Higienos instituto nuostatai

PATVIRTINTA                                                                       
   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro     
 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-1142                 
 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro   
2022 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-613 redakcija)        

HIGIENOS INSTITUTO NUOSTATAI 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Higienos institutas (toliau – Institutas) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga.
2. Institutas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (juridinio asmens kodas – 111958286), turintis savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Instituto buveinės adresas – Studentų g. 45A, 08107 Vilnius, Lietuvos Respublika.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-1957, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26799

3. Institutas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Institutą finansuoti gali būti naudojami ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti finansavimo šaltiniai.
4. Instituto paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti funkcijas Lietuvos Respublikos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos stebėsenos, sveikatos netolygumų ir sveikatos priežiūros technologijų vertinimo, darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimų, psichikos sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų ugdymo bei papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros srityse.
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valdymo sritis, kurioje veikia Institutas, – visuomenės sveikatos priežiūra.
6. Instituto savininkė yra valstybė, o savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, vykdanti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas funkcijas. Sveikatos apsaugos ministerija, kaip Instituto teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, turi šias teises ir pareigas:
6.1. tvirtina Instituto nuostatus;
6.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Instituto direktorių;
6.3. priima sprendimą dėl Instituto buveinės pakeitimo;
6.4. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
6.5. vykdo kitas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose Instituto nuostatuose jos kompetencijai priskirtas funkcijas.
7. Neteko galios nuo 2023-03-11
Punkto naikinimas:
Nr. V-322, 2023-03-10, paskelbta TAR 2023-03-10, i. k. 2023-04348

8. Instituto vieši pranešimai skelbiami Instituto interneto svetainėje (https://www.hi.lt) ir (arba) kitose teisės aktų nustatytose visuomenės informavimo priemonėse.
9. Instituto nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka. 

II SKYRIUS
INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

10. Instituto veiklos tikslai:
10.1. vykdyti Lietuvos Respublikos gyventojų sveikatos ir jai įtaką darančių veiksnių stebėseną, vertinimą ir kurti bei tvarkyti sveikatos registrus ir informacines sistemas;
10.2. vykdyti sveikatos netolygumų tyrimus bei sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, rengti ir organizuoti inovatyvių sveikatos priežiūros intervencijų įgyvendinimą ligų prevencijai ir pacientų saugai užtikrinti;
10.3. vykdyti darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus, rengti ir organizuoti inovatyvių intervencijų įgyvendinimą profesinės sveikatos priežiūros srityje;
10.4. plėtoti psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijas;
10.5. plėtoti aplinkos sveikatinimo intervencijas ir organizuoti jų įgyvendinimą;
10.6. plėtoti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų ugdymą, vertinimą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi;
10.7. plėtoti intervencijas antimikrobinio atsparumo valdymo, nepageidaujamų įvykių ir hospitalinių infekcijų prevencijos srityse;
10.8. dalyvauti plėtojant papildomąją ir alternatyviąją sveikatos priežiūrą;
10.9. pagal kompetenciją informuoti visuomenę ir teikti žinias tikslinėms grupėms.
11. Institutas, siekdamas savo veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:
11.1. vykdo Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodiklių stebėseną ir rengia oficialiąją statistiką pagal Oficialiosios statistikos darbų programą.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-1957, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26799 

11.2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo sveikatos srities valstybės ir žinybinių registrų ir informacinių sistemų tvarkytojų funkcijas, teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl sveikatos srities valstybės registrų ir informacinių sistemų;
11.3. atlieka sveikatos netolygumų, nulemtų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimus ir sveikatos priežiūros technologijų vertinimą;
11.4. rengia ir organizuoja inovatyvių intervencijų įgyvendinimą visuomenės sveikatos priežiūros praktikoje;
11.5. vykdo intervencijas antimikrobinio atsparumo,  hospitalinių infekcijų valdymo ir nepageidaujamų įvykių stebėsenos srityse;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-322, 2023-03-10, paskelbta TAR 2023-03-10, i. k. 2023-04348

11.6. atlieka darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus ir profesinės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą;
11.7. rengia ir organizuoja inovatyvių intervencijų įgyvendinimą profesinės sveikatos priežiūros praktikoje;
11.8. atlieka psichikos sveikatą lemiančių veiksnių tyrimus, analizuoja psichikos sveikatos priežiūros būklę ir teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl psichikos sveikatos priežiūros ir savižudybių prevencijos stiprinimo;
11.9. rengia ir išbando inovatyvias intervencijas psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos srityje;
11.10. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant programas ir priemones bei vykdo metodinį vadovavimą psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių prevencijos ir psichosocialinės pagalbos srityse;
11.11. vykdo lėtinių neinfekcinių ligų ir traumų prevenciją, aplinkos sveikatinimą ir sveikos gyvensenos skatinimą;
11.12. pagal kompetenciją rengia ir (ar) organizuoja sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų mokymo programų rengimą ir vertinimą;
11.13. organizuoja ir vykdo sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų mokymą pagal profesinės kvalifikacijos tobulinimo, neformalaus mokymo ir kompetenciją suteikiančias, radiacinės saugos mokymo, privalomojo sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymo programas, organizuoja įgytų kompetencijų vertinimą, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams;
11.14. organizuoja tobulinimo programų ir vienkartinių profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių programų asmens, visuomenės sveikatos ir farmacijos tematika derinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
11.15. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros veiklą;
11.16. pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
11.17. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų bei programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai;
11.18. metodiškai vadovauja savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, koordinuoja jų veiklą;
11.19. pagal kompetenciją koordinuoja ir metodiškai vadovauja sveikatos priežiūros įstaigų veiklai Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos stebėsenos, visuomenės sveikatos netolygumų tyrimų ir vertinimo, visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimo, pacientų saugos priežiūros, psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių poveikio sveikatai ir darbingumui tyrimų ir vertinimo, profesinės sveikatos priežiūros prevencinio veiksmingumo ir profesinės sveikatos tarnybų veiklos tyrimų ir vertinimo srityse;
11.20. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo neformalųjį švietimą ir informacijos sklaidą;
11.21. Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje;
11.22. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka privalomąjį savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos programų derinimą;
11.23. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sekretoriato veiklą;
11.24. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.
 
                                                                                                III SKYRIUS
                                                                                          INSTITUTO TEISĖS

12. Institutas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų bei atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
12.1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudoti turtą ir juo disponuoti;
12.2. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją ir dokumentus Instituto kompetencijai priskirtais klausimais;
12.3. sudaryti komisijas ir (ar) darbo grupes ir kviesti į jas kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų ir asociacijų atstovus ir specialistus;
12.4. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdyti, naudoti valstybės turtą ir juo disponuoti;
12.5. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
12.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
12.7. bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir asociacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir organizacijomis;
12.8. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis naudoti Instituto darbuotojų kūrybinės veiklos rezultatus;
12.9. teisės aktų nustatyta tvarka teikti visuomenės ir profesinės sveikatos priežiūros paslaugas.
13. Institutas turi ir kitų teisių, numatytų įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

 IV SKYRIUS
INSTITUTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

14. Instituto veikla organizuojama vadovaujantis Instituto nuostatais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintu metiniu veiklos planu.
15. Neteko galios nuo 2023-03-11
Punkto naikinimas:
Nr. V-322, 2023-03-10, paskelbta TAR 2023-03-10, i. k. 2023-04348 

16. Institutui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka į šias pareigas skiria ir iš jų atleidžia, atšaukia sveikatos apsaugos ministras. Instituto direktorius yra pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.
17. Instituto direktorius:
17.1. organizuoja Instituto darbą, kad būtų įgyvendinami Instituto veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
17.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Instituto nuostatų;
17.3. pagal kompetenciją priima įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi; prireikus Instituto direktorius kartu su kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus;
17.4. tvirtina Instituto darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus bei darbo užmokesčiui skirtų asignavimų;
17.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Instituto darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;
17.6. atstovauja Institutui arba suteikia įgaliojimus Instituto darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti Instituto interesams Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose;
17.7. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
17.8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
17.9. už Instituto veiklą teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito sveikatos apsaugos ministrui;
17.10. atlieka kitas su Instituto veikla susijusias funkcijas ir Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimus.
18. Instituto direktorius atšauktas iš pareigų gali būti dėl šių priežasčių:
18.1. Instituto direktoriui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo;
18.2. Instituto direktorius  pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
18.3. Instituto direktoriui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymu;
18.4. Instituto direktorius pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
18.5. Instituto direktoriui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas ar asmuo pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo (atleidimo nuo atsakomybės) nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;
18.6. Instituto direktoriui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas ar asmuo pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
18.7. Instituto direktorius yra uždraustos organizacijos narys;
18.8. Instituto direktorius yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;
18.9. Instituto direktoriui atimta teisė eiti įstaigos vadovo pareigas;
18.10. Instituto direktorius yra atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, atleistas iš statutinio valstybės tarnautojo pareigų paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos statuto nustatyta tvarka, arba atleistas iš pareigų dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo ir nuo atleidimo iš pareigų ar tarnybos dienos ar pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai;
18.11. Instituto direktoriaus padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas, t. y. darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus ir nuo sprendimo dėl darbo drausmės ar tarnybinio nusižengimo padarymo nepraėję 3 metai;
18.12. Instituto direktorius yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo padarymo nepraėjo 3 metai;
18.13. Instituto direktorius įtariamas padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą, tačiau nesurinkus pakankamai duomenų ikiteisminis tyrimas nutrauktas, o asmuo patrauktas administracinėn atsakomybėn ir nuo administracinės atsakomybės taikymo nepraėjo 1 metai ar administracinė atsakomybė nebuvo taikyta, taip pat praėję naikinamieji drausminės atsakomybės taikymo terminai;
18.14. paaiškėja, kad Instituto direktorius dalyvaudamas viešame konkurse eiti vadovo pareigas pateikė suklastotus dokumentus arba nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į vadovo pareigas;
18.15. Instituto direktoriaus savybės, ryšiai ar  kitos su  juo  ar jo aplinka susijusios aplinkybės ar faktai jį į pareigas priimančiam asmeniui sudaro pagrindą padaryti išvadą, kad Instituto direktorius akivaizdžiai žemina sveikatos sistemos autoritetą, griauna pasitikėjimą sveikatos sistema, asmens sveikatos priežiūros įstaiga arba jas kompromituoja.
19. Instituto direktoriaus atšaukimo iš pareigų tvarka:
19.1. Instituto direktoriaus atšaukiamas Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu;
19.2. Instituto direktorius apie galimą jo atšaukimą rašytiniu pranešimu informuojamas ne vėliau kaip likus 7 darbo dienų iki planuojamo posėdžio dėl Instituto direktoriaus galimo atšaukimo (toliau – posėdis). Pranešime nurodoma posėdžio vieta, laikas, Instituto nuostatų 18 punkte nurodyta atšaukimo priežastis (priežastys) bei nurodoma Instituto direktoriaus teisė ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio pateikti savo argumentuotus paaiškinimus;
19.3. sprendimas dėl Instituto direktoriaus atšaukimo (neatšaukimo) priimamas  sveikatos apsaugos ministro sprendimu. Sprendimai dėl atšaukimo iš Instituto direktoriaus pareigų tvirtinami sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
19.4. posėdyje turi teisę dalyvauti Instituto direktorius;
19.5. priėmus motyvuotą sprendimą atšaukti Instituto direktorių iš pareigų, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.
20. Instituto direktorius gali turėti pavaduotoją (-ų), kurį (kuriuos) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Instituto direktorius. Jis (jie) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) Instituto direktoriui. Jeigu Instituto direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka sveikatos apsaugos ministro paskirtas Instituto direktoriaus pavaduotojas ar kitas valstybės tarnautojas.
21. Instituto direktoriaus pavaduotojas (-ai):
21.1. Instituto direktoriaus jam (jiems) priskirtose administravimo srityse atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;
21.2. Instituto direktoriaus jam (jiems) priskirtose administravimo srityse koordinuoja Instituto padalinių veiklą;
21.3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo kitus Instituto direktoriaus pavedimus.
22. Neteko galios nuo 2023-03-11
Punkto naikinimas:
Nr. V-322, 2023-03-10, paskelbta TAR 2023-03-10, i. k. 2023-04348

23. Neteko galios nuo 2023-03-11
Punkto naikinimas:
Nr. V-322, 2023-03-10, paskelbta TAR 2023-03-10, i. k. 2023-04348

24. Instituto direktorius yra atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių rengimą bei pateikimą nustatytu laiku, programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, apskaitos dokumentų išsaugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Neteko galios nuo 2023-03-11
Punkto naikinimas:
Nr. V-322, 2023-03-10, paskelbta TAR 2023-03-10, i. k. 2023-04348

26. Instituto vidaus auditą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais, atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito padalinys.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

27. Institutas pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-613, 2022-03-22, paskelbta TAR 2022-03-22, i. k. 2022-05072
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. V-1142 „Dėl Higienos instituto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Higienos institutas, Įsakymas
Nr. V-1957, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26799
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 11 d.  įsakymo Nr. V-1142 „Dėl Higienos instituto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-322, 2023-03-10, paskelbta TAR 2023-03-10, i. k. 2023-04348
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. V-1142 „Dėl Higienos instituto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo


Atnaujinimo data: 2023-06-20, 11:56:28