Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių (TUBIDU) (2011–2014 m.)

Higienos institutas vykdė projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių“ (angl. Empowering public health system and civil society to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups, TUBIDU). Projektas finansuotas Europos Komisijos, Europos sveikatos ir vartotojų vykdančiosios agentūros (angl. Executive Agency for Health and Consumers, EAHC) lėšomis ir įgyvendintas kartu su kitų Europos Sąjungos šalių partneriais – Latvijos tuberkuliozės fondu, Suomijos nacionaliniu Sveikatos ir gerovės institutu, Rumunijos nevyriausybine organizacija „Angel Appeal“, Estijos nevyriausybine organizacija „Žmonių, gyvenančių su ŽIV, tinklas“ ir Bulgarijos nevyriausybine organizacija „Dose of Love“.
 
Projekto tikslas – prisidėti prie tuberkuliozės epidemijos prevencijos tarp pažeidžiamų grupių.
 
Projekto pagrindiniai uždaviniai (veiklos):
• stiprinti tarpinstitucinį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą tuberkuliozės, švirkščiamų narkotikų vartojimo ir ŽIV prevencijos srityje;
• parengti tuberkuliozės prevencijos, stebėsenos ir vertinimo rekomendacijas, skirtas bendruomeninėms organizacijoms, dirbančioms su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais ir žmonėmis, užsikrėtusiais ŽIV / sergančiais AIDS;
• nustatyti ir aprašyti pagrindines kliūtis, su kuriomis susiduria švirkščiamų narkotikų vartotojai ir užsikrėtusieji ŽIV / sergantieji AIDS, gaudami su tuberkuliozės infekcija susijusias sveikatos priežiūros paslaugas;
• didinti švirkščiamų narkotikų vartotojų ir žmonių, užsikrėtusių ŽIV / sergančių AIDS, sąmoningumą tuberkuliozės ir ŽIV prevencijos, gydymo bei priežiūros klausimais;
• didinti bendruomeninių organizacijų ir sveikatos priežiūros įstaigų specialistų sąmoningumą apie tuberkuliozę ir ŽIV;
• parengti tuberkuliozės prevencijos, stebėsenos ir vertinimo rekomendacijas, skirtas bendruomeninėms organizacijoms, dirbančioms su švirkščiamų narkotikų vartotojais ir žmonėmis, užsikrėtusiais ŽIV / sergančiais AIDS.
 
 
Higienos institutas dalyvavo parengiant leidinį „Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių. Tuberkuliozės ir ŽIV paplitimo populiacijoje ir rizikos grupėse apžvalga“, kuriame pateikiama informacija apie projekto partnerių šalyse esamą tuberkuliozės ir ŽIV infekcijos situaciją.
 
„Empowering the Public Health system and Civil Society to Fight Tuberculosis epidemic among Vulnerable Groups) Desk review and country profiles“
Co-authors: Institute of Hygiene, Lithuania: Dr. Laura Nedzinskienė, Dr. Loreta Stonienė 2014, 100 p.

Atsiųsti leidinį

 
 
 
 
 
 
 
 
2012 m. Higienos institutui bendradarbiaujant su asociacija „Demetra“ atliktas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) ir tuberkuliozės (TB) paplitimą, rizikos veiksnius bei su ŽIV ir TB susijusių paslaugų prieinamumą tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (ŠNV). Viso buvo apklausti 330 švirkščiamųjų narkotikų vartotojai. Tyrimo rezultatai buvo pateikti tarptautiniame projekto partnerių leidinyje „Assessment on HIV and TB knowledge and the barriers related to access to care among vulnerable groups: Report on a cross-sectional study among injecting drug users“ ir publikuoti Higienos instituto „Visuomenės sveikatos“ žurnale 2013m. Nr. 3 (62).
 
„Assessment on HIV and TB knowledge and the barriers related to access to care among vulnerable groups: Report on a cross-sectional study among injecting drug users“
Co-authors: Institute of Hygiene, Lithuania: Dr. Laura Nedzinskienė, Dr. Loreta Stonienė 2014, 78 p.

Atsiųsti leidinį
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ŽIV ir Tuberkuliozės tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų paptitimas, rizikos veiksniai ir paslaugų prieinamumas“
Autoriai: Loreta Stonienė, Laura Narkauskaitė, Edita Davidavičienė 2013.
„Visuomenės sveikatos“ žurnalas 2013m. Nr. 3 (62).

Atsiųsti leidinį
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 m. Higienos institutui bendradarbiaujant su asociacija „Demetra“ atliktas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo rizikos grupėms tyrimas, kurio tikslas –nustatyti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą rizikos grupėms. Tyrimo rezultatai publikuoti tarptautiniame projekto partnerių leidinyje „Assessment on HIV and TB Knowledge and the Barriers Related to Access to Care Among Injecting Drug Users and Service Providers. Report on focus group discussions among injecting drug users and service providers“.
 
„Assessment on HIV and TB Knowledge and the Barriers Related to Access to Care Among Injecting Drug Users and Service Providers. Report on focus group discussions among injecting drug users and service providers“
Co-authors: Institute of Hygiene, Dr. Loreta Stonienė 2014, 67 p.

Atsiųsti leidinį
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Higienos institutas dalyvavo parengiant leidinį „Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos vadovas, skirtas bendruomeninėms organizacijoms“. Leidinio tikslas – suteikti informacijos, rekomendacijas ir gaires bendruomeninių organizacijų darbuotojams apie tai, kaip tuberkuliozės prevencija, kontrolė ir gydymas galėtų būti įtraukti į jų organizacijų darbą su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais. Šis vadovas papildytas atvejų bei gerosios patirties pavyzdžiais, dalis išleistų vadovų su CD priedu, kuriame galima rasti visą TUBIDU projekto informacinę medžiagą.

„Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos vadovas, skirtos bendruomeninėms organizacijoms“
Bendraautoriai: Higienos institutas, Aistė Gedminienė, Rūta Markevičė, 76 p.

Atsiųsti leidinį
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitas projekto metu parengtas leidinys - „Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos rekomendacijos, skirtos bendruomeninėms organizacijoms“. Leidinio tikslas, kaip ir vadovo, suteikti informacijos, rekomendacijas ir gaires bendruomeninių organizacijų darbuotojams apie tai, kaip tuberkuliozės prevencija, kontrolė ir gydymas galėtų būti įtraukti į jų organizacijų darbą su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais. Leidinyje pateikiama pagrindinė informacija apie tuberkuliozės ligą, rekomenduojamą tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės veiklas bendruomeninėse organizacijose. Šis leidinys skirtas bendruomeninėms organizacijoms, dirbančioms su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais.
 
„Švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų tuberkuliozės prevencijos rekomendacijos, skirtos bendruomeninėms organizacijoms“
Bendraautoriai: Higienos institutas, Laura Narkauskaitė, 28 p.

Atsiųsti leidinį

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagrindinis projekto partneris Estijos „Nacionalinis sveikatos gerinimo institutas“ dar išleido leidinį „Mokymo planas: mokymai paremti bendruomeninėms organizacijoms skirtu TUBIDU vadovu apie tuberkuliozės paslaugas asmenims, kurie švirkščiasi narkotikus“. Higienos institutas šį leidinį išvertė į lietuvių kalbą ir paruošė jo elektroninę versiją.
 
„Mokymo planas: mokymai paremti bendruomeninėms organizacijoms skirtu TUBIDU vadovu apie tuberkuliozės paslaugas asmenims, kurie švirkščiasi narkotikus“
Autoriai: Estijos „Nacionalinis sveikatos gerinimo institutas“, 36 p.

Atsiųsti leidinį
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Be to, siekiant didinti gyventojų supratimą ir informuotumą apie tuberkuliozę ir jos simptomus, paruošta dalomoji medžiaga visai populiacijai.
 
Plakatas
(atsiųsti)

Skrajutė

(atsiųsti)

 

Lankstinukas

(atsiųsti)

 
TUBIDU projekto spausdintus leidinius: vadovą, rekomendacijas, lankstinukus ir plakatus galima pasiimti Higienos institute.

Kontaktai:
Rūta Markevičė, projekto vadovė, tel. (8 5) 261 6681, el. p. [email protected];
Aistė Gedminienė, projekto asistentė, tel. (8 5) 261 4184, el. p. [email protected].