• Home
  • Scientific articles

Scientific articles

SCIENTIFIC ARTICLES ON OHS OF INSTITUTE OF HYGIENE IN 2022:

• Jasiukevičiūtė-Zeleno T, Kolesnik J. Profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų vaidmuo ligoninės darbo aplinkoje valdant ekstremalią situaciją COVID-19 pandemijos metu: iššūkiai ir jų įveika. / The role of occupational health and occupational safety and health professionals in the management of emergency situations during the COVID-19 pandemic in a hospitals: challenges and coping. Visuomenės sveikata 2022; Nr. 4(99): 44-54.

• Juškelienė V, Kolesnik J. Lygybės ir nediskriminavimo dėl amžiaus principo raiška puoselėjant vyresnio amžiaus darbuotojų profesinę gerovę. / The principle of equality and non-discrimination on grounds of age in promoting the occupational well-being of older workers. Visuomenės sveikata. 2022; 3(98): 73-83.

• Kolesnik J, Juškelienė V. Vyresnio amžiaus darbuotojų sveikatos ir profesinės rizikos ypatumai: įmonių atstovų ir vyresnių darbuotojų požiūris. / Health and occupational risk of older workers: views of enterprises representatives and older workers.  Visuomenės sveikata. 2022; 2(97): 56-64.


SCIENTIFIC ARTICLES ON OHS OF INSTITUTE OF HYGIENE IN 2021:

• Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Pasikartojančių darbo judesių rizikos identifikavimo (ART) priemonės turinio validumas. Visuomenės sveikata. 2021; 4(95): 91-97. Content validity of assessment of repetitive tasks (ART) tool. Public Health. 2021; 4(95): 91-97.

• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Profesinės sveikatos paslaugos, teikiamos Lietuvos įmonių darbuotojams. Visuomenės sveikata. 2021; 4(95): 84-90. Occupational health services provided to Lithuanian employees. Public Health. 2021; 4(95): 84-90.

• Dreskinytė S, Juškelienė V. Profesinės gerovės darbe įvertinimo klausimyno lietuviškos versijos psichometrinių charakteristikų įvertinimas. Visuomenės sveikata. 2021; 3(94): 61-67. Psychometric properties of the Lithuanian version of the Well-Being at Your Work Index Questionnaire. Public Health. 2021; 3(94): 61-67.

• Kolesnik J, Juškelienė V. Veiksniai, turintys reikšmės vyresnio amžiaus žmonių ilgesniam darbingam amžiui ir dalyvavimui darbo rinkoje: literatūros apžvalga. Visuomenės sveikata. 2021; 3(94): 9-20. Factors affecting older adults` longer working lives and retention in the labor market: literature review. Public Health. 2021; 3(94): 9-20.

 
SCIENTIFIC ARTICLES ON OHS OF INSTITUTE OF HYGIENE IN 2020:
 
• Dreskinytė S, Juškelienė V. Mokyklos bendruomenės narių profesinė sveikata ir gerovė: literatūros apžvalga. Visuomenės sveikata. 2020; (4)91: 26-34. Occupational health and well-being of school staff members: a literature review. Public Health. 2020; (4)91: 26-34.
 
• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Profesinės sveikatos paslaugų teikimo labai mažose ir mažose įmonėse plėtros galimybės. 2020; (3)90: 74-80. The possibilities for the development of the provision of occupational health services in micro- and small-sized enterprises. Public Health. 2020; (3)90: 74-80.
 
• Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Pasikartojančių viršutinėmis galūnėmis atliekamų užduočių vertinimo priemonės, kuria siekiama įvertinti ergonominę riziką, patikimumas. Visuomenės sveikata. 2020; 1(88): 38-45. The reliability of the repetitive task of the upper limbs (the ART) tool for assessing of an ergonomic risk. Public Health. 2020; 1(88): 38-45.  
 
 
SCIENTIFIC ARTICLES ON OHS OF INSTITUTE OF HYGIENE IN 2019:
 
• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Sveikatą  stiprinti  darbe padedančio mitybos žinių klausimyno parengimas. Visuomenės sveikata. 2019; 4(87): 58-67. Development of nutrition knowledge questionnaire aimed for occupational health promotion. Public Health. 2019; 4(87): 58-67.
 
• Dreskinytė S, Stanislavovienė J. Profesinio perdegimo sindromo paplitimas tarp Vilniaus universiteto rezidentų. Visuomenės sveikata. 2019. 4(87): 52-57. Dreskinytė S, Stanislavovienė J. Occupational burnout prevalence among Vilnius University residents. Public Health. 2019; 4(87): 52-57.

• Ivleva V, Juškelienė V. Po onkologinės ligos į darbą grįžusių asmenų patirtys: sunkumai ir grįžimą lengvinantys veiksniai. Visuomenės sveikata, 2019; 4(87): 41-51. Cancer survivors' experiences of return to work: difficulties and facilitating factors to return. Public Health. 2019; 4(87): 41-51.

• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Sveikatą  stiprinti  darbe  padedančio  fizinio  aktyvumo  žinių klausimyno parengimas. Visuomenės sveikata. 2019; 3(86): 49-56. Development of physical activity knowledge questionnaire aimed for occupational health promotion. Public Health. 2019; 3(86): 49-56.

• Tamašauskaitė J, Vainauskas S.  Pasikartojančių  viršutinėmis  galūnėmis  atliekamų  užduočių vertinimo  priemonės,  kuria  siekiama  įvertinti  ergonominę  riziką,  patikimumas. Visuomenės sveikata. 2019; 3(86): 44-48. The reliability of the repetitive task of the upper limbs (the ART) tool for assessing of an ergonomic risk. Public Health. 2019; 3(86): 44-48.
 
• Ivleva V, Juškelienė V. Po  onkologinės  ligos  į  darbą  grįžusių  asmenų  patirtys:  vėžio  stigma, socialinis nesaugumas ir kiti aspektai. Visuomenės sveikata. 2019; 3(86): 8-18. Cancer survivors’ experiences of return to work: cancer stigma, social insecurities and other aspects. Public Health. 2019; 3(86): 8-18.

• Lisinskienė A, Juškelienė V. Links between Adolescents’ Engagement in Physical Activity and Their Attachment to Mothers, Fathers, and Peers. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16(5), 866; 1-11.
 

SCIENTIFIC ARTICLES ON OHS OF INSTITUTE OF HYGIENE IN 2018:

• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Darbuotojų mitybos žinios ir jų ryšys su socialiniais bei demografiniais veiksniais. Visuomenės sveikata. 2018; 4(83): 24-29. Workers’ nutrition knowledge and its relationship with socio-demographic factors. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 4(83): 24-29.

• Kuodytė V, Ivleva V, Pajarskienė B. Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu: saviveiksmingumu, optimizmu, viltimi ir atsparumu. Visuomenės sveikata. 2018; 3(82): 51-59. The relationship between flexible work arrangements and employee psychological capital (self-efficacy, hope, optimism and resilience). Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 3(82): 51-59.

• Rožėnaitė G, Šidagytė R, Eičinaitė-Lingienė R. Profesinės sveikatos paslaugų teikimas Lietuvos įmonėse 2016 m.: bandomasis tyrimas. Visuomenės sveikata. 2018; 281): 75-81. The number of occupational health specialists in Lithuanian enterprises in 2016. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 2(81): 75-81.

• Jasiukevičiūtė-Zelenko T, Šorytė D. „Virsmas“ dirbančia mama kaip nuolatinės pusiausvyros paieškos. Visuomenės sveikata. 2018; 2(81): 40-55. „Transformation“ to working mother as regular balancing. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 2(81): 40-55.

• Žiedelis A, Pajarskienė B. Slaugytojų profesinio perdegimo individualios ir darbo aplinkos priežastys. Literatūros apžvalga. Visuomenės sveikata. 2018; 2(81): 12-19. Individual and work-related antecedents of professional burnout in nursing. Literature review. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 2(81): 12-19.

• Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Vilniaus ir Kauno valstybinėse ir savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbančių stygininkų kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų paplitimas. Visuomenės sveikata. 2018; 1(80): 57-65. Prevalence of musculoskeletal disorders among string players working in Vilnius and Kaunas state and municipal institution. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 1(80): 57-65.

• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą skatinančių konsultavimo intervencijų pritaikomumas Lietuvos įmonėse (įstaigose). Visuomenės sveikata. 2018; 1(80): 48-56. The feasibility of counselling interventions promoting workers’ physical activity and healthy nutrition for Lithuanian enterprises. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 1(80): 48-56.

• Ivleva V, Pajarskienė B. Vidaus tarnybos pareigūnų patiriamas stresas darbe. Visuomenės sveikata. 2018; 1(80): 22-28. Occupational stress among internal service officers. Visuomenės sveikata/Public Health. 2018; 1(80): 22-28.


SCIENTIFIC ARTICLES ON OHS OF INSTITUTE OF HYGIENE IN 2017:

• Vičaitė S, Šidagytė R. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vykdomos sveikatos stiprinimo veiklos įmonėse apžvalga. Visuomenės sveikata. 2017; 4(79): 99-106. Overview of health promotion activities implemented in enterprises by municipalities' public health bureaus. Visuomenės sveikata/Public Health. 2017; 4(79): 99-106.

• Kuodytė V, Pajarskienė B. Streso darbe vertinimo klausimyno lietuviškos versijos psichometrinių charakteristikų įvertinimas. Visuomenės sveikata. 2017; 4(79): 66-73. Psychometric properties of the Lithuanian version of the HSE Stress Indicator Tool. Visuomenės sveikata//Public Health. 2017; 4(79): 66-73.

• Ivleva V, Pajarskienė B. Asmenų grįžimo į darbą po onkologinės ligos galimybės, kliūtys ir ankstyvo pasitraukimo iš darbo veiksniai. Visuomenės sveikata. 2017; 4(79): 12-22. The facilitating factors and barriers for return to work and predictors of early retirement among cancer survivors. Visuomenės sveikata//Public Health. 2017; 4(79): 12-22.

• Bulotaitė L, Šorytė D, Vičaitė S, Šidagytė R, Lakiša S, Vanadziņš I, Kozlova L, Eglīte M, Hopsu L, Salmi A, Lerssi-Uskelin J. Workplace Health Promotion in Health Care Settings in Finland, Latvia and Lithuania. Medicina (2017). DOI: 10.1016/j.medici. 2017.10.002 (https://doi.org/10.1016/j.medici.2017.10.002).

• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Darbuotojų kūno masės indeksą mažinančių individualaus konsultavimo intervencijų veiksmingumas: sisteminė literatūros apžvalga ir metaanalizė. Visuomenės sveikata. 2017; 3(78): 10-21. The effectiveness of individual counselling interventions aiming to reduce workers’ body mass index: a systematic review and meta-analysis. Visuomenės sveikata/Public Health. 2017; 3(78): 10-21.

• Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Vilniaus ir Kauno orkestrų muzikantų kaulų ir raumenų sistemos pažeidimai bei jų rizikos veiksniai. Visuomenės sveikata. 2017; 2(77): 81-90. Musculoskeletal disorders and they risk factors among Vilnius and Kaunas orchestra musicians. Visuomenės sveikata/Public Health. 2017; 2(77): 81-90.

• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Darbuotojų antsvoris / nutukimas Europos šalyse. Visuomenės sveikata. 2017; 2(77): 27-32. Overweight and obesity in workers in European countries. Visuomenės sveikata/Public Health. 2017; 2(77): 27-32.

SCIENTIFIC ARTICLES ON OHS OF INSTITUTE OF HYGIENE IN 2016:

• Tamašauskaitė J, Vainauskas S. Vilniaus ir Kauno muzikantų nusiskundimų kaulų ir raumenų sistemos skausmu ar diskomfortu paplitimas. Visuomenės sveikata. 2016; 4(75): 53-60. Prevalence of musculoskeletal pain or discomfort complaints among Vilnius and Kaunas musicians. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 4(75): 53-60.
 
• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų pageidaujamos profesinės sveikatos paslaugos. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 80-88. Occupational health servi-ces wished by blue-collar workers of Lithuanian manufacturing enterprises. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 3(74): 80-88.
 
• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Profesinės sveikatos paslaugų teikimo apimtis Lietuvos apdirbamo-sios gamybos įmonėse ir jų nauda darbuotojams Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 70-79. The extent of providing occupational health services in Lithuanian manufacturing enterprises and their benefit to the workers. Visuomenės sveikata/ Public Health. 2016; 3(74): 70-79. 
 
• Pajarskienė B, Jakubynaitė V, Vėbraitė I. Vilniaus psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinių darbo veiksnių vertinimas priklausomai nuo darbe patirto fizinio smurto. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 62-69. Psychosocial work factors assessment depending on physical violence experience at work in nurses working in Vilnius mental health care Institutions. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 3(74): 62-69. 
 
• Raškevičienė R, Eičinaitė-Lingienė R, Rožėnaitė G, Sakalauskas L. 14–17 metų moksleivių požiūris į savo sveikatą ir sveiką gyvenseną bei sveikatinimo programų poreikis. Visuomenės sveikata. 2016; 3(74): 32-43. 14-17 year-old students approach to their health and healthy lifestyles and need of health promotion programs. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 3(74): 32-43.
 
• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Sveikatos stiprinimas darbe: vykdymo apimtis ir darbuotojų dalyvavimui įtakos turintys veiksniai. Visuomenės sveikata. 2016; 2(73): 18-25. Occupational health promotion: extent of the implementation and factors influencing workers’ participation. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 2(73): 18-25.
 
• Pilipavičienė L, Vainauskas S. Saugos ir sveikatos kultūra Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse. Visuomenės sveikata. 2016; 1(72): 95-102. Health and safety culture in Lithuanian manufacturing enterprises. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 1(72): 95-102.
 
• Šorytė D, Jasiukevičiūtė-Zelenko T. „Na, tai ir sukiesi“: iš vaiko priežiūros atostogų į darbą grįžusių moterų patirtys ieškant darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros. Visuomenės sveikata. 2016; 1(72): 47-56. “And so you twist”: Experiences of women searching for work-life balance after they return to work from parental leave. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 1(72): 47-56.

• Bulotaitė L, Vičaitė S. Su sveikata susijusį elgesį aiškinančios teorijos ir modeliai: kas skatina keisti elgesį. Visuomenės sveikata. 2016; 1(72): 9-19. Theories and models of health related behaviour: what motivates behaviour change. Visuomenės sveikata/Public Health. 2016; 1(72): 9-19.