2011

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2011 10 24

Šių metų spalio 21 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyti du planuojamų tyrimų projektai: „Darbuotojų periodinių sveikatos patikrinimų ir profesinių ligų nustatymo įvertinimas“ bei „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinis veiksmingumo vertinimas“.

Komisija patvirtino mokslinio tyrimo projektą „Darbuotojų periodinių sveikatos patikrinimų ir profesinių ligų nustatymo įvertinimas“, kurio tikslas – aprašyti periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimų praktiką šeimos gydytojų požiūriu, šeimos gydytojų pasirengimą nustatyti profesines ligas bei požiūrį į profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimų tvarką bei išanalizuoti darbuotojų motyvus ir patirtį siekiant profesinės ligos patvirtinimo bei jų požiūrį į profesinių ligų nustatymo procesą. Tyrimai rodo, kad profesinės ligos nustatomos vyresnio amžiaus žmonėms, jau vėlyvoje stadijoje, kai tampama iš dalies ar visiškai nedarbingu, dažnai – jau nedirbantiems asmenims, ir nenustatoma onkologinių, alerginių, infekcinių profesinių ligų. Tyrimo metu planuojama apklausti šeimos gydytojus bei asmenis, besikreipiančius dėl profesinių ligų nustatymo. Įgyvendinus projektą, tikimasi pateikti siūlymus profilaktinių periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimų tvarkos ir profesinių ligų nustatymo sistemos tobulinimui, o tai padės kuo anksčiau išaiškinti profesines ligas.

Komisijoje taip pat patvirtintas mokslinis tiriamasis projektas „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinis veiksmingumo vertinimas“, kurio tikslas – ištirti Lietuvos įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų (toliau – DSS) veiklą, resursus ir profesinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros galimybes, įvertinti Lietuvos DSS sistemos ir valstybinių programų atitikimą Tarptautinės darbo organizacijos 187 konvencijos (2007) reikalavimams, išanalizuoti Lietuvos ir kitų Europos šalių profesinės sveikatos priežiūros praktiką. Lietuvoje kol kas nėra užtikrintas profesinės saugos paslaugų prieinamumas visiems darbuotojams, nėra darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų registro, neišanalizuota kitų šalių patirtis. Remiantis tyrimo rezultatais darbų vykdytojai tikisi parengti pasiūlymus, kaip gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų veiklą Lietuvoje.

Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas šių metų lapkričio 25 dieną.

Daugiau informacijos gali suteikti dr. Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu [email protected].