Sveikatos statistikos skyrius

Sveikatos statistikos skyriaus pagrindinis tikslas – planuoti, organizuoti ir vykdyti Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodiklių stebėseną bei tvarkyti Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinę sistemą.

Skyriaus funkcijos:

 • organizuoja ir vykdo Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodiklių stebėseną gyventojų sveikatos būklės, sveikatos priežiūros veiklos ir išteklių statistikos srityje;
 • tvarko valstybinį visuomenės sveikatos duomenų fondą;
 • tvarko gimimų medicininių įrašų informacinę sistemą;
 • tvarko Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinę sistemą (vykdo informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas, vadovaudamasis Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-776 „Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“);
 • įgyvendina vieningas metodikas gyventojų sveikatos būklės, sveikatos priežiūros veiklos ir išteklių stebėsenos srityje nacionaliniu mastu, derina jas su tarptautinėmis metodikomis;
 • rengia sveikatos statistikos leidinius, rengia ir skelbia sveikatos statistikos informaciją HI interneto svetainėje;
 • teikia sveikatos statistikos duomenis Pasaulio sveikatos organizacijai, Europos Komisijos statistikos tarnybai (Eurostatui) ir kitoms tarptautinėms organizacijoms;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos priežiūros statistinės apskaitos ir ataskaitų, visuomenės sveikatos stebėsenos teisės aktų bei programų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatos stebėsenai, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant visuomenės sveikatos programas;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai bei valstybės, savivaldybių institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms dėl bendradarbiavimo statistinės apskaitos ir ataskaitų bei visuomenės sveikatos stebėsenos srityje;
 • steigėjui įgaliojus, savo kompetencijos ribose atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos, kitų ministerijų sudaromų komisijų, tarybų, darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, suteikia galimybę atlikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
 • nustatyta tvarka teikia sveikatos statistikos duomenis, ekspertinę ir metodinę pagalbą suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims, juos konsultuoja visuomenės sveikatos stebėsenos srityje;
 • nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas.

Atnaujinimo data: 2023-09-06, 14:31:44