Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius

Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus veiklos tikslas – atlikti visuomenės sveikatos netolygumų, sąlygojamų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimus.

Skyriaus funkcijos:

  • planuoja, organizuoja ir vykdo visuomenės sveikatos netolygumų, sąlygojamų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimus;
  • pagal savo kompetenciją rengia metodines priemones ir informacinius leidinius;
  • savo veiklos srityje dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
  • pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą savo veiklos srityje;
  • Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje;
  • nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • visuomenės sveikatos netolygumų, nulemtų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimai;
  • vaikų ir suaugusiųjų gyvensenos tyrimai (plačiau).

Vykdomi projektai:

Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimo integralumo raiška (2018) (santrauka)

Įvykdyti projektai:

Sveikatos stiprinimo veiklą įgalingys veiksniai profesinio mokymo įstaigose (2016–2017) (ataskaitos santrauka)
Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams (2016–2017) (ataskaitos santrauka)
13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse (2014–2015) (ataskaitos santrauka)
Šeimos gydytojų žinių apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinės elgsenos tyrimas (2014–2015) (ataskaitos santrauka)
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų (2015) (ataskaitos santrauka)
Hospitalinių infekcijų valdymo ir savigydos antibakteriniais vaistais vertinimas (2013–2014) (ataskaitos santrauka)
65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje (2013–2014) (ataskaitos santrauka)
Sveikatos netolygumų mažinimas: veiksmų plano sukūrimas ir struktūrinių fondų projektai (angl. Reducing health inequalities: preparation for action plans and structural funds projects, ACTION-FOR-HEALTH) (atsiųsti) (ataskaita)
Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių (angl. Empowering public health system and civil society to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups,TUBIDU) (atsiųsti)

Leidiniai:

„Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje“ (atsiųsti)
Lankstinukas „Bet kas gali susirgti tuberkulioze“ (atsiųsti)

 

Daugiau informacijos galite gauti tel. (8 5) 206 1056  arba el. paštu aldona.jociute@hi.lt.