• Titulinis
  • Žurnalas „Visuomenės sveikata“

Žurnalas „Visuomenės sveikata“

Žurnalas „Visuomenės sveikata“ – tai kas ketvirtį leidžiamas mokslo leidinys. 1997 m. lapkričio 10 d. Lietuvos mokslo tarybos nutarimu jis įtrauktas į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą mokslo recenzuojamų žurnalų sąrašą. Žurnalas leidžiamas nuo 1996 m. Jo steigėjas ir leidėjas – Higienos institutas.
„Visuomenės sveikata“ skirta mokslininkams, sveikatos apsaugos organizatoriams ir administratoriams, sveikatos politikams, visuomenės sveikatos specialistams, gydytojams, stude
ntams ir visiems, besidomintiems šalies gyventojų ar atskirų jos grupių sveikatos ir ją veikiančių veiksnių klausimais.
Nuo 2005 metų žurnalas indeksuojamas tarptautinėje Index Copernicus duomenų bazėje (Index Copernicus - Opening Science).  
Žurn
ale publi
kuojami aktualūs biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos ir jai artimų sričių moksliniai straipsniai. Jo nemokslinėje dalyje (rubrikose „Aktualijos“, „Visuomenės sveikatos praktikai“ ir „Metodinė medžiaga“) skelbiama informacija apie svarbiausius politinius įvykius visuomenės sveikatos srityje, geros praktikos pavyzdžius ir išleistas metodines bei praktines rekomendacijas.

Redakcijos adresas: Higienos institutas, Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius
Redakcijos mob. + 370 649 51 350 
El. p. [email protected]

Redakcinė kolegija ir taryba

Redakcinė kolegija: 
pirmininkas 

dr. Romualdas Gurevičius, Higienos institutas; 
atsakingoji redaktorė
dr. Virginija Kanapeckienė, Higienos institutas;

nariai:
dr. Aušra Beržanskytė, Vilniaus universitetas;

prof. dr. Laima Bulotaitė, Vilniaus universitetas; 
dr. Vida Juškelienė, Higienos institutas;

prof. dr. Sigita Lesinskienė, Vilniaus universitetas;
doc. dr. Laura Nedzinskienė, Vilniaus universitetas;
dr. Rūta Petrauskaitė-Everatt, Nacionalinis vėžio institutas;
dr. Jelena Stanislavovienė, Vilniaus universitetas;
dr. Rolanda Valintėlienė, Higienos institutas.

Redakcinė taryba:
nariai:
prof. Göran Bondjers, University of Gothenburg, Švedija;
dr. Jonas Bunikis, Europos Komisijos Mokslinių tyrimų generalinis direktoratas;

prof. habil. dr. Rūta Dubakienė, Vilniaus universitetas;
prof. dr. Eugenijus Gefenas, Vilniaus universitetas;
prof. dr. Arūnas Germanavičius, Vilniaus universitetas;
prof. habil. dr. Vilius Grabauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;
prof. dr. Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų institutas, Vilniaus universitetas;
prof. dr. Danguolė Jankauskienė, Mykolo Romerio universitetas;
prof. dr.  Arnoldas Jurgutis, Klaipėdos universitetas;
prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;
associate prof. Eda Merisalu, Ergonomics Institute of Technology Estonian University of Life sciences, Estija;
prof. dr. Alvydas Navickas, Vilniaus universitetas; 
prof. habil. dr. Alvydas Povilonis, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; 
prof. habil. dr. Juozas Pundzius, Sveikatą stiprinantis Kauno regionas;
prof. dr. Dainius Pūras, Vilniaus universitetas;
associate prof. Johan Struwe, Karolinska Institute, Švedija;
prof. dr. Rimantas Stukas, Vilniaus universitetas;
prof. habil. dr. Janina Tutkuvienė, Vilniaus universitetas;
prof. Harri Vainio, Faculty of Public Health, Kuwait University, Kuveitas;
associate prof. Anita Villeruša, Riga Stradins University, Latvija.

Informacija autoriams

Reikalavimai rankraščiui

Redakcijai elektroniniu paštu atsiunčiami 2 straipsnio egzemplioriai:

1) skenuotas (PDF formatu) dokumentas – pasirašytas visų autorių, arba turi būti atskiras raštiškas visų autorių leidimas jį spausdinti. Pasirašydami autoriai garantuoja, kad straipsnis yra originalus, nepažeidžia kitų asmenų autorinių teisių ir nėra anksčiau skelbtas spaudoje, o autoriai perduoda visas straipsnio autorines teises leidėjui, jeigu straipsnis bus spausdinamas;
2) straipsnio elektroninė versija atsiunčiama elektroniniu paštu Microsoft Word (.doc, .docx) formatu.

Tituliniame lape turi būti nurodyti visi straipsnio autoriai. Atskirai lietuvių ir anglų kalbomis nurodomas atsakingas autorius (kontaktinis asmuo), jo įstaiga, įstaigos adresas, miestas, pašto kodas, el. paštas ir telefonas.

Straipsnio tekstas turi būti išspausdintas vienoje A4 formato popieriaus lapo pusėje 12 raidžių dydžiu, plačiomis paraštėmis (3 cm), tarp eilučių viengubi tarpai. Bendroji (su visais priedais) straipsnio apimtis – ne daugiau kaip 20 puslapių, apžvalginio straipsnio – 25 puslapiai, trumpo pranešimo, tezių, atvejų aprašymo – ne daugiau kaip 4 puslapiai, metodinės pagalbos praktikams ir mokslinių diskusijų – ne daugiau kaip 10 puslapių. Puslapiai turi būti numeruoti.

Straipsnio struktūra

- straipsnio pavadinimas (iki 150 ženklų, įskaitant tarpus ir skyrybos ženklus);

- autorių vardai ir pavardės;
- įstaigų, kuriose atliktas darbas, pavadinimai.

Straipsnio teksto skyriai
- struktūruota santrauka lietuvių kalba (straipsnio pavadinimas, autoriai, jų įstaigos, tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai, tyrimo rezultatai, išvados ir raktažodžiai – iš viso 200–300 žodžių);

- 1–6 raktažodžiai (paminėti santraukoje);
- įvadas, kuris baigiasi darbo tikslo suformulavimu;
- tyrimo medžiaga ir metodai;
- rezultatai;
- rezultatų aptarimas;
- išvados arba apibendrinimas;
- literatūros sąrašas;
- struktūruota santrauka anglų kalba (straipsnio pavadinimas, autoriai, jų įstaigos, tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai, rezultatai, išvados ir raktažodžiai – iš viso 200–300 žodžių).

Primename

Lentelės, brėžiniai, schemos turi turėti atskirą numeraciją ir nuorodas tekste, jie pateikiami straipsnio teksto pabaigoje arba viename atskirame dokumente (faile). Iliustracijos ir paveikslai turi būti pateikti vienos arba dviejų žurnalo kolonėlių, t. y. 8 arba 16,5 cm pločio, nespalvoti, kompaktiški, ryškūs ir be tuščių neinformatyvių plotų. Grafinės iliustracijos taip pat turi būti pateikiamos Microfoft Word (.doc, .docx) ar Microsoft Excel (.xls, .xlsx), Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx) programų failuose, tekstas iliustracijose – Arial šrifto 9 raidžių dydžiu.


Pirmą kartą tekste minimi sutrumpinimai turi būti paaiškinti. Skaičių trupmeninė dalis skiriama kableliu (pavyzdžiui,  2,15, o ne 2.15).

Literatūros šaltiniai sąraše pateikiami ta kalba, kuria išspausdinti, straipsnyje jie nurodomi laužtiniuose skliaustuose, pradedant citavimą nuo [1]. Literatūros sąrašas pateikiamas remiantis Vankuverio sistema ir vienodais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams („Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals“ JAMA. 1997; 277: 927-34).

Straipsniai, parengti neatsižvelgus į minėtus reikalavimus, nepriimami, rankraščiai negrąžinami.

Rankraščiai siunčiami adresu: Higienos institutas, Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius.

Faksas (8 5) 262 4663, el. paštas [email protected], informacija teikiama mob. 8 649 51 350. Žurnalo interneto svetainė – Higienos instituto interneto svetainė.

Už straipsnių spausdinimą iš kiekvieno autoriaus imamas 15 Eur mokestis.

Recenzavimas

Pateiktus straipsnių rankraščius recenzuoja (duble-blind peer review) ne mažiau kaip du srities ekspertai.

Recenzentai pasiūlo, ar rankraštis gali būti priimtas publikavimui be papildomų pataisymų, ar reikalingi mažesni bei didesni pataisymai, ar straipsnį rekomenduojama perrašyti iš esmės ir patekti dar kartą, ar rankraštis turi būti atmestas.

Vertinimo kriterijai:
temos atitikimas visuomenės sveikatos tematikai ir aktualumas;

tikslo aiškumas;
tyrimo metodų tinkamumas;
nedviprasmiai ir tinkamai išanalizuoti duomenys;
pagrįsta diskusija;
išvadomis paremti duomenys;
darbo originalumas ir naujumas;
logiška ir nuosekli darbo struktūra.

Recenzentas turi:
raštu pateikti nešališką atsiliepimą apie darbo privalumus ir mokslinę bei praktinę vertę, savo nuomonę pagrįsti;

plačiau ir suprantamai aprašyti pastebėtus trūkumus;
įvertinti darbo struktūrą, mokslinį tikslumą, originalumą ir aktualumą skaitytojams;
išlaikyti recenzavimo proceso konfidencialumą, neaptariant ir neatskleidžiant recenzuojamame rankraštyje pateiktos informacijos trečiosioms šalims;
atkreipti dėmesį į etikos klausimus, pavyzdžiui, akivaizdus recenzuojamo rankraščio panašumas į jau paskelbtą leidinį ar tuo pačiu metu kitur publikavimui pateiktas rankraštis.

Recenzijos forma 

Recenzavimo procesas trunka nuo 14 iki 30 dienų.

Archyvas

2024 m. 

„Visuomenės sveikata“ 2024 Nr. 1(104)

2023 m. 
„Visuomenės sveikata“ 2023 Nr.4(103)
„Visuomenės sveikata“ 2023 Nr. 3(102)
„Visuomenės sveikata“ 2023, Nr. 2(101)

„Visuomenės sveikata“ 2023, Nr. 1(100)
2022 m. 
„Visuomenės sveikata“ 2022, Nr. 4(99)

„Visuomenės sveikata“ 2022, Nr. 3(98)
„Visuomenės sveikata“ 2022, Nr. 2(97)
„Visuomenės sveikata“ 2022, Nr. 1(96)
2021 m.
„Visuomenės sveikata“ 2021, Nr. 4(95)

„Visuomenės sveikata“ 2021, Nr. 3(94)
„Visuomenės sveikata“ 2021, Nr. 2(93)
„Visuomenės sveikata“ 2021, Nr. 1(92)
2020 m.
„Visuomenės sveikata“ 2020, Nr. 4(91)

„Visuomenės sveikata“ 2020, Nr. 3(90)
„Visuomenės sveikata“ 2020, Nr. 2(89)
„Visuomenės sveikata“ 2020, Nr. 1(88)
2019 m.
„Visuomenės sveikata“ 2019, Nr. 4(87)

„Visuomenės sveikata“ 2019, Nr. 3(86)
„Visuomenės sveikata“ 2019, Nr. 2(85)
„Visuomenės sveikata“ 2019, Nr. 1(84)
2018 m.
„Visuomenės sveikata“ 2018, Nr. 4(83)

„Visuomenės sveikata“ 2018, Nr. 3(82)
„Visuomenės sveikata“ 2018, Nr. 2(81)
„Visuomenės sveikata“ 2018, Nr. 1(80)
2017 m.
„Visuomenės sveikata“ 2017, Nr. 4(79)

„Visuomenės sveikata“ 2017, Nr. 3(78)
„Visuomenės sveikata“ 2017, Nr. 2(77)
„Visuomenės sveikata“ 2017, Nr. 1(76)
2016 m.
„Visuomenės sveikata“ 2016, Nr. 4(75)

„Visuomenės sveikata“ 2016, Nr. 3(74)
„Visuomenės sveikata“ 2016, 2 priedas
„Visuomenės sveikata“ 2016, Nr. 2(73)
„Visuomenės sveikata“ 2016, 1 priedas
„Visuomenės sveikata“ 2016, Nr. 1(72)
2015 m.
„Visuomenės sveikata“ 2015, Nr. 4(71)

„Visuomenės sveikata“ 2015, Nr. 3(70)
„Visuomenės sveikata“ 2015, 1 priedas
„Visuomenės sveikata“ 2015, Nr. 2(69)
„Visuomenės sveikata“ 2015, Nr. 1(68)
2014 m.  
„Visuomenės sveikata“ 2014, Nr. 4(67)
„Visuomenės sveikata“ 2014, Nr. 3(66)
„Visuomenės sveikata“ 2014, 1 priedas
„Visuomenės sveikata“ 2014, Nr. 2(65)
„Visuomenės sveikata“ 2014, Nr. 1(64)
2013 m.
„Visuomenės sveikata“ 2013, Nr. 4(63)

„Visuomenės sveikata“ 2013, Nr. 3(62)
„Visuomenės sveikata“ 2013, 1 priedas
„Visuomenės sveikata“ 2013, Nr. 1(60)
„Visuomenės sveikata“ 2013, Nr. 1(60)
2012 m.
„Visuomenės sveikata“ 2012, Nr. 4(59)

„Visuomenės sveikata“ 2012, Nr. 3(58)
„Visuomenės sveikata“ 2012, 2 priedas
„Visuomenės sveikata“ 2012, 1 priedas
„Visuomenės sveikata“ 2012, Nr. 2(57)
„Visuomenės sveikata“ 2012, Nr. 1(56)
2011 m.  
„Visuomenės sveikata“ 2011, Nr. 4(55)

„Visuomenės sveikata“ 2011, 1 priedas 
„Visuomenės sveikata“ 2011, Nr. 3(54)
„Visuomenės sveikata“ 2011, Nr. 2(53)
„Visuomenės sveikata“ 2011, Nr. 1(52)
2010 m.  
„Visuomenės sveikata“ 2010, Nr. 4(51)

„Visuomenės sveikata“ 2010, Nr. 3(50)
„Visuomenės sveikata“ 2010, Nr. 2(49)
„Visuomenės sveikata“ 2010, Nr. 1(48)
2009 m. 
„Visuomenės sveikata“ 2009, Nr. 4(47)

„Visuomenės sveikata“ 2009, 1 priedas 
„Visuomenės sveikata“ 2009, Nr. 3(46)
„Visuomenės sveikata“ 2009, Nr. 2(45)
„Visuomenės sveikata“ 2009, Nr. 1(44)
2008 m.  
„Visuomenės sveikata“ 2008, Nr. 4(43)

„Visuomenės sveikata“ 2008, Nr. 3(42)
„Visuomenės sveikata“ 2008, Nr. 2(41)
„Visuomenės sveikata“ 2008, Nr. 1(40)
2007 m.
„Visuomenės sveikata“ 2007, Nr. 4(39)

„Visuomenės sveikata“ 2007, Nr. 3(38)
„Visuomenės sveikata“ 2007, Nr. 2(37)
„Visuomenės sveikata“ 2007, Nr. 1(36)
2006 m.  
„Visuomenės sveikata“ 2006, Nr. 4(35)

„Visuomenės sveikata“ 2006, Nr. 3(34)
„Visuomenės sveikata“ 2006, Nr. 2(33)
„Visuomenės sveikata“ 2006, Nr. 1(32)
2005 m.  
„Visuomenės sveikata“ 2005, Nr. 4(31)

„Visuomenės sveikata“ 2005, Nr. 3(30)
„Visuomenės sveikata“ 2005, Nr. 2(29)
„Visuomenės sveikata“ 2004, Nr. 1(24)
2004 m.  
„Visuomenės sveikata“ 2004, Nr. 4(27)

„Visuomenės sveikata“ 2004, Nr. 3(26)
„Visuomenės sveikata“ 2004, Nr. 2(25)
„Visuomenės sveikata“ 2004, Nr. 1(24)
2003 m.
„Visuomenės sveikata“ 2003, Nr. 4(23)

„Visuomenės sveikata“ 2003, Nr. 3(22)
„Visuomenės sveikata“ 2003, Nr. 2(21)
„Visuomenės sveikata“ 2003, Nr. 1(20)
2002 m. 
„Visuomenės sveikata“ 2002, Nr. 4(19)

„Visuomenės sveikata“ 2002, Nr. 3(18)
„Visuomenės sveikata“ 2002, Nr. 2(17)
„Visuomenės sveikata“ 2002, Nr. 1(16)
2001 m.
„Visuomenės sveikata“  2001, Nr. 1–2(14–15)

2000 m.
„Visuomenės sveikata“  2000, Nr. 3(13)

„Visuomenės sveikata“  2000, Nr. 2(12) 
„Visuomenės sveikata“  2000, Nr. 1(11)
1999 m. 
„Visuomenės sveikata“  1999, 1 priedas

„Visuomenės sveikata“  1999, Nr. 4(10) 
„Visuomenės sveikata“  1999, Nr. 3(9) 
„Visuomenės sveikata“  1999, Nr. 2(8)  
„Visuomenės sveikata“  1999, Nr. 1(7)
1998 m. 
„Visuomenės sveikata“  1998, Nr. 2–3(5–6)

„Visuomenės sveikata“  1998, Nr. 1(4)
1997 m. 
„Visuomenės sveikata“ 1997, Nr. 3(3)

„Visuomenės sveikata“ 1997, Nr. 2(2)
1996 m.  
„Visuomenės sveikata“ 1996, Nr. 1(1)


Atnaujinimo data: 2024-03-25, 08:25:50