Projektai
Vykdomi projektai

Vykdomi Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiami projektai

Visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų valdymo tobulinimas

Sveikos mitybos įgūdžių formavimas tikslinėse teritorijose

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos  finansinių  mechanizmų įgyvendinimas Lietuvoje

Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje 
Higienos institutas įgyvendina 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektą „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje Nr. LT03-2-SAM-TF-001“. Projekto vykdymo laikotarpis 2019 m. lapkričio 14 d. – 2024 m. vasario 14 d.

Tarptautiniai projektai

2021–2027 m. programa „ES – sveikatos labui“ (EU4Health)

Įvykdyti projektai

Įvykdyti  Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiami projektai

Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe stiprinti (2017–2018)

Europos hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo paplitimo ilgalaikės globos įstaigose tyrimas (angl. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities, HALT-3) (2017). Protokolas anglų kalba. Ataskaitos santrauka

Sveikatos išsaugojimo priemonių įgyvendinimas tikslinėse teritorijose

Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Higienos institutas vykdo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektą – 08.4.2-ESFA-V-622-01-0010. Projekto vykdymo laikotarpis 2018–2020 m.

Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną 
Higienos institutas vykdo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ „Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017) projektą. Projekto vykdymo laikotarpis 2017–2020 m. HIGIENOS INSTITUTAS – PROJEKTO PARTNERIS

Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos sukūrimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su partneriais – Higienos institutu, Valstybine vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus universitetu ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu įgyvendina projektą ,,Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinės sistemos sukūrimas“ (Nr. 09-001-P-0001). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto vykdymo laikotarpis 2022 m. gruodžio – 2023 m. gruodžio mėn. (13 mėn.)

Išmintingasis vaistų sąrašas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Higienos institutu (projekto partneris) ir kitais partneriais įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ projektą „Išmintingasis vaistų sąrašas“ (Nr. 08.4.2-ESFA-V-613-01-0001). Projekto vykdymo laikotarpis 2019–2021 m. 

Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologinės priežiūros sistemai vystyti
Higienos institutas (projekto partneris) kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikomis ir Vilniaus universiteto ligonine Žalgirio klinika įgyvendina projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0003 „Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologinės priežiūros sistemai vystyti“. Projekto vykdymo laikotarpis 2018–2021 m.

Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas
Higienos institutas (projekto partneris) kartu su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 8.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“ projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0004 „Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas“. Projekto vykdymo laikotarpis 2018–2021 m.

Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Higienos institutu (projekto partneris) įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“„Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0010) projektą. Projekto vykdymo laikotarpis 2017–2020 m.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo plėtojimas Lietuvoje

Visuomenės sveikatos priežiūros viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas savivaldybėse

Europos Sąjungos paramos projektai

Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą
2013–2015 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.3-VRM-02-V priemonės „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-012) projektas
Projekto vykdymo laikotarpis 2013–2015 m.

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos  finansinių  mechanizmų įgyvendinimas Lietuvoje

Projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio koregavimas ir koordinavimas nacionaliniu lygiu“ įgyvendinimas Lietuvoje

Lietuvoje įgyvendinamų visuomenės sveikatos programų vertinimo gebėjimų stiprinimas per Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą
Higienos institutas kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU), Norvegijos visuomenės sveikatos institutu (NIPH) ir Norvegijos Bergeno Regioniniu vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos ir vaiko gerovės centru (NORCE) įgyvendina projektą „Lietuvoje įgyvendinamų visuomenės sveikatos programų vertinimo gebėjimų stiprinimas per Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą Nr. LT-01-1S-CPVA-TF-011".
Projekto vykdymo laikotarpis 2022 m. liepos 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d.

Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimas plėtojant visuomenės sveikatos intervencijų vertinimą
Higienos institutas kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Norvegijos visuomenės sveikatos institutu (NIPH) įgyvendina Tiesioginio finansavimo dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą „Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimas plėtojant visuomenės sveikatos intervencijų vertinimą Nr. LT-01-1S-CPVA-TF-002“.
Projekto vykdymo laikotarpis 2019–2021 m.

Europos Sąjungos trečioji sveikatos programa 2014–2020 m.

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai sveikatos tolygumams 
(angl. Joint Action Health Equity Europe, JAHEE) .
Projekto vykdymo laikotarpis 2018–2021 m. 

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai sveikatos informacijai InfAct
(angl. Information for Action – InfAct).
Projekto vykdymo laikotarpis 2018–2021 m. (36 mėn.)

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai antimikrobinio atsparumo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų srityje (angl. European Joint Action on antimicrobial resistance and health-care associated infections, EU-JAMRAI). Projekto vykdymo laikotarpis 2017–2021 m.

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai CHRODIS PLUS: gerųjų praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (angl. CHRODIS PLUS: Implementing good practice for chronic diseases). Projekto vykdymo laikotarpis 2017–2020 m. (36 mėn.)

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai sveikatos technologijų vertinimo srityje: Trečiasis Europos šalių sveikatos technologijų vertinimo projektas EUnetHTA JA3 (angl. The third European Project on Health Technology Assessment, EUnetHTA JA3). Projekto vykdymo laikotarpis 2016–2020 m. (48 mėn.)

Antrosios Bendrijos veiksmų programos sveikatos srityje (2014–2020 m.) finansuojami projektai

Projektas „BaltCityPrevention“ Baltijos miestai skatina gyventi sveikiau. Projekto pristatymas. Projekto skrajutė. Sukurtas Sveikatos elgsenos keitimo intervencijos modelis

Lėtinių ligų problemų sprendimo ir sveiko senėjimo visais gyvenimo etapais skatinimo bendrieji veiksmai

Baigėsi projektas „Bendrieji veiksmai dėl  lėtinių ligų problemų sprendimo ir sveiko senėjimo visais gyvenimo etapais“ JA–CHRODIS. Daugiau informacijos http://www.chrodis.eu/

Įvykdyti tarptautiniai  projektai 

Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo validacija Lietuvoje (angl. Validation of the point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in acute care hospitals in Lithuania) (2017). Ataskaita anglų kalba

Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose – gerosios patirties perdavimas (2015)

Sveikatos ugdymo darbo vietose tyrimas: esama padėtis ir poreikiai (angl. Health Education at Workplace: reality and needs, NORDPLUS) (2013–2014) 

Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose (2013)

Inovatyvių, dinamiškų ir patrauklių švietimo metodų taikymas, didinat specialistų, darbdavių, NVO gebėjimus skleisti žinias jaunimui apie sveiką gyvenseną ir profesinę sveikatą (NORDPLUS HORIZONTAL) (2015–2016)

Suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“ (Erasmus+) (2015–2016). Ataskaita

Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas (Norway Grants) (2014–2017)

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas (Norway Grants) (2014–2016) 

Sveikatos netolygumų mažinimas: veiksmų plano sukūrimas ir struktūrinių fondų projektai (angl. Reducing health inequalities: preparation for action plans and structural funds projects, ACTION-FOR-HEALTH) (2012–2014) (ataskaita

Traumų stebėsena Europoje (JAMIE – Joint Action on Monitoring Injuries in Europe) (2011–2014)

TUBIDU – Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių (angl. Empowering public health system and civil society to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups) (2011–2014)  (plačiau)

Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos Europos ilgalaikės globos įstaigose (angl. Healthcare Associated Infections in European Long-Term Care Facilities (H4LS)). Galutinė ataskaita. 2022 m. ataskaitos santrauka. Tarpinė duomenų ataskaita, 2022 m. 

Lietuvos užregistruoto sergamumo duomenų skaičiavimas (angl. Lithuanian diagnosis based morbidity calculation, 2018-LT-MORBIDITY) (2019–2020). Projekto ataskaitos santrauka

Antimikrobinio atsparumo stebėjimo sistemos duomenų panaudojimas gydymo gairėms (angl. Network to improve use of AMR surveillance data for treatment guidelines) (2019–2020).

2020 m. ataskaitos santrauka 

2019 m. ataskaitos santrauka 


Atnaujinimo data: 2023-11-20, 15:51:58