2011

Europos Komisijos statistikos tarnybos EUROSTAT techninės darbo grupės „Sveikatos statistika“ susitikimas

2011 04 11
Šių metų balandžio 7-8 dienomis Liuksemburge įvyko Europos Komisijos statistikos tarnybos EUROSTAT techninės darbo grupės „Sveikatos statistika“ (TG CARE) susitikimas, kuriame dalyvavo Higienos instituto atstovė, Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė.

TG CARE susitikime buvo aptarti privalomo duomenų pateikimo EUROSTAT‘ui ir PSO rezultatai ir problemos, Sveikatos sąskaitų sistemos metodologijos pakeitimai, 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe, įgyvendinimo teisės aktų rengimas.

Susitikime buvo pristatytas Švedijos Nacionalinės sveikatos ir gerovės tarybos atliktas tyrimas, kuris įvertino sveikatos priežiūros (ne finansinės) statistikos privalomo duomenų teikimo EUROSTAT‘ui ir PSO rezultatus ir problemas, pateikė pasiūlymus dėl renkamų rodiklių sąrašo. Šalys buvo paprašytos išnagrinėti Švedijos pasiūlymus bei pateikti raštu savo nuomonę.  Šalys pabrėžė būtinumą specialaus susitikimo, kuriame būtų detaliau nagrinėjami ne finansinės sveikatos priežiūros statistikos sąvokų apibrėžimai. 

Susitikime buvo aptartas naujos Sveikatos sąskaitų sistemos SHA-2 metodologijos įgyvendinimo grafikas bei bandomasis SHA-1 ir SHA-2 metodologijų palyginimo projektas. Dauguma šalių (tame tarpe ir Lietuva) sutinka su šia metodologija ir mano, kad ją įgyvendinti nebus didelių problemų. Tačiau turi tęstis bandomieji projektai, nes kai kurių sričių (pvz., prevencijos, ilgalaikės priežiūros) finansiniai duomenys kelia problemų. 

Susitikime buvo plačiai diskutuota dėl 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe, įgyvendinimo reglamentų rengimo ne finansinės sveikatos priežiūros statistikos bei sveikatos sąskaitų statistikos srityse. Dauguma šalių pasisakė dėl dviejų skirtingų reglamentų rengimo, nes šios statistikos rūšys yra labai skirtingos, be to sveikatos sąskaitų sistema yra žymiai labiau metodiškai parengta įgyvendinimui nei ne finansinė sveikatos priežiūros statistika, kur dar trūksta apibrėžimų ir jų suderinimo Europiniame lygyje. Siūloma sveikatos sąskaitų sistemos įgyvendinimo reglamentą rengti 2012/13 m. SHA-1  pagrindu, jį tvirtinti 2014 m. Ne finansinės sveikatos priežiūros statistikos įgyvendinimo reglamentą rengti 2015/16 m., tvirtinti 2017 m.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu: rita@lsic.lt.