2023

Skelbiamas Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto veiklų finansavimo 2023 metų atrankos konkursas

2022 12 15

Higienos institutas (toliau – HI), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1856 ,,Dėl Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto veiklų finansavimo 2023 metų atrankos konkurso organizavimo nuostatų  patvirtinimo” (toliau – Nuostatai), skelbia Psichologinių krizinių įvykių skambučių centro projekto veiklų finansavimo 2023 metų atrankos konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą, kurio vykdymas užtikrintų nepertraukiamą Skambučių centro veiklą operatyviam krizinių įvykių valdymui, organizuojant jo paslaugų teikimą pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 9 val. iki 19 val. ir šeštadieniais nuo 9 val. iki 15 val., įskaitant šventines dienas.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2022 m. gruodžio 16 d. iki 2022 m. gruodžio 27 d. 23 val. 59 min.  

Konkursui teikiamų projektų vykdymo trukmė – nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Konkurso sąlygos

Konkursui teikiamų projektų pareiškėjais gali būti tik viešieji juridiniai asmenys, kaip apibrėžta pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.34 straipsnio 2 dalį (toliau – viešasis juridinis asmuo). Projekto pareiškėjas gali turėti partnerį – viešąjį juridinį asmenį, su kuriuo pareiškėjas kartu teiks paslaugas ir (ar) organizuos veiklas. Partneriais nelaikomi pareiškėjo filialai ar kiti struktūriniai padaliniai, asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) vykdant projektą įsigyjamų paslaugų teikėjai, prekių ar daiktų tiekėjai, rėmėjai.

Projektui finansuoti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Didžiausia projektui 2023 metais galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų, iš jų viešinimo veikloms skirta ne mažiau 20 procentų ir ne daugiau nei 25 procentai finansavimo dydžio (viešinimo veiklų tikslas – didinti Skambučių centro ir mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandų (teikiamų paslaugų žinomumą visuomenėje).

Projektų konkurso finansavimas skiriamas vienam daugiausiai balų surinkusiam projektui įgyvendinti.

Finansavimas projektui neskiriamas, jeigu jis yra: skirtas siekti pelno; skiriamas politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti; bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

Projekto tikslinės asmenų grupės – tiesioginiai paslaugų gavėjai, nurodyti Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-1163 „Dėl Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punkte.

Finansuojamas visų Aprašo 11.1–11.7 papunkčiuose bei Aprašo 30 punkte numatytų veiklų kompleksas, įskaitant proaktyvų paslaugų siūlymą tikslinėms grupėms.

Tinkamos ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos yra apibrėžtos Nuostatų VI skyriuje.

Paraiškos projektui HI turi būti siunčiamos elektroniniu pašto adresu institutas@hi.lt. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, kur paraiška prieinama ne trumpiau kaip 5 darbo dienas po projekto paraiškos pateikimo dienos.

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė nei paskutinės paraiškų teikimo skelbime nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

 Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines žemiau nurodytų dokumentų kopijas:

 • pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus, statutą ir pan.);
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Nuostatų 4 priedas);
 • bendradarbiavimo ir / ar jungtinės veiklos sutartį (-is) su partneriu (-iais), jeigu projektas bus vykdomas bendradarbiaujant su partneriu (-iais);
 • dokumentus, pagrindžiančius Nuostatų 14.5 papunktyje minimą pareiškėjo patirtį (pvz., veiklos ataskaitos (-ų) bei dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo veiklos pradžią (išrašas iš Juridinių asmenų registro ir pan.);
 • dokumentus, pagrindžiančius Nuostatų 14.9 papunktyje nurodytus reikalavimus projekto vadovui (išsilavinimą pagrindžiantis dokumentas, sutarties kopija ar kitas dokumentas, pagrindžiantis pakankamą projekto įgyvendinimo koordinavimo patirtį);
 • dokumentus, pagrindžiančius projekto darbuotojų (veiklų vykdytojų) turimą išsilavinimą bei patirtį ir įrodančius vykdytojų dalyvavimą tiksliniuose mokymuose;
 • dokumentus, įrodančius teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo Konkursui dienos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;`
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • teikiamą  (-us)  dokumentą (-us) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtintas vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • pareiškėjas, pagrįsdamas išlaidų atitiktį vidutinės rinkos kainoms, pateikia planuojamų išlaidų įkainius pagrindžiančių tiekėjų apklausų, komercinių pasiūlymų arba (jei yra) viešai skelbiamos kainos, skelbimų kopijas ar išrašus.

Dėl išsamesnės informacijos, susijusios su Konkursu ir projekto paraiškos teikimu, prašome kreiptis į Tomą Jonavičiūtę mob. 8 649 51 452, el. p. [email protected] darbo dienomis 12–13 val. ir 16–19 val.