Teisės aktai

Antimikrobinio atsparumo valdymo ir antibiotikų vartojimo stebėsenos teisinė informacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-192 „Dėl Antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų ir hospitalinių infekcijų plitimo prevencijos ir kontrolės 2023–2027 metų veiksmų plano tvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-1024 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-857 „Dėl antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017–2021 metų  veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-857 „Dėl antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017–2021 metų  veiksmų plano patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-376 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-752 „Dėl ekspertų grupės antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-322 „Dėl antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-228 „Dėl antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1273 „Dėl skatinimo racionaliai vartoti vaistus 2014–2017 m. Priemonių plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-1194 „Dėl kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. V-385 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-752 „Dėl ekspertų grupės antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganzimų plitimo prevencijos klausimams spręsti sudarymo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo”

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. V-523 „Dėl antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganzimų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programos 2010–2011 metų priemonių plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-453 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-922 „Dėl antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. V-752 „Dėl ekspertų grupės antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganzimų plitimo prevencijos klausimams spręsti sudarymo ir nuostatų patvirtinimo”

Europos Tarybos nutarimas dėl antimikrobinio atsparumo (AMR) (Council conclusions on antimicrobial resistance (AMR)), priimtas 2876-ajame Europos Tarybos pasitarime 2008 m. birželio 10 d. Liuksemburge

Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-922 

Europos Tarybos rekomendacija dėl teisingo antimikrobinių medžiagų vartojimo medicinoje (2002/77/EC) (Council Recommendation on the prudent use of antimicrobial agents in human medicine (2002/77/EC), priimtos 2001 m. lapkričio 15 d. Santrauka lietuvių k. (atsiųsti) Visas dokumentas

Pasaulio sveikatos organizacijos pasaulinė antimikrobinio atsparumo sustabdymo strategija
(WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance) Santrauka lietuvių k. (atsiųsti) Visas dokumentas

Kopenhagos rekomendacijos (The Copenhagen Recommendations), patvirtintos Europos Sąjungos konferencijoje „Mikrobinė grėsmė“ (angl. “Microbial Threat“), vykusioje 1998 m. rugsėjo  9–10 d. Kopenhagoje (Danija) Santrauka lietuvių k. (atsiųsti) Visas dokumentas

Aplinkos sveikatinimo teisinė informacija

Būstas

Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“

Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ 

Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" patvirtinimo 

Oro tarša

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas 

Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo 

Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo 

Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo 

Europos Parlemento ir tarybos direktyva (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į  atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria  iš  dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB 

Tolimų oro teršalų pernašų konvencija (pasirašyta Ženevoje) 

Klimato kaita

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymas 

Nacionalinė klimato kaitos valdymo darbotvarkė 

Dėl su klimato kaita susijusių ligų (alerginių ir infekcinių) 2015–2020 metų profilaktikos programos patvirtinimo 

Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos ir karščio prevencijos 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo 

Dėl Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašo patvirtinimo 

Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ratifikavimo 

Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo 

Maudyklos

Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ 

Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašas 

Maudyklų vandens kokybės ataskaitų Europos Bendrijų Komisijai rengimo ir teikimo tvarkos aprašas 

Maudyklų vandens charakteristikų aprašo rengimo rekomendacijos  

Transportas aplinka ir sveikata

Darnaus judumo planų rengimo rekomendacijos 

Vandens ir sveikatos protokolas

Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1992 m. Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolą 

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1992 metų Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo ratifikavimo 

1992 metų Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolas 

Dėl 1992 metų Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ 

Dėl 1992 m. Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo metmenų patvirtinimo 

Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2020 „Šulinių ir versmių kaptažo įrenginių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo 

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros teisinė informacija

Europos Sąjungos teisės aktai

Europos Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės (2009/C 151/01) įgyvendinimo antroji Komisijos ataskaita Tarybai (COM(2014) 371 final) 

Europos Komisijos ataskaita Tarybai parengta remiantis valstybių narių pateiktomis Tarybos rekomendacijos (2009/C 151/01) dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo ataskaitomis (COM(2012) 658 final) 

Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/945 (2018 m. birželio 22 d.) dėl užkrečiamųjų ligų ir susijusių specialiųjų sveikatos problemų, kurioms turi būti taikoma epidemiologinė priežiūra, ir susijusių atvejų apibrėžčių

Tarybos direktyva 2010/32/ES (2010 m. gegužės 10 d.), kuria įgyvendinamas Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos bendrasis susitarimas dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje

Europos Sąjungos Tarybos rekomendacija 2009/C 151/01 (2009 m. birželio 9 d.) dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės
anglų k.
l
ietuvių k.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 851/2004 (2004 m. balandžio 21 d.), steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą 

 

Lietuvos Respublikos teisės aktai


Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-3091 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. Nr. V-1377 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-1194 „Dėl kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-706 „Dėl higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-1073 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. A1-157/V-210/V-501 „Dėl Su(si)žeidimų aštriais instrumentais sveikatos priežiūros įstaigose prevencijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-715 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 74:2011 „Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 „Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-385 „Dėl Hospitalinių infekcijų valdymo sveikatos priežiūros įstaigose 2007–2011 m. programos patvirtinimo“ 

Lėtinių neinfekcinių ligų ir traumų prevencijos teisinė informacija
Mitybos ir fizinio aktyvumo teisinė informacija

Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas 

Lietuvos Respublikos geriamo vandens įstatymas 

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas 

Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas 

Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos

Lietuvos higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

Lietuvos higienos norma HN 132:2013 „Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje leidžiami naudoti ekstrahentai“ 

Maisto produktų ženklinimas simboliu „Rakto skylutė“ 

Lietuvos higienos norma HN 54:2017 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ 

Lietuvos higienos norma HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto  produktai“ 

Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ 

Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos 

Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

Lietuvos higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ 

Lietuvos higienos norma HN 17:2010 „Maisto papildai“ 

Lietuvos higienos norma HN 15:2021 „Maisto higiena“ 

Lietuvos higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ 

Lietuvos higienos norma HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ 

Nepageidaujamų įvykių teisinė informacija

Europos Sąjungos teisės aktai

Europos Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės (2009/C 151/01) įgyvendinimo antroji Komisijos ataskaita Tarybai (COM(2014) 371 final)

Europos Komisijos ataskaita Tarybai, parengta remiantis valstybių narių pateiktomis Tarybos rekomendacijos (2009/C 151/01) dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo ataskaitomis (COM(2012) 658 final) 

Europos Sąjungos Tarybos rekomendacija 2009/C 151/01  (2009 m. birželio 9 d.) dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės
anglų k.
lietuvių k. 

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-2562 „Dėl Nepageidaujamų įvykių ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

Higienos instituto atstovės darbo grupėje:
Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė;
Virginija Kanapeckienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-1451 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo V‑401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (įsigaliojo nuo 2020 m. birželio 13 d.) 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. V-1083 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo V‑401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V-1001 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-401 „Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Oficialiosios statistikos darbus reglamentuojantys teisės aktai
Profesinės sveikatos teisinė informacija
Psichikos sveikatos priežiūros veiklos teisinė informacija

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, įtvirtinanti šiuolaikinius žmonių su negalia teisių standartus

Psichikos sveikatos priežiūros bei socialinės globos įstaigų teikiamų paslaugų atitikties žmogaus teisių standartams vertinimo, stebėsenos ir metodinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas 

Psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams, hospitalizuotiems psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose specialiosios psichiatrijos paslaugas, draudžiamų turėti daiktų sąrašas 

Fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašas 

Paciento psichikos būklės įvertinimo tvarkos aprašas 

Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių pacientų priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo bei  priverstinio hospitalizavimo atvejų stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašas 

2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašas 

Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53-1290) 

Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašas 

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas 

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 2017 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ 

Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo gairės 

World Health Organization „Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2030“ 

Psichologinių krizių valdymo paslaugų organizavimo tvarkos aprašas

Priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo 2021–2024 metų veiksmų planas 

Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvų efektą sukeliančias medžiagas tvarkos aprašas 

Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašai 

Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašas 

Socialinio recepto iniciatyvos vykdymo tvarkos aprašas 

Registrų teisinė informacija

Kraujo donorų registro teisinė informacija

Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymas 

Kraujo donorų registro nuostatai 

Kraujo donorų registro duomenų saugos nuostatai

Kraujo donorų registro veikimo schema

Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro teisinė informacija

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatai 

Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenų saugos nuostatai

Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai 

Profesinių ligų nustatymo kriterijai 

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro teisinė informacija

Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas 

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro nuostatai 

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenų saugos nuostatai 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos IS teisinė informacija

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2, 26 straipsnių pakeitimo ir 30 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos tvarkos aprašas 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatai 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai 

Higienos instituto direktoriaus 2023 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“ 

Vaikų sveikatos stebėsenos IS teisinė informacija

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatai ir duomenų saugos nuostatai

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas
(tvarkos aprašo 1 priedas „Prašymas dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojo paskyros sukūrimo“ word)
(tvarkos aprašo 2 priedas „Prašymas dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojo paskyros panaikinimo“ word)

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės
(taisyklių priedas „Pasižadėjimas saugoti Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje tvarkomų asmens ir kitų duomenų paslaptį, laikytis duomenų saugos reikalavimų“ word)

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas 

Vaikų sveikatos stiprinimo teisinė informacija
Kiti teisės aktai

Atnaujinimo data: 2024-05-20, 16:13:15