2015

Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos įvertinimas ir plėtojimas

2015 06 12

Higienos institutas, įgyvendindamas ES paramos projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (VP1-4.3-VRM-02-V-05-012) (toliau – Projektas), 2015 m. birželio 4 d. Vilniuje surengė 1 dienos seminarą-diskusiją „Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos įvertinimas ir plėtojimas“. Ši diskusiją organizuota pradėjus įgyvendinti paskutinę projekto poveiklę „Rekomendacijų dėl NĮ sąrašo ir tvarkos tobulinimo parengimas“, kurios metu bus pateikti  siūlymai dėl reikalingų papildymų ir/ar pakeitimų LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. patvirtintam įsakymui Nr. V – 401 „Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Seminaro tikslas buvo aptarti nepageidaujamų įvykių (NĮ) registravimo ir prevencijos pilotinio tyrimo rezultatus bei teisinius, technologinius ir administracinius aspektus, reikalingus sėkmingai įgyvendinti NĮ stebėseną asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Seminare dalyvavo atstovai iš NĮ registravimą koordinuojančių institucijų - Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinių ligonių kasų, Higienos instituto, Nacionalinio transplantacijos biuro, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, taip pat ligoninių, kuriose buvo išbandoma nauja NĮ registravimo sistema, specialistai.
 
Seminaro dalyviai supažindinti su Projektu, jo tikslu, eiga, atliktomis veiklomis, ekspertų parengtu NĮ stebėsenos modeliu bei jo išbandymo, kuris atliktas keturiose skirtingo lygio ligoninėse, rezultatais. Projekto vykdytojai pateikė diskusijai naują privalomų registruoti NĮ sąrašą, kuris sudarytas remiantis išbandymo rezultatais.
 
Seminare teisiniu, technologiniu ir administraciniu aspektais aptartos esminės NĮ registravimo ir stebėsenos sistemos plėtojimo gairės:
-    Vieninga NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistema;
-    NĮ sistemos integravimo į e. sveikatos paslaugų infrastuktūrą galimybės;
-    NĮ registravimo konfidencialumo ir anonimiškumo klausimai.
 
Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo papildymus ir/ar pakeitimus, būtinus sėkmingai pradėti įgyvendinti NĮ registracijos, stebėsenos ir prevencijos sistemos plėtojimo procesus teisiniu, ekonominiu, organizaciniu ir technologiniu aspektais įvertins poveiklėje dirbantys ekspertai. Ekspertai pateiks argumentuotus pasiūlymus ir pastabas pagal išvardintus aspektus dėl ruošiamo projekto bei remiantis ankstesnių projekto veiklų rezultatais.  
 
Seminaro pranešimai:
1.    Projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo  sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ eigos pristatymas. Rolanda Valintėlienė, Higienos institutas (atsiųsti)
2.    NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos pilotinio tyrimo rezultatai. Kęstutis Rudaitis, Higienos institutas (atsiųsti)
3.    Diskusija: NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos plėtojimas. Daiva Brogienė, Higienos institutas (atsiųsti)
 
Išsamesnę informaciją apie Projektą, jo veiklas ir planuojamus renginius galima rasti Higienos instituto tinklapyje adresu http://www.hi.lt/technologijos.
 
Daugiau informacijos apie renginį Jums gali suteikti Agnė Plentaitė, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu agne.plentaite@hi.lt.