Kraujo donorų registras

Kraujo donorų registras (toliau – Registras), įsteigtas Higienos instituto Sveikatos informacijos centre, veiklą pradėjo 2012 m. balandžio 1 d.

Registro paskirtis – registruoti kraujo ir kraujo sudedamųjų dalių donorus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams bei juridiniams asmenims Registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188603472, buveinės adresas: Vilniaus g. 33, 01402 Vilnius.

Pagrindinis Registro tvarkytojas – Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, Studentų g. 45A, 08107 Vilnius.

Kiti Registro tvarkytojai – kraujo donorystės įstaigos, licencijuotos kraujo donorystės veiklai:
1. Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras, juridinio asmens kodas 126413338, buveinės adresas: Žolyno g. 34, Vilnius;
2. Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Kraujo centras, juridinio asmens kodas 124364561, buveinės adresas: Santariškių g. 2, Vilnius;
3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Kraujo centras, juridinio asmens kodas 135163499, buveinės adresas: Eivenių g. 2, Kaunas.

Registro objektai – kraujo ir kraujo sudedamųjų dalių donorai.

Registro duomenų teikėjai – kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorai.

Registro objektus įregistruoja ir duomenis į Registrą įrašo kraujo donorystės įstaigos Kraujo donorų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Kraujo donorų registro duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka (plačiau)

Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl rekomenduojamos prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Higienos instituto tvarkomuose registruose ir vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje tvirtinimo" (atsiųsti)

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre, Kraujo donorų registre, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registre ir Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registre forma (Word)