Istorija

Higienos instituto (toliau – Institutas) pirmtakas – Vakcinacijos institutas, įsteigtas 1808 m. gegužės 17 d. Vilniuje. Per 200 metų Instituto raidos laikotarpį 17 kartų keitėsi Instituto pavadinimai, 8 kartus – Instituto buveinės, taip pat keitėsi veiklos kryptys (nuo vakcinacijos ir bakteriologijos iki profesinės ir visuomenės sveikatos), mokslininkai (dirbo 167 įvairių specialybių mokslų daktarai ir profesoriai), Institutui vadovavo 20 direktorių. Pokyčius lėmė sveikatos mokslų pažanga ir Lietuvos aktualijos. Tačiau niekada nekito Instituto misija – būti profilaktinės medicinos mokslo, mokymo ir praktinės pagalbos visuomenės sveikatai institucija.
Pagal veiklos turinį išskiriami šie pagrindiniai etapai: 

 • vakcinacija ir bakteriologija (1808–1918 m.);
 • epidemiologija ir mikrobiologija (1918–1945 m.);
 • sanitarija, higiena ir toksikologija (1945–1970 m.);
 • žmogaus ekologija, mitybos higiena ir narkologija (1970–1992 m.);
 • darbo, ekologinė medicina ir vaikų sveikata (1992–2006 m.);
 • profesinė ir visuomenės sveikata (nuo 2006 m.).
Etapai
Pirmasis etapas (vakcinacija ir bakteriologija, 1808–1918 m.)

Pirmajame etape  (vakcinacija ir bakteriologija, 1808–1918 m.) prof. Jozefo Franko iniciatyva įkurto Vakcinacijos instituto pagrindinė vykdoma veiklos kryptis buvo vakcinacijos klausimų sprendimas. Vykdyti eksperimentiniai tyrimai, ieškota efektyvesnių vakcinos nuo raupų paruošimo, skiepijimo būdų, vykdyta vakcinos gamyba, turėjusi rinką Italijoje, Šveicarijoje ir kitose Europos šalyse. Prof. J. Frankui išvykus iš Vilniaus ir 1832 metais Rusijos imperijos valdžiai uždarius Vilniaus universitetą, Vakcinacijos instituto veikla pristabdyta. Šiuo laikotarpiu profilaktinės medicinos veiklą vykdė Vakcinacijos institutas (1808–1832 m.), Animalinės vakcinos institutas (1872–1873 m.), Raupų skiepijimo institutas (nuo 1887 m.), Analitinė stotis (1887–1924 m.), Pastero stotis (1897–1940 m.). Institutui vadovavo prof. Jozefas Frankas (1808–1825 m.), A. Šerševskis (1872–1873 m.), Petras Ringoldas Bagenskis (nuo 1887 m.), dr. Aleksandras Voiničius (1908–1914 m.) ir dr. Vaclovas Orlovskis (1897–1918 m.).

Failas atsisiųsti

Antras etapas (epidemiologija ir mikrobiologija, 1918–1945 m.)

Antrajame etape (epidemiologija ir mikrobiologija, 1918–1945 m.) Valstybiniame higienos institute, atkurtame Lietuvos laikinoje sostinėje Kaune 1918 m., vykdyti bakteriologiniai-diagnostiniai ir serologiniai ūmių ir lėtinių infekcinių ligų tyrimai. Vilniuje Lenkijos okupacijos metais veikė atskiros maisto produktų tyrimo ir vandens tyrimo laboratorijos, kurias sujungus 1935 m. įsteigtas Valstybinio higienos instituto Varšuvoje filialas. 1940 m. sugrąžinus Vilnių Lietuvai, Varšuvos valstybinio higienos instituto filialo bazėje, prijungus privačią V. Orlovskio Pastero stotį, įkurtas Higienos institutas Vilniuje, kuriame buvo aprobuojami ir taikomi nauji vakcinacijos metodai prieš pasiutligę, tobulinama vakcinacijos technologija, o dauguma Instituto darbuotojų vykdė laboratorinį darbą praktikoje. Karo metais Vilniuje ir Kaune veikė Bakteriologinės laboratorijos, kuriose buvo atliekami įvairūs serologiniai, bakteriologiniai ir klinikiniai tyrimai vokiečių kariuomenei. 1944 metais, vokiečiams pasitraukus iš Vilniaus, Institutas atkuriamas ir pavadinamas Vilniaus respublikiniu sanitarijos ir higienos institutu. Šiuo laikotarpiu profilaktinės medicinos veiklą vykdė Valstybinis higienos institutas Kaune (1932–1945 m.), Valstybinio higienos instituto (Varšuvoje) filialas Vilniuje (1935–1940 m.), Higienos institutas Vilniuje (1940–1941 m.), Respublikinis sanitarijos ir higienos institutas (1944–1945 m.). Institutams vadovavo dr. Vaclovas Orlovskis (1918–1940 m.), Motiejus Nasvytis (1918–1921m., Kaune), prof. Antanas Jurgelionis (1921–1922 m., Kaune), Vladislav Pražmovskij (1931–1945 m.), J. Madeikis (1934–1940 m., Kaune), prof. Vytautas Girdzijauskas (1940 m., Kaune) ir J. Šabanas (1940–1944 m., Kaune).

Failas atsisiųsti

Trečiasis etapas (sanitarija, higiena ir toksikologija, 1945–1970 m.)

Trečiajame etape (sanitarija, higiena ir toksikologija, 1945–1970 m.) atkurtas Institutas vykdė epideminių karo padarinių likvidavimo darbus, o moksliniai darbai buvo nustumti į antrą planą. 1946 metais prie Instituto organizuojami Respublikiniai sanitarinio švietimo namai, o 1952 metais – Metodinis centras, vadovaujantis 70-čiai Sanitarijos epidemiologijos stočių (SES), kurio pagrindu vėliau buvo įkurta Respublikinė SES. 1955 metais Institutas Kaune ir Vilniuje sujungti į vieną Vilniaus mokslo-tyrimo epidemiologijos ir higienos institutą, įsikūrusį Vilniuje, Gorkio g. 64 (dabar – Didžioji g. 22). Didžiausi nuopelnai šiuo laikotarpiu priskirtini direktoriui prof. Vladui Kvikliui, kurio iniciatyva 1963 metais Instituto mokslo darbuotojų pagrindu Vilniaus universiteto Medicinos fakultete buvo suformuota Higienos katedra. Institute buvo vykdomi komunalinės, mokyklinės, pramonės ir maisto higienos tyrimai. Gamybinis skyrius Kaune gamino vakcinas ir diagnostinius preparatus, kuriais aprūpintos Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos sanitarinės epidemiologinės stotys. Nuo 1964 metų Institute pradėti toksikologiniai pesticidų ir pramonėje naudojamų kenksmingų medžiagų tyrimai bei rengti pasiūlymai joms normuoti. Šiame etape profilaktinės medicinos veiklą vykdė Respublikinis sanitarijos ir higienos institutas (1945–1946 m.), Respublikinis Vilniaus sanitarijos ir higienos institutas (1946–1950 m.), Respublikinis sanitarijos ir higienos institutas (1950–1952 m.), Sanitarijos ir higienos institutas (1952–1956 m.), Vilniaus epidemiologijos ir higienos institutas (1956–1957 m.), Vilniaus mokslo-tyrimo epidemiologijos ir higienos institutas (1957–1964 m.), Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos mokslinis tyrimo institutas (1964–1970 m.). Institutui vadovavo dr. Antanas Makauskas (1946–1956 m., Kaune), prof. Stanislav Legežinskij (1945 m.), prof. Vladas Kviklys (1945–1959 m.) ir prof. Pranas Lazutka (1959–1970 m.).

Failas atsisiųsti

Ketvirtasis etapas (žmogaus ekologija, mitybos higiena ir narkologija, 1970–1992 m.)

Ketvirtajame etape (žmogaus ekologija, mitybos higiena ir narkologija, 1970–1992 m.) Institutas jau buvo subrendęs spręsti Lietuvai iškylančias mokslines problemas, atspindinčias Lietuvos sveikatos apsaugos poreikius ir krašto patologijos charakterį. Institute, bendradarbiaujant su Estijos ir Baltarusijos institutais, buvo vykdomi žmogaus išorinės ir darbo aplinkos moksliniai tyrimai, rengiamos rekomendacijos dėl sanitarijos ir higienos sąlygų pagerinimo, profesinių ir infekcinių ligų diagnostikos bei profilaktikos. 1978 m. nuo Instituto atsiskyrė savarankiška gamybine įmone tapusi Kauno bakterinių preparatų gamykla. Nuo 1985 metų, atliepiant Sovietų Sąjungoje vykdomą antialkoholinęę kampaniją, ypatingas dėmesys skirtas alkoholizmo, o vėliau – narkomanijos paplitimo tyrimams ir narkologinių problemų sprendimui. Mitybos higienos laboratorijoje buvo atliekami gyventojų faktinės mitybos, maisto produktų užterštumo nitratais bei bitininkystės produktų panaudojimo tyrimai. Darbo higienos laboratorijoje tirtos Lietuvos greitoji diagnostika, raumenų elektrinė ir lazerinė stimuliacija. 1991 metais, reorganizuojant institutą, nuo jo atskirtos Narkologinių problemų ir Mitybos higienos laboratorijos, kurių pagrindu įsteigti Vilniaus narkologinis ir Respublikinis mitybos centrai. Šiame etape profilaktinės medicinos veiklą vykdė Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos mokslinis tyrimo institutas (1970–1989 m.), Higienos mokslinio tyrimo institutas (1989–1992 m.). Institutui vadovavo dr. Stanislovas Gurčinas (1970–1992 m.).

Failas atsisiųsti

Penktasis etapas (darbo, ekologinė medicina ir vaikų sveikata, 1992–2006 m.)

Penktajame etape (darbo, ekologinė medicina ir vaikų sveikata, 1992–2006 m.) Institutas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 1992 metais patvirtintas valstybės mokslo įstaiga. Jame įsteigti Darbo medicinos ir Ekologinės medicinos centrai, taip pat – Vaikų higienos ir Epidemiologinių tyrimų skyriai. Institute pradėtas tarptautinis bendradarbiavimas su Europos šalių darbo ir aplinkos tyrimų institucijomis, 1992 metais Darbo medicinos centras Sveikatos apsaugos ministro įsakymu paskirtas Pasaulio sveikatos apsaugos ryšių punktu Lietuvoje, jame 1994 metais įsteigtas Valstybinis profesinių ligų registras. 1995 metais DMC cheminių ir fizikinių tyrimų laboratorijos atestuotos aplinkos tyrimų veiklai. Ekologinės medicinos centre įsteigtas Nacionalinis potencialiai toksinių cheminių medžiagų registras, pradėtas vykdyti biologinis monitoringas. 1996 metais Institute pradėtas leisti mokslo žurnalas „Visuomenės sveikata“, kuris nuo 2005 metų indeksuojamas duomenų bazėje „Index Copernicus“. Šiuo laikotarpiu Institute atlikta daugiau kaip 50 mokslo tiriamųjų darbų, dalyvauta per 30 tarptautinių projektų. Profilaktinės medicinos veiklą vykdė Higienos institutas (1992–2006 m.). Institutui vadovavo dr. Vytautas Jurkuvėnas (1992–1998 m.), doc. Robertas Petkevičius (1998–2001 m.) ir prof. Julius Kalibatas (2001–2006 m.).

Failas atsisiųsti

Šeštasis etapas (profesinė ir visuomenės sveikata, nuo 2006 m.)
Šeštajame etape (profesinė ir visuomenės sveikata, nuo 2006 m.) Institutas perorientuojamas į žinių centrą, kurio paskirtis – teikti įrodymais pagrįstas žinias gyventojų sveikatos problemoms spręsti. Instituto veikloje nuo eksperimentinių laboratorinių tyrimų pereita prie taikomųjų profesinės ir visuomenės sveikatos bei gyvensenos tyrimų ir visuomenės sveikatos technologijų efektyvumo vertinimo. 
2007 metais Institutas tapo Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro kompetentingąja institucija.
Institute įsteigti trys centrai: Profesinės sveikatos centras (vykdomi psichosocialinės rizikos veiksnių tyrimai), Sveikatos informacijos centras (kuriami ir tvarkomi Mirties atvejų ir jų priežasčių, Profesinių ligų, Kraujo donorų, Gimimo medicininių įrašų registrai bei Traumų ir nelaimingų atsitikimų, Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos) ir Visuomenės sveikatos technologijų centras (įkurtas Visuomenės sveikatos specialistų registras, Hospitalinių infekcijų stebėsenos, Antimikrobinių preparatų vartojimo valdymo ir Nepageidaujamų įvykių stebėsenos informacinės sistemos, pradėtas visuomenės sveikatos technologijų vertinimas). 
2008 metais patvirtinta nauja Instituto struktūra. Jo branduolį sudaro 55 mokslininkai ir tyrėjai.

Svarbiausi Instituto siekiniai – tapti žinių institucija ir įtakingų tarptautinių organizacijų bendradarbiavimo centru Lietuvoje profesinės ir visuomenės sveikatos tyrimų srityse.

Instituto strateginės veiklos kryptys
 • profesinės sveikatos politikos įgyvendinimo veiksmingumo tyrimai ir nacionalinio profesinės sveikatos informacijos tinklo kūrimas;
 • asbesto ir kitų darbo aplinkos kancerogenų, alergenų bei psichosocialinių rizikos veiksnių poveikio moksliniai tyrimai; profesinių ligų paplitimo tyrimai ir diagnostikos kriterijų tobulinimas;
 • visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo tyrimai;
 • hospitalinių infekcijų prevencijos ir racionalaus antimikrobinių preparatų vartojimo moksliniai tyrimai;
 • visuomenės sveikatos netolygumų ir aktualių visuomenės sveikatos problemų moksliniai tyrimai;
 • nacionalinių visuomenės ir profesinės sveikatos programų įgyvendinimo eigos ir efektyvumo vertinimas;
 • visuomenės sveikatos specialistų tęstinio podiplominio kvalifikacijos tobulinimo organizavimas;
 • profesinės rizikos dėl cheminių ir fizikinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai ir vertinimas;
 • periodinio mokslinio žurnalo „Visuomenės sveikata“ leidyba.
Institutui nuo 2024 m. vadovauja dr. Šarūnas Alasauskas.
Inovacijos pažangiai visuomenės sveikatos plėtrai Higienos institutui 210 metų
Inovacijos pažangiai visuomenės sveikatos plėtrai
Higienos institutui 210 metų
R. Jankauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 95 p.

Minint Higienos instituto (toliau – Institutas) 21-ąjį veiklos dešimtmetį, išleistas informacinis leidinys, kuriame apžvelgiami Lietuvos gyventojų sveikatos pokyčiai, Instituto raida, dabartiniai visuomenės sveikatos priežiūros iššūkiai, pristatomos pastarojo dešimtmečio reikšmingiausios Instituto centrų inovacijos.
Leidinyje pateikiama informacija apie per 2008–2018 m. pradėtą hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą, visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, sukurtus Kraujo donorų ir Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registrus, neigiamo restruktūrizavimo poveikio darbuotojų sveikatai prevencijos priemonę.
Taip pat pristatomas naujas ligoninių veiklos efektyvumo vertinimo metodas, išvengiamų hospitalizacijų matavimo metodika ir įdiegta kartografavimo sistema SveNAS.
Daug dėmesio skiriama parengtiems visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėse, antimikrobinio atsparumo valdymo regionuose, mirtingumo prognozavimo, nepageidaujamų įvykių stebėsenos, sveikatos stiprinimo darbe, konfliktų darbe prevencijos ir kitiems modeliams. 
Leidinyje apžvelgiama ir Vaikų sveikatos stebėsenos sistema, įdiegtas elektroninis mirties liudijimas, elektroninė profesinių ligų registravimo sistema, sukurtas naujas instrumentas ambulatorinių paslaugų prieinamumui vertinti ir kitos svarbios dešimtmečio inovacijos.
Higienos institutui 200 metų
Higienos institutui 200 metų
R. Jankauskas, V. Jurkuvėnas, Š. Genienė
Higienos institutas, Vilnius, 2008, 278 p.

2008 metais Higienos institutas (toliau – Institutas) atšventė savo 200 metų veiklos sukaktį. Ta proga išleistas leidinys, kuriame nuosekliai aprašyti pagrindiniai Instituto raidos etapai, o prieduose pateikti svarbiausi duomenys apie Instituto buveines, vadovus, mokslininkus ir reikšmingiausius jų darbus.
Išryškinti šeši Instituto raidos etapai: vakcinacija ir bakteriologija (1808–1918 m.), epidemiologija ir mikrobiologija (1918–1945 m.), sanitarija, higiena ir toksikologija (1945–1970 m.), žmogaus ekologija, mitybos higiena ir narkologija (1970–1992 m.), darbo, ekologinė medicina ir vaikų sveikata (1992–2006 m.) bei profesinė ir visuomenės sveikata (nuo 2006 m.).
Rengiant leidinį panaudota gausi archyvinė ir bibliotekų medžiaga. Pristatoma medžiaga apie visus 20 Instituto vadovų, 167 mokslininkus, dirbusius Institute, 85 Institute parengtas ir apgintas disertacijas, taip pat pateikiamos 64 Instituto mokslo tiriamųjų darbų ir 34 tarptautinių projektų anotacijos.
Leidybą finansavo Sveikatos apsaugos ministerija.

Atnaujinimo data: 2024-01-02, 11:08:14