2011

Pakeista Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“

2011 04 06
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras š.m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-212 patvirtino Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ pakeitimą (Žin., 2011, Nr. 30-1403). Pakeitimas įsigaliojo kovo 11 d.

Higienos normos taikymo srities skyrius papildytas nuostata, kuri numato šios normos taikymą kiekvienam paviršinių vandenų vienetui, prie kurio įrengtas paplūdimys bei kuriame kompetentinga institucija tikisi didelio skaičiaus besimaudančių žmonių ir kuriame ji dar nepaskelbė nuolatinio draudimo maudytis. Taip pat pakeisti sąvokų „eutrofikacija“, „maudykla“ ir „paplūdimys“ apibrėžimai.

Papildytas skyrius „Bendrosios nuostatos“. Paplūdimys turi būti pritaikytas ramiam arba aktyviam poilsiui, kaitinimuisi saulėje ir jame laikomasi institucijos, atsakingos už paplūdimių eksploatavimą, nustatytų naudojimo ir elgesio taisyklių. Savivaldybės jų teritorijoje esančius paplūdimius įteisina ne tik sudarydamos galimybę suinteresuotai visuomenės grupei dalyvauti ir teikti pasiūlymus, bet ir atsižvelgusios į informaciją, gautą iš visuomenės. Savivaldybės taip pat turi atsižvelgti į visuomenės teikiamus siūlymus, jei tokių būna, prieš maudymosi sezoną sudarydamos numatomų vykdyti maudyklų vandens kokybės tyrimų grafiką.

Papildyti reikalavimai maudyklų vandens kokybei, siekiant išvengti melsvadumblių, didžiųjų dumblių ir (arba) jūrinio fitoplanktono pavojingo poveikio. Numatyta vizualiai stebėti maudyklą ir išplitus melsvadubliams, t.y. intensyvaus vandens žydėjimo metu, atlikti šių melsvadumblių tyrimus bei apie sveikatai keliamą grėsmę informuoti visuomenę paplūdimio vietoje ir visomis komunikacijos priemonėmis, o nustačius toksinų grėsmę sveikatai, laikinai uždrausti maudytis, kol grėsmė išnyks.

Savivaldybės, kurių paplūdimių teritorijose yra tendencija atsirasti didiesiems dumbliams ir (arba) jūriniam fitoplanktonui, taip pat turi vykdyti stebėseną, o intensyvaus žydėjimo metu pašalinti pakrantėje susidariusias didžiųjų dumblių ir (arba) jūrinio fitoplanktono sankaupas, apie sveikatai keliamą grėsmę informuoti visuomenę paplūdimio vietoje ir visomis komunikacijos priemonėmis bei rekomenduoti laikinai nesimaudyti.

Maudyklų vandens kokybės stebėsenos skyrius papildytas nuostata, kuri numato institucijos, atsakingos už paplūdimio administravimą, veiksmus, išaiškėjus išskirtinėms situacijoms arba gavus duomenis apie trumpalaikę taršą, t.y. ne tik visuomenės informavimas, kaip to reikalaujama šios higienos normos 2 priede, bet ir laikinas draudimas maudytis, kol vandens kokybė pagerės.

Maudyklų vandens kokybės vertinimo skyriuje numatyta, kad esant melsvadumblių, didžiųjų dumblių ir (arba) fitoplanktono išplitimo galimybei, taršos, kuri gali turėti įtakos maudyklos vandeniui, vandens charakteristikos vertinamos ir peržiūrimos kas 2 metai. 

2 priedas „Visuomenei teikiama informacija“ išdėstytas nauja redakcija. Institucija, atsakinga už paplūdimio informaciją, maudymosi sezono metu turi užtikrinti, kad informacija visuomenei paplūdimyje būtų aktyviai ir operatyviai skelbiama pagal šio priedo rekomendacijas. Priedas papildytas rekomendacija kurortinės teritorijos statusą turinčių vietovių arba kituose gausiai turistų iš užsienio lankomuose paplūdimiuose bendrąją informaciją apie paplūdimį, esamą maudyklos vandens klasifikaciją, trumpalaikės taršos atvejus, nuolatinį draudimą maudytis arba nuolatinę rekomendaciją nesimaudyti skelbti ir užsienio kalba.

Daugiau informacijos:
Gražvydė Norkienė, tel. (8 5) 212 2589, el. p. grazvyde.norkiene@hi.lt.