2009

Lietuvos maudyklų vandens kokybės 2008 metų ataskaita Europos Komisijai

2009 01 08
Higienos institutas, vadovaudamasis vandens kokybės ataskaitų Europos Bendrijų Komisijai rengimo ir teikimo tvarkos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministrų 2008 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.V-484/D1-273 (Žin., 2008, Nr. 62-2362), parengė ir pateikė Europos Komisijai ataskaitą apie 2008 m. Lietuvos maudyklų vandens kokybę.
 
Vykdant Europos Parlamento ir Tarybos 2006 metų vasario 15 d. direktyvą 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinančią direktyvą 76/160/EEB, visos Bendrijos valstybės narės kasmet iki gruodžio 31 d. siunčia ataskaitas Europos Komisijai, kuriomis remdamasi Komisija pateikia visų Europos Sąjungos maudyklų vandens sąlygų įvertinimą. Bendrą ataskaitą Komisija skelbia kartą per metus gegužės mėnesį prieš kiekvieno maudymosi sezono pradžią. Jos tikslas – informuoti visuomenę apie kiekvienos Bendrijos narės praėjusių metų maudymosi zonų kokybę. Bendrą ataskaitą ir išsamias valstybių narių ataskaitas galima rasti Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato puslapyje „Vanduo“. (atsiųsti). 
 
Lietuvos ataskaitoje pateikti susisteminti 2008 m. duomenys iš gausiai lankomų maudyklų, kuriose vandens kokybės tyrimai buvo vykdomi periodiškai, teisės aktų nustatyta tvarka, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 773 patvirtintą maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2006–2008 metų programą (Žin., 2006, Nr. 88-3459). Šių metų ataskaitoje pateikti Lietuvos maudyklų vandens kokybės rezultatai iš 16 pajūrio ir 83 gėlo vandens maudyklų. Vertinant pagal mikrobiologinių parametrų reikalavimus, visos pajūrio maudyklos atitiko privalomuosius reikalavimus ir 94% - gairinius reikalavimus; visos gėlo vandens maudyklos atitiko privalomuosius reikalavimus ir 72% – gairinius reikalavimus.
 
Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 212 3913 arba el. paštu: grazvyde.norkiene@hi.lt