2011

Liuksemburge įvyko Mirties priežasčių statistikos darbo grupės posėdis

2011 05 13
Šių metų gegužės mėnesį Liuksemburge įvyko Europos bendrijų statistikos  tarnybos (EUROSTAT) organizuojamas Mirties priežasčių statistikos darbo grupės posėdis (angl. „The meeting of the Technical Group on „Causes of death Statistics“”), kuriame dalyvavo ir Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties priežasčių registro vadovė  Kotryna Paulauskienė.

Šio susitikimo metu aptartas š.m. balandžio 5 d. priimtas Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 328/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl mirties priežasčių statistikos (toliau – Reglamentas), kaip šalys narės rengiasi įgyvendinti šį Reglamentą. 

Reglamente apibrėžtas duomenų apie mirties priežastis teikimas Eurostat‘ui. Į Europos mirties priežasčių statistiką įtraukiami visi registruoti mirties ir negyvo kūdikio gimimo atvejai kiekvienoje valstybėje narėje, atskirai pateikiant rezidentų ir nerezidentų duomenis. Reglamente apibrėžiamos „mirties“, “negyvo kūdikio gimimo“, „gestacinio amžiaus“, „naujagimio mirties“, „gimdytų vaikų skaičius“, „kitos mirties“, „pagrindinės mirties priežasties“, „rezidento“ sąvokos. Reglamentas numato, kad duomenys Eurostat‘ui pateikiami per 24 mėn. nuo ataskaitinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2011 m.

Taip pat šio susitikimo metu aptarti mirties priežasčių duomenų skelbimas, elektroninis medicininis mirties liudijimas, mirties priežasčių trumpojo sąrašo peržiūra, Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija ir jos atnaujinimai, IRIS projektas: automatizuota mirties priežasčių kodavimo sistema.

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras Lietuvoje buvo įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“. Šiuo nutarimu Higienos institutas yra paskirtas registro tvarkymo įstaiga. Registras veiklą pradėjo nuo 2010 m. sausio 1 d. Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos teritorijoje mirusių asmenų ir Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienyje, mirties atvejus ir jų priežastis, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus. 

Daugiau informacijos suteiks Sveikatos informacijos centro Mirties priežasčių registro vadovė  Kotryna Paulauskienė tel. 8 52 773304 arba el. paštu: kotryna@lsic.lt.