Registrų skyrius

Skyriaus veiklos tikslas – metodiškai vadovauti ir stebėti Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) reguliavimo sričiai priskirtų Registrų ir Informacinių sistemų (toliau – IS) plėtros įgyvendinimą, užtikrinti tinkamą Higienos instituto (toliau – HI) esamų registrų ir IS tvarkymą.

Skyriaus funkcijos:
 • tvarko SAM reguliavimo sričiai priskirtus ir HI pavestus Registrus ir IS, dalyvauja juos kuriant, derina susijusių registrų ir IS sąveikos ir duomenų tarpusavio keitimosi klausimus;
 • stebi ir vertina SAM reguliavimo sričiai priskirtų Registrų ir IS būseną;
 • bendrauja su visomis Registrų tvarkymo įstaigomis;
 • teikia aktualią informaciją  duomenų valdytojui – SAM;
 • vykdo Centre funkcionuojančių Registrų ir IS kompiuterinių sistemų administravimą;
 • vykdo Centre funkcionuojančių Registrų ir IS kompiuterinių sistemų saugos administravimą;
 • tvarko Kraujo donorų registrą (vykdo tvarkytojo funkcijas, vadovaudamasis Kraujo donorų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 713 „Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Kraujo donorų registro nuostatai);
 • tvarko Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registrą (vykdo tvarkytojo funkcijas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1198 „Dėl Profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ (toliau – Profesinių ligų valstybės registro nuostatai);
 • tvarko Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (vykdo informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas, vadovaudamasis Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-780 „Dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Informacinės sistemos nuostatai);
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų bei programų projektus e-sveikatos bei IT srityje, teikia pastabas ir pasiūlymus SAM dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos esamiems Registrams ir IS;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus SAM bei valstybės, savivaldybių institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms dėl informacinių technologijų taikymo sveikatos srityje;
 • steigėjui įgaliojus, savo kompetencijos ribose atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose;
 • pagal kompetenciją dalyvauja SAM, kitų ministerijų sudaromų komisijų, tarybų, darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, suteikia galimybę atlikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
 • nustatyta tvarka teikia ekspertinę ir metodinę pagalbą suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims, juos konsultuoja visuomenės sveikatos netolygumų stebėsenos ir vertinimo srityje;
 • nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas.

Higienos instituto tvarkomi registrai ir informacinės sistemos

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras
Kraujo donorų registras
Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registras
Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema
Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Įvykdytas projektas

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektas – 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010 „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.
Teisinė informacija

 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (atsiųsti)
 • Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (atsiųsti)
 • Dėl bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo (atsiųsti)
 • Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (atsiųsti)

Informacija teikiama tel. (8 5) 261 2084 arba el. paštu [email protected].