Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas

Higienos institutas vykdo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ „Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017) projektą.

2017 m. spalio 5 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017 „Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną“ sutartis Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017/ESF-10-VRM-1.
 
Projekto esmė
 
Septynioliktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82, 31 nuostatoje pabrėžiama, kad itin svarbu turėti tinkamą sveikatos stebėsenos sistemą. Programoje atkreipiamas dėmesys, kad Lietuva, ilgą laiką buvusi lyderė, nusigręžia nuo Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimų, stebėsenos tyrimai atliekami nekoordinuotai, galimai neracionaliai naudojant finansinius ir žmogiškuosius išteklius, komplikuojant ilgalaikio palyginimo galimybes. Todėl akcentuojamas poreikis stiprinti sveikatos stebėsenos sistemą.
 
Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos Tarybos 2015 m. liepos 14 d. rekomendacijų Lietuvai „Dėl 2015 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2015 m. Lietuvos stabilumo programos (2015/C272/18)“ 2015–2016 m. įgyvendinimo priemonių plano, kuriam buvo pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 21 d. pasitarime (protokolas Nr. 49), priemones, būtina sukurti tikslesnę sveikatos indikatorių netolygumų stebėsenos sistemą.
 
Projekto metu bus sukurta Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema (toliau – VISS IS), kompiuterizuojant  6 sveikatos stebėsenos procesus: hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo ASPĮ, nepageidaujamų įvykių registravimo, gyvensenos stebėsenos savivaldybėse, ASPĮ metinių sveikatos statistikos ataskaitų teikimo, sveikatos rodiklių analizavimo ir grafinio atvaizdavimo, siekiant įvertinti sveikatos netolygumus, reglamentuojamus  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktais. Projekto metu sukurta VISS IS padės užtikrinti racionalesnį sveikatos apsaugai skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą,  prisidės prie geresnio sveikatos sistemos valdymo ir pagrįstų sprendimų priėmimo,  turės tiesioginės įtakos gerinant asmens ir visuomenės sveikatos įstaigų veiklą, jų teikiamų paslaugų gyventojams ir pacientams kokybę.
 
Taip pat projekto metu bus sukurtas ir įdiegtas Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos (toliau – LSS) vertinimo modelis bei įdiegtas jau sukurtas Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelis. Sukūrus LSS vertinimo modelį, kasmet  efektyviai, nuosekliai ir vieninga metodika bus atliekami LSS vertinimai, bus greitai reaguojama į neįgyvendintus programos uždavinius, tikslingai ir savalaikiai koreguojamos priemonės bei tikslingai artėjama prie išsikeltų tikslų įgyvendinimo. Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas prisidės prie sisteminių klaidų eliminavimo, pildant medicininius mirties liudijimus, siekiant  užtikrinti tikslesnės mirties priežasčių statistikos gavimą.
 
Projekto vykdymo laikas
 
2017–2020 m.
 
Bendra projekto vertė
 
2 086 253,79 Eur
 
Projekto tikslas
 
Patobulinti sveikatos sektoriaus procesų valdymą, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną ir užtikrinant efektyvesnį sveikatos informacijos valdymą.
 
Projekto uždaviniai:
 
  1. Sukurti ir įdiegti elektronines sveikatos sektoriaus procesų stebėsenos priemones;
  2. Pagerinti sveikatos informacijos kokybę ir valdymo efektyvumą.
 
Projekto veiklos:
 
  • Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas.
  • Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos vertinimo modelio sukūrimas ir įdiegimas.
  • Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas.
 

Atnaujinimo data: 2023-09-04, 12:39:28