2009

Maudymosi sezono pabaiga

2009 09 25

Pasibaigė maudymosi sezonas. Galima apibendrinti maudyklų vandens kokybės rezultatus, kurie rodo, kad šią vasarą švariausias maudyklų vanduo buvo Marijampolės, Telšių, Vilniaus apskrityse, kitų apskričių maudyklose buvo nustatyta trumpalaikės taršos atvejų, o keletoje maudyklų tarša tęsėsi ilgesnį laiką.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, šalyje maudyklų vandens kokybės tyrimai turi būti pradėti 2 savaites prieš maudymosi sezoną, t.y. nuo gegužės 15 d., ir reguliariai atliekami kas dvi savaites birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais iki rugsėjo 15 d. Papildomi tyrimai turi būti atliekami, kai mikrobiologiniai parametrai neatitinka higienos normos reikalavimų. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė birželio 25 d. nutarimu Nr. 668 patvirtino Lietuvos maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2009-2011 metų programą (Žin., 2009, Nr. 80-3344), kurioje pateiktas stebimų maudyklų sąrašas (151 maudykla).

Pagal Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programą vandens kokybę reikėjo sistemingai stebėti 151 maudykloje. Įvertinus maudyklų stebėsenos periodiškumą sezono metu, nustatyta, kad 31 (20,5 %) maudykloje nebuvo atlikti vandens kokybės tyrimai prieš sezoną, 15 (9,9 %) maudyklų vandens kokybė tirta nereguliariai (mažiau kaip 8 tyrimai sezono metu) ir 7 (4,6 %) maudyklose vandens kokybė netirta.

Vertinant Lietuvos maudyklų vandens kokybę šį sezoną, net 20 maudyklų (kas sudaro 13,2 %) buvo nustatyta tarša, o kai kuriose iš jų tarša užsitęsė net keletą savaičių. Švariausias vanduo buvo Marijampolės, Telšių, Vilniaus apskrityse, kuriose maudyklų vandens kokybė visą sezoną atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus reikalavimus.

Vienkartinė trumpalaikė tarša buvo nustatyta: Alytaus apskrityje Daugų, Dailidės ežeruose, Derežvyčios tvenkinyje; Kauno apskrityje Kauno marių II paplūdimyje; Klaipėdos apskrityje Palangos Bendrąjame, moterų pliažuose, Panevėžio apskrityje Lėvens upėje; Šiaulių apskrityje Karklėnų ežere; Tauragės apskrityje Keramikos tvenkinyje, Dievyčio ežere; Utenos apskrityje Pastovio, Zaraso, Visagino ežeruose, Šventosios upėje. Pagal mikrobiologinius vandens kokybės parametrus, gėlo vandens maudyklose beveik visais nustatytais taršos atvejais reikalavimų neatitiko žarninių enterokokų parametras, o jūros vandens – žarninių lazdelių parametras.

Problematiška situacija buvo Kauno mieste Nemune ties pėsčiųjų tiltu ir Panemunės senajame bei Kauno marių I paplūdimiuose, taip pat Dubysos upėje Ariogaloje Dainų slėnio paplūdimyje. Kauno marių I paplūdimyje rugpjūčio 12 ir 27 d. gauti tyrimų rezultatai rodė 1,5-1,8 kartus didesnį žarninių lazdelių kolonijų skaičių 100 ml, negu leidžiama higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Nemune ties pėsčiųjų tiltu tarša prasidėjusi nuo rugpjūčio 12 d. tęsėsi iki rugsėjo 4 d. Vanduo tyrimams imtas nuo rugpjūčio 12 d. iki rugsėjo 4 d. (4 mėginiai) rodė nuo 1,5 iki 3,0 kartų didesnį žarninių enterokokų kiekį 100 ml negu leižiama, o tarša Panemunės senojojo paplūdimio vandenyje buvo nuo 1,5 iki 2,6 karto didesnė už leidžiamą normoje. Ariogaloje Dubysos upėje nustatyta tarša liepos 22 d. tęsėsi iki rugpjūčio 17 d., pakartotinai atlikti 4 tyrimų rezultatai rodė nuo 1,1 iki 1,2 karto didesnį žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml skaičių. Taip pat tarša žarniniais enterokokais buvo nustatyta Kaišiadorių Ščebnicos ežere birželio 15, 25 ir rugpjūčio 11 d. Pajūryje prieš sezoną gegužės 27 d. Rąžės upės žiotyse vandens kokybė neatitiko reikalavimų, nustačius ir žarninių lazdelių, ir žarninių enterokokų parametrų taršą. Taip pat liepos 29 d. pasikartojusi tarša Rąžės upės žiotyse įtakojo ir Palangos Bendrojo bei moterų pliažų vandens kokybę, kuri birželio 29 d. neatitiko reikalavimų. 

Papildomai 24 savivaldybės buvo užsakiusios tirti vandens kokybę gyventojų pamėgtose 97 rekreacinėse zonose. Vandens kokybė 18 šių zonų neatitiko higienos normos reikalavimų – buvo nustatyta trumpalaikė mikrobiologinė tarša, vienais atvejais vanduo neatitiko žarninių enterokokų, kitais atvejais – žarninių lazdelių parametrų.

Parengė Gražvydė Norkienė
Higienos instituto
Visuomenės sveikatos tyrimų sk.
Tel. 85 212 39 13, el.paštas grazvyde.norkiene@hi.lt