Visuomenės sveikatos technologijų centras

Centro tikslas – plėtoti visuomenės sveikatos netolygumų tyrimus bei visuomenės sveikatos priežiūros technologijų, profesinės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, rengti ir išbandyti inovatyvias intervencijas visuomenės sveikatos priežiūros praktikoje.

Centras, įgyvendindamas nurodytą tikslą, vykdo šias funkcijas:
  • atlieka visuomenės sveikatos netolygumų, sąlygojamų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimus ir vertinimą;
  • atlieka visuomenės sveikatos priežiūros, profesinės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą;
  • rengia ir išbando inovatyvias intervencijas visuomenės sveikatos priežiūros praktikoje;
  • tvarko žinybinį Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registrą;
  • pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai;
  • savo veiklos srityje vykdo informacijos sklaidą, dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
  • pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą savo veiklos srityje;
  • Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje.

Atnaujinimo data: 2024-02-15, 12:07:45