Visuomenės sveikatos tyrimų skyrius

Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus veiklos tikslas – atlikti visuomenės sveikatos netolygumų, sąlygojamų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimus.

Skyriaus funkcijos:

  • planuoja, organizuoja ir vykdo visuomenės sveikatos netolygumų, sąlygojamų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimus;
  • pagal savo kompetenciją rengia metodines priemones ir informacinius leidinius;
  • savo veiklos srityje dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
  • pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą savo veiklos srityje;
  • Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje;
  • nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • visuomenės sveikatos netolygumų, nulemtų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimai;
  • vaikų ir suaugusiųjų gyvensenos tyrimai (plačiau).

Įvykdyti projektai:

Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo situacija ir poreikis Lietuvoje (2019–2020) (ataskaitos santrauka)
Jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai (2019) (ataskaitos santrauka)
Stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškieji ištekliai (2019) (ataskaitos santrauka)
Visuomenės sveikatos absolventų situacija darbo rinkoje (2019) (ataskaitos santrauka)
Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimo integralumo raiška (2018) (ataskaitos santrauka)
Sveikatos stiprinimo veiklą įgalingys veiksniai profesinio mokymo įstaigose (2016–2017) (ataskaitos santrauka)
Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams (2016–2017) (ataskaitos santrauka)
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų (2015) (ataskaitos santrauka)
13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse (2014–2015) (ataskaitos santrauka)
Šeimos gydytojų žinių apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinės elgsenos tyrimas (2014–2015) (ataskaitos santrauka)
Hospitalinių infekcijų valdymo ir savigydos antibakteriniais vaistais vertinimas (2013–2014) (ataskaitos santrauka)
65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje (2013–2014) (ataskaitos santrauka)
Sveikatos netolygumų mažinimas: veiksmų plano sukūrimas ir struktūrinių fondų projektai (angl. Reducing health inequalities: preparation for action plans and structural funds projects, ACTION-FOR-HEALTH) (atsiųsti) (ataskaita)
Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių (angl. Empowering public health system and civil society to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups,TUBIDU) (atsiųsti)

Leidiniai:

Leidinys „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos pokyčiai“ (atsiųsti)
Metodinės rekomendacijos „Sveikatos stiprinimo veikla ir jos vertinimo planavimas atvirąjį darbą su jaunimu vykdančiose įstaigose“ (2019) (atsiųsti)
„Suaugusiųjų gyvensenos tyrimas. 2018 m. standartizuoti rodikliai“ (2019) (atsiųsti)
„Sveikatos stiprinimo veikla ir ją įgalinantys veiksniai profesinio mokymo įstaigose“ (Mokslo darbai Nr. 36) (2018)*
„13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse“ (Mokslo darbai Nr. 28) (2017)*
„65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje“ (Mokslo darba Nr. 22) (2015)*
Lankstinukas „Bet kas gali susirgti tuberkulioze“ (2014) (atsiųsti)
„Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas“ (Mokslo darbai Nr. 9) (2013)*
„Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje“ (2011) (atsiųsti)

* Susidomėjusiuosius mokslo leidiniais prašome kreiptis į šias bibliotekas arba tel. (8 5) 262 9931.

Daugiau informacijos tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu [email protected].