virginija Kanapeckienė
Higienos instituto tarybos mokslinė sekretorė
Tel. (8 5) 262 5479, el. paštas virginija.kanapeckiene@hi.lt