Visuomenės sveikatos stiprinimo skyrius

Skyriaus veiklos tikslai: 

 • vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą lėtinių neinfekcinių ligų, sužalojimų prevencijos bei su mityba ir gyvensena susijusio gyventojų sergamumo mažinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo ir politikos srityse;
 • rinkti ir analizuoti pagal savo kompetenciją informaciją apie mitybą, nutukimą, maisto saugą, fizinį aktyvumą bei su mityba, gyvensena ir maisto sauga bei fiziniu aktyvumu susijusį gyventojų sergamumą;
 • dalyvauti rengiant ir įgyvendinant valstybines bei tarptautines mokslines ir praktines programas mitybos, nutukimo mažinimo, maisto saugos ir fizinio aktyvumo skatinimo, vaikų sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos ir sužalojimų prevencijos srityse;
 • dalyvauti ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą mitybos, nutukimo mažinimo, maisto saugos iri fizinio aktyvumo skatinimo, vaikų sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų ir sužalojimų prevencijos srityse;
 • vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą vaikų sveikatos saugos, stiprinimo bei ugdymo klausimais ir plėtoti bei koordinuoti sveikatą stiprinančių mokyklų ir aktyvių mokyklų (toliau – SSM) tinklą Lietuvoje.

Skyrius, įgyvendindamas nurodytus tikslus, atlieka šias funkcijas: 

 • dalyvauja įgyvendinant Lietuvos sveikatos programą sveikos mitybos ir nutukimo mažinimo, fizinio aktyvumo skatinimo bei su mityba ir gyvensena susijusio gyventojų sergamumo mažinimo, maisto saugos, vaikų sveikatos stiprinimo ir lėtinių neinfekcinių ligų ir sužalojimų prevnecijos srityse;
 • dalyvauja sprendžiant su mityba, nutukimu, maisto sauga bei informacijos apie maistą pateikimu vartotojams ir fiziniu aktyvumu susijusias problemas, priskirtas Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijai, ir užtikrinant Lietuvos Respublikos maisto jstatymo, 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento (EB) Nr.1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumų ir sveikatingumą (OL 2007 L 12, p. 3), 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (OL 2006 L404, p. 26), 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų (OL 2018 L 77, p. 6) ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje;
 • dalyvauja koordinuojant, rengiant ir atliekant tyrimus bei mokslo darbus Lietuvos gyventojų mitybos, nutukimo mažinimo, fizinio aktyvumo skatinimo bei su mityba ir gyvensena susijusio gyventojų sergamumo mažinimo srityse;
 • renka ir analizuoja pagal savo kompetenciją informaciją apie mitybą, nutukimą, maisto saugą, maisto produktų cheminę sudėtį ir fizinį aktyvumą bei su mityba, gyvensena ir maisto sauga bei fiziniu aktyvumu susijusį gyventojų sergamumą;
 • tiria ir vertina atskirų gyventojų grupių (kūdikų, vaikų, paauglių, suaugusiųjų, pagyvenusių žmonių ir kt.) mitybos (mitybos įpročių ir faktiškos mitybos), fizinio aktyvumo ir nutukimo būklę;
 • atlieka gyventojų mitybos, nutukimo ir fizinio aktyvumo būklės bei su maistu ir mityba susijusio sergamumo stebeseną;
 • rengia ir vertina  gyventojų grupių valgiaraščius ir patiekalų receptūras bei skaičiuoja ir vertina jų maistines ir energines vertes;
 • informuoja ir pagal kompetenciją konsultuoja valstybės ir savivaldybės valdžios institucijas, juridinius ir fizinius asmenis mitybos ir nutukimo mažinimo bei fizinio aktyvumo skatinimo, maisto produktų, tarp jų maisto papildų ir specialios paskirties maisto produktų ženklinimo, maisto saugos, vaikų sveikatos stiprinimo ir lėtinių neinfekcinių ligų ir sužalojimų prevencijos klausimais;
 • dalyvauja gaunamų iš Europos Sąjungos dokumentų mitybos, nutukimo mažinimo, fizinio aktyvumo skatinimo bei maisto saugos klausimais perkėlime į Lietuvos teisę bei jų įgyvendinime;
 • dalyvauja pagal kompetenciją rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos  Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse maisto saugos, mitybos bei nutukimo mažinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo klausimais;
 • dalyvauja Maisto kodekso (angl. Codex Alimentarius) veiklos Lietuvoje koordinavimo darbe, atsižvelgiant į aktualius mitybos, nutukimo mažinimo bei su mityba ir gyvensena susijusio gyventojų sergamumo mažinimo klausimus;
 • teikia metodinę bei konsultacinę pagalbą visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įvairių sričių specialistams mitybos, nutukimo mažinimo maisto saugos, fizinio aktyvumo skatinimo, vaikų sveikatos saugos, stiprinimo bei ugdymo, įgyvendinant sveikatos stiprinimo programų rengimo ir įgyvendinimo, SSM plėtros planų stebėsenos ir vertinimo, lėtinių neinfekcinių ligų ir sužalojimų prevencijos klausimais;
 • renka informaciją apie veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai, ją analizuoja, rengia rekomendacijas;
 • rengia ir teikia tvirtinti Higienos instituto vadovybei bendrojo lavinimo mokyklų akreditavimo tvarką sveikatos stiprinimo veiklai bei dalyvauja akredituojant šiai veiklai mokyklas;
 • rengia, analizuoja, sistemina ir propaguoja gerąją darbo patirtį SMM plėtros klausimais;
 • vertina vaikų sveikatos stiprinimo intervencijų efektyvumą;
 • rengia metodinius leidinius, teikia metodinę pagalbą, konsultuoja sveikatos stiprinimo, valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojus, mitybos, nutukimo mažinimo, fizinio aktyvumo skatinimo, vaikų sveikatos saugos, stiprinimo bei ugdymo lėtinių neinfekcinių ligų, sužalojimų prevencijos klausimais;
 • dalyvauja mokant visuomenę ir specialistus maisto saugos, sveikos mitybos, nutukimo mažinimo, fizinio aktyvumo skatinimo srityse;
 • rengia sveikatos žinias populiarinančius leidinius, straipsnius, informacinius pranešimus, konsultuoja radijo ir televizijos laidų rengėjus lėtinių neinfekcinių ligų, sužalojimų prevencijos srityse;
 • dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus mitybos, nutukimo mažinimo, fizinio aktyvumo skatinimo bei su mityba ir gyvensena susijusio gyventojų sergamumo mažininio, maisto saugos, vaikų sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų ir sužalojimų prevencijos srityse;
 • dalyvauja formuojant neinfekcinių ligų, sužalojimų prevencijos informacines sistemas, rengiant ir įgyvendinant visuomenės sveikatos stebėsenos teisės aktus, programas ir projektus lėtinių neinfekcinių ligų, sužalojimų prevencijos srityse;
 • dalyvauja visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinime mitybos, nutukimo mažinimo, fizinio aktyvumo skatinimo, vaikų sveikatos saugos, stiprinimo bei ugdymo lėtinių neinfekcinių ligų, sužalojimų prevencijos klausimais;
 • bendradarbiauja su kitais Sveikatos stiprinimo centro (toliau – Centras) skyriais, institucijomis, mokslo įstaigomis, šalies ir tarptautinėmis organizacijomis mitybos, nutukimo mažinimo, fizinio aktyvumo skatinimo, vaikų sveikatos saugos, stiprinimo bei ugdymo lėtinių neinfekcinių ligų, sužalojimų prevencijos klausimais;
 • teikia apmokamas paslaugas ir konsultacijas visuomenės sveikatos saugos, sveikatos ir higieninio mokymo, higieninės ekspertizės ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais juridiniams ir fiziniams asmenims, gyventojams;
 • konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis mitybos, nutukimo mažinimo, fizinio aktyvumo skatinimo, vaikų sveikatos saugos, stiprinimo bei ugdymo lėtinių neinfekcinių ligų, sužalojimų prevencijos klausimais;
 • konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis mitybos, nutukimo mažinimo, fizinio aktyvumo skatinimo, vaikų sveikatos saugos, stiprinimo bei ugdymo lėtinių neinfekcinių ligų, sužalojimų prevencijos klausimais;
 • pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, siūlymus ir piliečių skundus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, derinant tarpinstitucinius veiklos planus, Sveikatos apsaugos ministerijos programas;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su savivaldos, valstybės institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
 • Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, atitinkamomis užsienio valstybių  institucijomis savo veiklos srityje;
 • nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas;
 • vykdo kitas Centro vadovo laikinai pavestas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2024-01-02, 11:37:06