Asmens duomenų apsauga
Gerbiami naujienų prenumeratoriai, 
 
gerbdami Jūsų privatumą, įsipareigojame mūsų naujienų siuntimo Jums elektroniniu paštu (taigi ir naudodami Jūsų elektroninio pašto adresą informavimo tikslu) laikotarpiu iki tol, kol neatšauksite savo sutikimo jas gauti, visomis galimomis priemonėmis sąžiningai ir skaidriai tvarkyti Jūsų elektroninio pašto adresą bei užtikrinti jo saugumą. Jūsų elektroninio pašto tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas.
 
Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Duomenų valdytojo rekvizitai
Higienos institutas
Juridinio asmens kodas 111958286
Adresas: Studentų g. 45A, Vilnius
Tel. + 370 5 262 4583
 
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys
„Asmens duomenų apsaugos ekspertai“ MB
A. Juozapavičiaus g. 9A-106, 09311 Vilnius
Mob. +370 670 23 913, el. p. [email protected]
 
Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti asmens duomenų tvarkymo Higienos institute atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja sprendžiant visus klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga, bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.
Jeigu turite klausimų, problemų dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Higienos institute, galite kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.
Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Higienos instituto duomenų apsaugos politika 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Higienos instituto valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašas 
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Higienos institute tvarkos aprašas 

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma 
Asmens duomenų tvarkymo Higienos institute tvarkos aprašas 
Higienos instituto tvarkomų asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 
Pranešimo apie galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą forma 
Asmens duomenų saugumo pažeidimų registracijos žurnalo forma 
Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaitos forma 

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre, Kraujo donorų registre, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registre, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registre forma
Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje forma 
Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje forma 


Atnaujinimo data: 2023-09-04, 12:11:23