2009

Lietuvos maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2009–2011 metų programa

2009 06 29
Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje pritarta Maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2009–2011 metų programai.

Programa parengta įgyvendinant Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos 2006 m. vasario 15 d. priimtą direktyvą 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo ir vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimo Nr. 773 „Dėl Maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2006–2008 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3459) 2.2 punktą.

Šios programos tikslas – išsaugoti ir pagerinti maudyklų vandens kokybę, sudarant saugias sąlygas žmonių sveikatai. Programos uždaviniai: tobulinti maudyklų vandens kokybės stebėsenos valdymą, sistemingai stebėti ir analizuoti maudyklų mikrobiologinę ir cheminę taršą, nustatyti trumpalaikės taršos arba išskirtinių situacijų atvejus, atlikti maudyklų vandens kokybės vertinimą, klasifikaciją ir sudaryti charakteristikų aprašus, teikti visuomenei bei valdžios ir valdymo institucijoms informaciją apie maudyklų vandens kokybę, trumpalaikės taršos ir išskirtinių situacijų atvejus.

Įgyvendinant šią programą bus siekiama sumažinti maudymuisi naudojamų vandenų taršą. Tam yra būtina vykdyti paplūdimių maudyklų programinę priežiūrą pagal nustatytus stebėsenos parametrus ir sąlygas. Stebint maudyklų vandens kokybę ilgesnį laikotarpį bus atlikta maudyklų vandenų klasifikacija ir sudaryti maudyklų vandens charakteristikų aprašai. Norint išvengti pavojaus sveikatai, ypač nuspėjamos trumpalaikės taršos arba išskirtinių situacijų atvejais, programos priemonių plane numatyta laiku teikti informaciją visuomenei bei valstybės valdžios ir valdymo institucijoms apie maudyklų vandens kokybę.

Maudyklų vandens kokybės sebėsena apima visas Lietuvos teritorijoje esančias maudyklas: pajūrio, upių, ežerų, tvenkinių, užtvankų ir karjerų. Maudyklų sąrašas buvo sudarytas atsižvelgiant į apkrovą (ne mažiau kaip 100 žmonių maudymosi sezono didžiausios apkrovos metu).

Programos vykdymas bus vertinamas kiekvienais metais ir galutinai – ją baigus vykdyti. Vertinant Programą kokybės ir kiekybės požiūriais, numatyta analizuoti: sistemingai stebėtų maudyklų skaičių, kiekvienoje maudykloje atrinktų mėginių skaičių, naujų įteisintų maudyklų skaičių, parengtų maudyklų charakteristikų aprašų skaičių, maudyklų, kurių vanduo puikios ir geros kokybės, skaičių, maudyklų, atrinktų „Mėlynosios vėliavos“ sertifikavimui, skaičių.

Higienos institutas, kaip stebėseną koordinuojanti institucija, analizuos, vertins maudyklų vandens kokybę, sudarys maudyklų vandens charakteristikų aprašus, informuos visuomenę, rengs ataskaitas Europos Komisijai, teiks informaciją visuomenei.

Daugiau informacijos:
Gražvydė Norkienė
Higienos instituto Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius
Tel. (8 5) 212 3913
El. paštas grazvyde.norkiene@hi.lt
www.hi.lt