Profesinės sveikatos inovacijų skyrius

Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus veiklos tikslas – rengti ir išbandyti inovatyvias intervencijas profesinės sveikatos priežiūros praktikoje.

Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus funkcijos:

•   rengia ir išbando inovatyvias intervencijas profesinės sveikatos priežiūros praktikoje;

•   kaupia Lietuvos ir kitų šalių gerąją praktiką darbuotojų sveikatos priežiūros srityje ir teikia siūlymus dėl jos taikymo šalyje;
•   kaupia Lietuvos ir kitų šalių gerąją praktiką, plėtojant profesinės sveikatos priežiūrą, ir teikia siūlymus dėl jos taikymo šalyje;
•  pagal kompetenciją dalyvauja rengiant profesinės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos profesinei sveikatai, dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitų ministerijų sudaromų komisijų, tarybų, darbo grupių veikloje;
•   pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
•   pagal kompetenciją rengia metodines priemones ir informacinius leidinius;
•  savo veiklos srityje dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
•   pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą savo veiklos srityje;
•  Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje;
•   nustatyta tvarka rengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas.
 
Pagrindinės veiklos kryptys:
 

Atnaujinimo data: 2024-02-23, 13:47:59