• Titulinis
  • Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sekretoriatas

Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos (CDMEK) sekretoriatas

Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos (toliau – Komisija) darbo techniniam aptarnavimui Higienos institute įsteigtas Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas).

Sekretoriatas registruoja pareiškėjų skundus, adresuotus Komisijai; informuoja Komisijos pirmininką apie skundo gavimą, registruoja kitus gautus dokumentus, adresuotus Komisijai; gautą informaciją ir medžiagą, susijusią su nagrinėjamais skundais, perduoda Komisijos nariams; raštu informuoja apie šaukiamo posėdžio datą, laiką ir vietą; registruoja ir saugo Komisijos posėdžių medžiagą ir kitus dokumentus; vadovaudamasis posėdžių protokoluose pateikta informacija, rengia Komisijos veiklos suvestinę ir ją pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai; po Komisijos išvados pasirašymo po vieną jos egzempliorių išsiunčia Komisijos nuostatuose nurodytiems gavėjams; vykdo kitus Komisijos ar Komisijos pirmininko pavedimus.

Sekretoriatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais.

Sekretoriatas dirba adresu: Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius, tel. (8 5) 262 5485, el. paštas [email protected].

Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija (CDMEK)

Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos (toliau – Komisija) uždavinys – vertinti profesinių ligų diagnozės nustatymo pagrįstumą ar nepagrįstumą pagal pareiškėjų skundus.
Komisija atlieka šias funkcijas:
- sprendžia, ar pareiškėjo skundo nagrinėjimas priskirtinas Komisijos kompetencijai;
- nagrinėja pareiškėjų skundus dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo ar nenustatymo pagrįstumo;
- teikia išvadas dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo ar nenustatymo pagrįstumo;
- analizuoja profesinės sveikatos priežiūros problemas, susijusias su Komisijos veikla;
- teikia informaciją apie Komisijos priimtus sprendimus Profesinių ligų valstybės registrui, Sveikatos apsaugos ministerijai ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
- vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Komisija sudaroma iš 12 Sveikatos apsaugos ministerijos, darbdavių ir darbuotojų organizacijų ir kitų valstybės įstaigų atstovų. Ne mažiau kaip 5 Komisijos nariai turi būti asmens sveikatos priežiūros specialistai, turintys galiojančias medicinos praktikos licencijas, suteikiančias teisę verstis medicinos praktika pagal įgytą profesinę kvalifikaciją.

Komisija atsakinga ir atskaitinga sveikatos apsaugos ministrui. Komisijos veikla grindžiama kolegialaus klausimų svarstymo, demokratijos, teisėtumo principais, taip pat asmenine Komisijos narių atsakomybe už klausimų sprendimą.

Komisijos posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu arba tiesiogiai adresu: Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius, tel. (8 5) 262 5485, faks. (8 5) 206 0180, el. paštas [email protected].


Atnaujinimo data: 2024-03-02, 17:58:55