Visuomenės sveikatos inovacijų skyrius

Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus veiklos tikslas – rengti ir išbandyti inovatyvias intervencijas visuomenės sveikatos priežiūros praktikoje bei tvarkyti žinybinį Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registrą.

Skyriaus funkcijos:

  • rengia ir išbando inovatyvias intervencijas visuomenės sveikatos priežiūros praktikoje;
  • vykdo žinybinio Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro tvarkytojo funkcijas, vadovaudamasis  žinybinio Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl žinybinio Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“;
  • kaupia Lietuvos ir kitų šalių gerą praktiką visuomenės sveikatos priežiūros srityje ir teikia siūlymus dėl jos taikymo šalyje;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai, dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitų ministerijų sudaromų komisijų, tarybų, darbo grupių veikloje;
  • pagal savo kompetenciją rengia metodines priemones ir informacinius leidinius;
  • pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
  • savo veiklos srityje dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
  • pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą savo veiklos srityje;
  • Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje; 
  • nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas.


Atnaujinimo data: 2023-11-17, 10:10:01