2009

Pakeista Lietuvos higienos norma HN 113:2001 „Laivai. Higienos normos ir taisyklės“

2009 03 05
Siekiant gerinti jūrininkų gyvenimo ir darbo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-117 (Žin., 2009, Nr. 23-915), pakeičiantis Lietuvos higienos normą HN 113:2001 ,,Laivai. Higienos normos ir taisyklės“. Šio teisės akto pakeitimo darbo grupei vadovavo Higienos instituto Darbo medicinos centro Fizikinių veiksnių tyrimo laboratorijos vedėjas Edmundas Širmulis.  Higienos normos pakeitimai padaryti siekiant suderinti Lietuvos Respublikos jūrininkų gyvenimo ir darbo sąlygų teisinį reglamentavimą su tarptautinės darbo teisės nuostatomis. Taip pat atsižvelgta į Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų pakeitimus, padarytus po šios higienos normos patvirtinimo nuo 2001 m.

Dalis šių higienos normos pakeitimų padaryta atsižvelgiant į Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. darbo jūroje konvenciją - nustatyti nauji reikalavimai jūrininkų baldams, apgyvendinimui kajutėse, jūreivių poilsio vietoms atvirame denyje, vietiniam apšvietimui, jūrininkų maitinimui ir poilsiui skirtoms patalpoms, jūrininkų skaičiui, kuriam esant laive reikia steigti ligoninę. 

Kiti higienos normos pakeitimai susiję su Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, turinčių įtakos užtikrinant tinkamas jūrininkų buities ir darbo sąlygas, pakeitimais - atnaujintos nuorodos į šiuos teisės aktus, atsižvelgta į pasikeitusius rizikos veiksnių vertinimo kriterijus, pavyzdžiui, nustatyti didžiausi profesinio poveikio ribiniai vibracijos greičiai (m/s) ir pagreičiai (m/s2), siejant juos su vidutiniais geometriniais dažniais (Hz).

Šie higienos normos pakeitimai taikomi visiems Lietuvos Respublikoje įregistruotiems laivams, privalomi vykdyti tiek projektuojant laivus, tiek juos statant, rekonstruojant ar remontuojant, taip pat juos naudojant.


Sveikesnė darbo bei gyvenimo aplinka laivuose, geros jūrininkų darbo bei poilsio sąlygos, užtikrinta laivų higieninė kontrolė – reikšmingi faktoriai, sudarantys prielaidas profesinės jūrininkų rizikos mažinimui, jų sveikatos būklės gerėjimui, pasitenkinimo savo darbu didėjimui.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 212 1969 arba el. paštu: sirmulis@gmail.com