2009

HI Cheminių veiksnių tyrimo laboratorijos akreditacija

2009 03 04
Nacionalinio akreditacijos biuro direktorius, vadovaudamasis Higienos instituto Cheminių veiksnių tyrimo laboratorijos įvertinimo rezultatais ir ekspertų grupės rekomendacijomis, 2009 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-22 patvirtino Higienos instituto Cheminių veiksnių tyrimo laboratorijos akreditavimą standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 atitikčiai ir akreditavimo srities plėtimą azoto dioksido koncentracijos nustatymui darbo aplinkos ore ir švino kiekio nustatymui žmogaus biologinėse terpėse. Išduotas naujas akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.069 kuris galioja iki 2010 m. gegužės 3 d. Pirmasis akreditavimo pažymėjimas laboratorijai buvo  išduotas 2005 m. gegužės 3 d.
 
Laboratorijoje funkcionuoja įdiegta vadybos sistema, kuri įforminta dokumentais ir aprašyta Kokybės vadove.
Patvirtinta Kokybės politika užtikrina kokybišką, patikimą, teisingą ir savalaikį tyrimų atlikimą, tyrimų rezultatų objektyvumą atsekamumą ir susietumą.
 
 
Laboratorijos darbuotojai, susipažinę su kokybės politika ir kokybės tikslais, suvokia savo veiklos tinkamumą ir svarbą bei  prisideda prie vadybos sistemos tikslų pasiekimo ir įsipareigoja:
- laikytis visų reikalavimų, nurodytų standarte LST EN ISO/IEC 17025:2005 ir laboratorijos Kokybės vadove;
- dalyvauti gerinant vadybos sistemos rezultatyvumą;
- užtikrinti užsakovo konfidencialios informacijos ir nuosavybės teisių apsaugą, tyrimų rezultatų saugumą;
- neturėti finansinės naudos dėl atliekamų tyrimų skaičiaus bei jų rezultatų ir nedaryti sprendimų bei veiksmų, kurie duotų naudos pačiam darbuotojui ir/ar kitiems asmenims.
Su HI Cheminių veiksnių tyrimo laboratorijos veikla ir atliekamais tyrimais galima susipažinti Higienos instituto internetinės svetainės (www.hi.lt) skyrelyje „Profesinės rizikos tyrimai“.