• Titulinis
  • Projektai
  • Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos tech...

Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą

2013–2015 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.3-VRM-02-V priemonės „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-012) projektas

Projekto esmė

Lietuvoje vykdomos sveikatos priežiūros sistemos pertvarkos vienas iš prioritetų yra sveikatos paslaugų kokybės gerinimas. Sveikatos paslaugų kokybei užtikrinti šalyje yra sukurta teisinė bazė, įsteigtos institucijos, dalyvaujančios kokybės kontrolės procese. Tačiau sisteminio požiūrio į sveikatos paslaugų kokybės užtikrinimą stoka, prastas institucijų veiklos koordinavimas lemia nepakankamą intervencijų, skirtų sveikatos paslaugų kokybei gerinti, veiksmingumą. Šalyje nėra visuomenės sveikatos technologijų (toliau – VST) vertinimo sistemos, nesukurta nepageidaujamų įvykių (toliau – NĮ) registravimo sistema.

Šiuo projektu siekiama sukurti ir įdiegti VST vertinimo sistemą ir NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemą.

Įdiegus VST vertinimo sistemą bus sudarytos sąlygos sveikatos politikams ir specialistams gauti išsamią, moksliniais įrodymais pagrįstą informaciją apie veiksmingas ir efektyvias intervencijas, skirtas visuomenės sveikatos stiprinimui ir ligų prevencijai. Įdiegus NĮ registravimo sistemą bus sudarytos sąlygos visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, vadovaujantis vienodais kriterijais registruoti nepageidaujamus įvykius, stebėti jų kitimo dinamiką. Sistemiškai renkama informacija bus naudinga rengiant ir įgyvendinant bendras nepageidaujamų įvykių asmens sveikatos priežiūros įstaigose rizikos mažinimo priemones.

Sklandus VST vertinimo sistemos ir NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos funkcionavimas ženkliai prisidės prie visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo, geresnio gyventojų sveikatos priežiūros poreikių tenkinimo ir racionalesnio sveikatos sektoriaus išteklių naudojimo.

Projekto vykdymo laikas

2013–2015 m.

Projekto bendra vertė

2.629.621,59 Lt

Projekto tikslas

Diegti VST vertinimo sistemą ir NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemą, siekiant nuolat vertinti visuomenės sveikatos technologijų kokybę ir užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gyventojams.

Projekto uždaviniai

1.    Įvertinti VST vertinimo poreikį;
2.    Stiprinti administracinius ir specialiuosius gebėjimus VST vertinimo srityje;
3.    Sukurti ir išbandyti VST vertinimo sistemą;
4.    Įvertinti NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos poreikį asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
5.    Stiprinti specialistų administracinius ir specialiuosius gebėjimus NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos srityje;
6.    Tobulinti ir plėtoti NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemą.

Projekto veiklos

1.1.1.  Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo poreikio analizė;
1.2.1.  VST vertinimo administracinių gebėjimų stiprinimo mokymai;
1.2.2.  VST vertinimo specialiųjų gebėjimų tobulinimo mokymai;
1.3.1.  Keturių visuomenės sveikatos technologijų vertinimo atlikimas;
1.3.2.  VST vertinimo rezultatų prieinamumo ir mainų sistemos sukūrimas;
1.3.3.  Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo tvarkos parengimas;
2.1.1.  ASPĮ pasiruošimo NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimui įvertinimas ir NĮ modelio sukūrimas;
2.2.1.   NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos išbandymas;
2.2.2.   Rekomendacijų dėl NĮ sąrašo ir tvarkos tobulinimo parengimas.

Projekto veiklų ataskaitos   

1.1.1. veiklos „Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo poreikio analizė“ ataskaita (atsiųsti);
1.3.1. veiklos „Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo atlikimas“ ataskaitos:
1. Alkoholio vartojimo rizikos nustatymas ir trumpoji intervencija pavojingo ir žalingo alkoholio vartojimo prevencijai. Vertinimo ataskaitos santrauka (atsiųsti).
2. Fizinį aktyvumą darbo vietoje skatinančių intervencijų veiksmingumas. Vertinimo ataskaitos santrauka (atsiųsti).
3. Telefonu teikiamos konsultacijos metantiems rūkyti. Vertinimo ataskaitos santrauka (atsiųsti).
4. Darbuotojų psichikos gerovė: intervencijos stiprinančios darbuotojų psichikos sveikatą. Vertinimo ataskaitos santrauka (atsiųsti).

1.3.3. veiklos „Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo tvarkos parengimas“ tvarkos aprašas;
2.1.1. veiklos „ASPĮ pasiruošimo NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimui įvertinimas ir NĮ modelio sukūrimas“
2.1.1.1. poveiklės „NĮ stebėsenos analizės ES ir Lietuvoje bei NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimui įvertinimas“ ES šalių NĮ registravimo sistemų apžvalga (atsiųsti) ir NĮ registravimo sistemos Lietuvoje tyrimo ataskaita (atsiųsti);
2.1.1.2. poveiklės „NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos modelio parengimas ir aprašymas“ ataskaita (atsiųsti);
2.2.1. veiklos „NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos išbandymas“ ataskaita (atsiųsti);
2.2.2. veiklos „Rekomendacijų dėl NĮ sąrašo ir tvarkos tobulinimo parengimas“ rekomendacijos (atsiųsti).

Įvykę projekto veiklų renginiai (atsiųsti)

Preliminarus projekto renginių kalendorius

  Projekto veikla Renginys Preliminari data
1.1.1. Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo poreikio analizė

Seminaras-diskusija

Seminaras

2013 m. rugsėjis

2013 m. spalis

1.2.1.

VST vertinimo administracinių gebėjimų stiprinimo mokymai Mokymai (3)

2013 m. spalis

2015 m. gegužė–birželis

1.2.2. VST vertinimo specialiųjų gebėjimų tobulinimo mokymai Mokymai (8)

2013 m. lapkritis–gruodis

2014 m. kovas–balandis

2014 m. spalis–lapkritis

2015 m. balandis–gegužė

1.3.1. Keturių visuomenės sveikatos technologijų vertinimo atlikimas Konferencijos (2)

2014 m. rugsėjis

2015 m. birželis

1.3.3. Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo tvarkos parengimas Seminaras 2015 m. rugsėjis
2.1.1. ASPĮ pasiruošimo NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimui įvertinimas ir NĮ modelio sukūrimas

Seminarai-diskusijos (2)

Seminaras

Konferencijos (4)

2013 m. lapkritis–gruodis

2014 m. vasaris

2014 m. balandis–gegužė

2.2.1. NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos išbandymas Mokymai (6)

2014 m. liepa–spalis

2.2.2. Rekomendacijų dėl NĮ sąrašo ir tvarkos tobulinimo parengimas

Seminaras

Konferencija

2015 m. birželis

2015 m. rugsėjis


Atnaujinimo data: 2023-09-05, 16:31:43