Darbuotojų sveikatos stebėsenos įmonėje rekomendacijos 

17_1691750378-7d87675df180f6e24b8fc529b6e3216b.jpg

Darbuotojų sveikatos stebėsenos įmonėje rekomendacijos 

R. Jankauskas, R. Eičinaitė-Lingienė, R. Venckienė, R. Mačiūnas
Higienos institutas, 2013, 27 p.

Darbuotojų sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas darbuotojų sveikatos būklės, ją veikiančių veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas. Remiantis surenkama informacija, planuojamos ir įgyvendinamos darbuotojų sergamumo prevencijos ir sveikatos stiprinimo priemonės.
Rekomendacijos skirtos vadovautis įmonėse dirbantiems profesinės sveikatos specialistams ir kitiems specialistams, dalyvaujantiems atliekant darbuotojų sveikatos stebėseną. Rekomendacijose pateikta pavyzdinė įmonės darbuotojų sveikatos stebėsenos programos ir ataskaitos struktūra, pagrindiniai ir rekomenduojami stebėti rodikliai, duomenų šaltiniai, stebimų rodiklių interpretavimo gairės. Atskirame skyriuje pateikti svarbiausių rekomendacijose vartojamų sąvokų apibrėžimai ir paaiškinimai. Prieduose pateiktos pavyzdinės anketos, kuriomis galima vadovautis atliekant darbuotojų apklausas įmonėje.


Atnaujinimo data: 2023-08-11 13:39:43