2009

Pakeista Lietuvos higienos norma 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“

2009 05 27
Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-408 patvirtinti Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė (Žin., 2007, Nr. 139-5716, 2009, Nr. 66-2642) pakeitimai.

Higienos normoje pakeista maudyklų vandens kokybės fizikinių-cheminių parametrų lentelė, kuri reglamentavo šių parametrų vertes, mėginių ėmimo periodiškumą ir tyrimų metodus. Nuo šiol nereikės nustatinėti vandenilio jonų koncentracijos, spalvos, naftos produktų, paviršiaus aktyvių medžiagų, fenolių, deguonies soties, skaidrumo. Taip pat, esant išskirtinei situacijai, nereikės tirti ar vanduo užterštas pesticidais, sunkiaisiais metalais, cianidais, nitratais ir fosfatais. HN 92:2007 VI skyriuje „Maudyklų vandens kokybės reikalavimai ir tyrimų metodai“ maudyklų vandens kokybės fizikinių-cheminių parametrų ir jų verčių lentelė išdėstyta nauja redakcija, paliekant tirti tuos rodiklius, kurie gali sukelti vandens eutrofikacijos procesus. Šis pakeitimas padarytas, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. vasario 15 d. direktyvos dėl maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinančios direktyvą 76/160/EEB, nuostatomis ir atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas dėl metinių ataskaitų rengimo pereinamuoju laikotarpiu.
 
Kitas pakeitimas higienos normoje padarytas, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinančios direktyvą 76/160/EEB, nuostata, kad vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai turi būti atliekami nurodytais pamatiniais metodais, tačiau galima buvo taikyti ir kitus metodus, jei laboratorijos gali įrodyti, kad gauti rezultatai prilygsta tiems, kurie būtų gauti taikant pamatinius metodus. Europos Bendrijų Komisija, atsižvelgdama į 2006/7/EB direktyvos 15 straipsnio 1 dalies a punktą, konkrečiai apibrėžė EN/ISO standartą dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo.

Atsižvelgus į Europos Komisijos 2009 m. sausio 21 d. priimtą sprendimą 2009/64/EB, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/7/EB patvirtinantį standartą ISO 17994:2004(E) mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo standartu (OL 2009 23, p. 32), higienos norma papildyta nuostata, kad pateiktų analizės mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo standartas yra tarptautinis standartas LST EN ISO 17994:2004 „Vandens kokybė. Mikrobiologinių metodų pripažinimo lygiaverčiais kriterijai.“

Higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (Žin., 2007, Nr. 139-5716; 2008, Nr. 32-1121) buvo parengta siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo. Šia higienos norma į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę buvo perkeltos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinančios direktyvą 76/160/EEB, nuostatos. Europos Parlamento ir Tarybos 2006/7/EB direktyvoje ypač daug dėmesio skirta veiksmingesnei maudyklų vandens kontrolei ir valdymui, siekta griežtesnio informavimo ir aktyvesnio visuomenės dalyvavimo.

Ši higienos norma privaloma visiems Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, įrengiantiems, įteisinantiems bei naudojantiems paplūdimius ir jų maudyklas (nepriklausomai nuo nuosavybės formos), institucijoms, vykdančioms valstybinę priežiūrą ir kontrolę, bei lankytojams.

Higienos normoje numatyta, kaip institucijos, atsakingos už palūdimių ir maudyklų administravimą, turi vykdyti maudyklų vandens kokybės stebėseną, kaip dažnai tirti vandenį esant trumpalaikei taršai ir išskirtinių situacijų metu. Atliekant stebėseną, turi būti taikomi suderinti tyrimų metodai.

Visuomenės domėjimasis aplinka ir jos kokybės gerinimu didėja, todėl visuomenė turi teisę gauti objektyvią informaciją apie maudyklų vandens kokybę. Kad būtų išvengta pavojaus žmonių sveikatai, ypač nuspėjamos trumpalaikės taršos arba išskirtinių situacijų atvejais, visuomenė turi būti tinkamai ir laiku informuota apie maudyklų vandens kokybės stebėsenos rezultatus ir valdymo priemones. Higienos normoje 2 priede nurodyti reikalavimai, kuriais vadovaujantis turi būti skelbiama informacija. Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 Higienos institutui pavesta informaciją visuomenei skelbti internete nuo 2012 metų gegužės 15 d., tačiau informacija apie maudyklų vandens kokybę Higienos instituto internetinėje svetainėje skelbiama nuo 2007 metų maudymosi sezono.

Daugiau informacijos suteikiama tel. 85 212 3913 arba el.paštu grazvyde.norkiene@hi.lt