2009

Europos Komisija imasi priemonių gerinančių pacientų saugą Europoje

2009 02 18
Europos Komisija 2008 m. gruodžio mėn. priėmė komunikatą ir pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės konkrečių veiksmų, kurių gali imtis valstybės narės atskirai arba kartu su Komisija, siekiant pagerinti pacientų saugą gydymo įstaigose.

Imtis su pacientų sauga susijusių klausimų tampa itin aktualu dėl augančių visuomenės lūkesčių, senėjančios visuomenės ir medicinos pažangos. Visos Europos sveikatos priežiūros sistemos, prisitaikydamos prie nuolatinės medicinos mokslo pažangos, susiduria su panašiomis problemomis. Už pacientų saugą visų pirma atsako pačios valstybės narės, o Europos Sąjunga gali paskatinti jas bendradarbiauti ir remti jų veiklą tose srityse, kuriose ES intervencija gali teikti papildomos naudos.

Kiekvienais metais ES valstybėse 8–12 % ligoninėse gydomų pacientų naudodamiesi sveikatos priežiūros paslaugomis patiria nepageidaujamų reiškinių. Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos, kurioms tenka didžiausias dabartinės iniciatyvos dėmesys, yra bene dažniausios ir potencialiai kenksmingiausios netyčinės žalos priežastys – manoma, kad jos paveikia vidutiniškai vieną iš dvidešimties hospitalizuotų pacientų, kitaip tariant 4,1 mln. visos ES pacientų kasmet. Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos neretai sunkiai išgydomos dėl šias infekcijas sukeliančių mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms.

Nerimą keliantį minėtų infekcijų mastą lemia daug veiksnių. Tarp organizacinių ir elgsenos veiksnių – didelis lovų užimtumas, didėjantis pacientų judumas sveikatos priežiūros sistemose ir tarp jų, nepatenkinamas darbuotojų ir pacientų skaičiaus santykis, nepakankama rankų higiena ir kita infekcijų prevencijos ir kontrolės praktika, netinkamai sveikatos priežiūros personalo naudojamos invazinės priemonės.

Siekiant gerinti su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevenciją ir kontrolę Tarybos rekomendacijose numatyta, kad ES valstybės narės turėtų priimti ir įgyvendinti nacionalinę su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės nacionalinę strategiją, siekdamos:
- įgyvendinti prevencijos ir kontrolės priemones valstybėse narėse siekiant riboti su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų plitimą;
- stiprinti infekcijų prevenciją ir kontrolę sveikatos priežiūros įstaigose;
- sukurti arba stiprinti aktyvios priežiūros sistemas valstybių narių ir sveikatos priežiūros įstaigų lygmenimis;
- skatinti sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų lavinimą ir mokymą valstybių narių ir sveikatos priežiūros įstaigų lygmenimis;
- gerinti pacientams teikiamą informaciją;
- remti mokslinius tyrimus.

Valstybės narės taip pat turėtų apsvarstyti galimybes (jeigu įmanoma, per vienerius metus nuo šios rekomendacijos priėmimo) sukurti koordinuoto nacionalinės strategijos įgyvendinimo tarpsektorinį mechanizmą, kuris būtų naudojamas taip pat ir keitimuisi informacija bei veiklos koordinavimui su Komisija, ECDC ir kitomis valstybėmis narėmis.

Siekdama palengvinti nuoseklų rekomenduojamų veiksmų įgyvendinimą, Komisija, prireikus, drauge su valstybėmis narėmis parengs gaires, įskaitant sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų prevencijos ir apsaugojimo nuo atitinkamų patogenų gaires.

Komisija drauge su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC) visų pirma gali paskatinti gerosios patirties, susijusios su atitinkamų infekcijų prevencija ir kontrole, sklaidą, teikti daugiau mokymosi galimybių ir padėti valstybėms narėms plėtoti mokymą apie infekcijų kontrolę ir parengti infekcijų kontrolės specialistų bei sveikatos priežiūros darbuotojų mokymo planus. Komisija jau koordinuoja su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų Europos priežiūros tinklo ir keitimosi informacija apie ligų protrūkius veiklą, tačiau drauge su ECDC ji galėtų paskatinti infekcijų kontrolės struktūrų priežiūros sistemų plėtotę ir įgyvendinimą ir parengti rodiklius, kad būtų galima įvertinti, kaip rekomenduojami veiksmai įgyvendinami valstybėse narėse, ir padėti valstybėms narėms parengti ar sustiprinti su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų priežiūrą.

Šiuo komunikatu ir kartu pateikiamu Tarybos rekomendacijos pasiūlymu Komisija siekia, kad užtikrinant pacientų saugą būtų vadovaujamasi integruotu požiūriu. Tai suteikia galimybę kuo labiau plėsti šios sudėtingos srities bendradarbiavimo ir savitarpio paramos mastą visoje Europoje. Komisija padės valstybėms narėms rengti nacionalines ir regionines pacientų saugos strategijas. Pacientai ir jų šeimos kasdieniame gyvenime iš Europos integracijos gaus apčiuopiamos naudos.

Pridedami dokumentai:
TARYBOS REKOMENDACIJA dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės (atsiųsti)

KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Pridedamas prie Komunikato ir Tarybos rekomendacijos pasiūlymo dėl pacientų saugos
ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės POVEIKIO VERTINIMO SANTRAUKA (atsiųsti)

Daugiau informacijos suteikiama tel. 8 5 2618390 arba adresu
http://ec.europa.eu/health/ph_systems/patient_safety_en.htm