• Titulinis
  • Projektai
  • Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, dieg...

Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Higienos institutu (projekto partneris), įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“„Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0010) projektą.
 
 
Projekto esmė
 
Įgyvendinant Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ nuostatas bei Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu XII-964, nustatytus tikslus, iškyla poreikis tobulinti sveikatos srities viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir gebėjimus, diegiant įrodymais pagrįstas valdymo priemones bei skatinant sisteminį ir struktūrizuotą mokslo įrodymų panaudojimą formuojant ir įgyvendinant sveikatos politiką.
 
Projektu siekiama diegti įrodymais grįstą valdymą sveikatos srityje. Projekto metu numatoma  sistematizuoti žinių perdavimo ir integravimo procesus, kurie padėtų rinkti, sisteminti, tinkamai perteikti sveikatos sprendimų priėmimui svarbią informaciją (epidemiologinę, socialinę, ekonominę / finansinę, žmogiškųjų išteklių ir kt.), kartu stiprinant viešojo valdymo institucijų gebėjimus naudoti šią informaciją ir priimti įrodymais grįstus sprendimus. Projekto metu sistematizuoti procesai bus praktiškai įdiegti, t. y. išbandytas jų veiklos ciklas atliekant bandomąjį vertinimą, taip užtikrinant jo praktinį pritaikomumą ir tolesnį funkcionavimą. Projekto metu bus sukurtas Žinių integravimo ir perdavimo tinklas, kurio tolesnis funkcionavimas užtikrins nepriklausomą ir įrodymais pagrįstą nuomonę dėl visuomenei aktualių sveikatos priežiūros klausimų. Projekto metu įgytos žinios ir kompetencijos toliau bus naudojamos viešojo valdymo sektoriaus tobulinimui, įrodymais pagrįstų sprendimų priėmimui. Tinklas leis užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp sveikatos sektoriaus institucijų, dalyvaujančių tinklo veikloje. Projektui pasibaigus, Pareiškėjas ir Partneris užtikrins tolesnį veiklų tęstinumą – Partnerio (Higienos instituto) institucijoje suformuotas branduolys, užtikrins tolesnę Tinklo veiklą ir įrodymais grįstų sprendimų rengimą bei perdavimą sprendimus priimančioms institucijoms.
 
Projekto vykdymo laikas
 
2017–2020 m.
 
Bendra projekto vertė
 
343 000,00 Eur
 
Projekto tikslas
 
Tobulinti sveikatos srities viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir gebėjimus, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones.
 
Projekto uždavinys
 
Sukurti ir įdiegti žinių integravimo ir perdavimo sistematizuotus procesus.
 
Projekto veiklos:
 
1.1. Sveikatos žinių integravimo ir perdavimo procesų ir tinklo sąveikos sukūrimas;
1.2. Procesų diegimas, išbandant žinių perdavimo politikos formavimui ciklą.
 
 
Projekto vykdymas
 
1.1. Sveikatos žinių integravimo ir perdavimų Procesų ir Tinklo sąveikos sukūrimas.
 
 
Projekto renginiai
 

 

Renginio data, vieta                                               

Renginio forma, pavadinimas Informacija apie renginį
2017 m. rugsėjo 29 d. 

Projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas,
diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“  įvadinis seminaras

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia
2018 m. vasario 27 d., Vilnius

Projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas,
diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“  pirmasis seminaras-diskusija

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia
2018 m. kovo 27 d., Vilnius Projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas,
diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ antrasis seminaras-diskusija
Daugiau informacijos apie renginį galite rasti  čia
2018 m. gegužės 22 d., Trakai Projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas,
diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“  trečiasis seminaras-diskusija
Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia
2019 m. sausio 29 d., Trakai Projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas,
diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ ketvirtasis  seminaras-diskusija
Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia
2019 m. balandžio 18 d., Trakai Projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas,
diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“  penktasis seminaras-diskusija
Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia
2019 m. spalio 22 d., Vilnius Projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas,
diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“  šeštasis seminaras-diskusija
Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia
2020 m. gruodžio 19–20 d., nuotoliniai mokymai

Įrodymais grįstos sveikatos politikos formavimas: Įrodymų paieška ir santraukų rengimas 

Daugiau informacijos galite rasti čia

2020 m. gruodžio 2425 d., nuotoliniai mokymai

Įrodymais grįstos sveikatos politikos formavimas: Įrodymų perdavimas (komunikacija)

Daugiau informacijos  galite rasti čia
 

Atnaujinimo data: 2023-09-05, 16:29:46